Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA
TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS
PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI
ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI
TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI
VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI
ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI
TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ
XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
1. Teisiamojo posėdžio protokole turi būti nurodoma: posėdžio vieta ir laikas (kada jis buvo pradėtas ir baigtas); teismo pavadinimas ir sudėtis, sekretorius, vertėjas, nagrinėjimo teisme dalyviai ir kiti teismo pašaukti asmenys; nagrinėjama byla; kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė; kaltinamojo asmens duomenys; teismo veiksmai iš eilės, kaip jie buvo atliekami; nagrinėjimo teisme dalyvių, liudytojų, ekspertų ir kitų asmenų pareiškimai bei prašymai; nutartys, teismo priimtos pačioje posėdžių salėje; nuoroda apie nutarčių priėmimą pasitarimų kambaryje; kad kaltinamajam ir kitiems bylos nagrinėjimo teisme dalyviams išaiškintos jų teisės ir pareigos; kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymų turinys, šių asmenų pavardės, vardai ir gimimo metai, taip pat ekspertų ir specialistų išvadų turinys; teisiamajame posėdyje atliktų apžiūrų ir kitų įrodymų rinkimo bei tyrimo veiksmų rezultatai; turinys viso to, ką nagrinėjimo teisme dalyviai prašė įrašyti į protokolą; buvę teisiamojo posėdžio salėje tvarkos pažeidimo faktai ir pažeidėjai, taip pat teisiamojo posėdžio pirmininko patvarkymai pagal šio Kodekso 259 straipsnio 3 dalį; trumpas nagrinėjimo teisme dalyvių baigiamųjų kalbų turinys; trumpas kaltinamojo paskutinio žodžio turinys; nuoroda apie nuosprendžio paskelbimą ir nuosprendžio apskundimo tvarkos bei termino išaiškinimą.
2. Nagrinėjimo teisme dalyvių prašymu asmenų parodymai, paaiškinimai arba pareiškimai ištisai arba atskiros jų dalys posėdžio pirmininko patvarkymu į teisiamojo posėdžio protokolą įrašomi pažodžiui. Šiuo atveju asmenys, kurie nagrinėjant bylą teisme davė parodymus arba paaiškinimus, padarė pareiškimus arba pateikė prašymus, turi teisę perskaityti teisiamojo posėdžio protokole savo parodymų, paaiškinimų, pareiškimų arba prašymų įrašus, prašyti papildyti protokolą, padaryti jame pataisas ir patvirtinti parašu protokolo įrašų tikrumą.
3. Teisiamasis posėdis gali būti stenografuojamas. Šiuo atveju iššifruota stenograma prilygsta teisiamojo posėdžio protokolui.
4. Teisiamojo posėdžio protokolas turi būti pasirašomas tuojau pat ir ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai pasibaigia teisiamasis posėdis, o didelės apimties bylose – per septynias dienas po to, kai pasibaigia teisiamasis posėdis.
5. Protokolą pasirašo teisiamojo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
6. Per tris dienas po teisiamojo posėdžio protokolo pasirašymo nagrinėjimo teisme dalyviai gali su juo susipažinti ir pateikti savo pastabas, taip pat nurodyti jo neteisingumą ar neišsamumą. Pateiktas pastabas išnagrinėja teisiamojo posėdžio pirmininkas ir, jeigu su jomis sutinka, patvirtina jų teisingumą bei prideda prie teisiamojo posėdžio protokolo.
7. Jeigu teisiamojo posėdžio pirmininkas nesutinka su pastabomis, jos pateikiamos nagrinėti teismo posėdyje, pastabos dėl trijų teisėjų kolegijos išnagrinėtų bylų – tiems patiems teisėjams, kurie nagrinėjo bylą. Jeigu ta pati teismo sudėtis negalima, du teisėjai privalo būti iš bylą nagrinėjusiųjų. Į šį teismo posėdį kviečiami pastabas pateikę nagrinėjimo teisme dalyviai.
8. Išnagrinėjęs pastabas, teismas priima motyvuotą nutartį patvirtinti jų teisingumą arba jas atmesti. Pastabos dėl teisiamojo posėdžio protokolo ir teismo priimta nutartis pridedamos prie protokolo.
XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS
VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ