Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

BENDROJI DALIS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis2 straipsnis. Pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos

II SKYRIUS BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS

3 straipsnis. Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas4 straipsnis. Baudžiamojo įstatymo galiojimas asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas Lietuvos valstybės teritorijoje arba laivuose ar orlaiviuose su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais5 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų nuolat Lietuvoje gyvenančių asmenų baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus6 straipsnis. Užsieniečių baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus Lietuvos valstybei7 straipsnis. Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus8 straipsnis. Baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus9 straipsnis. Ekstradicija9(1) straipsnis. Asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį

III SKYRIUS NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS

10 straipsnis. Nusikalstamų veikų rūšys11 straipsnis. Nusikaltimas12 straipsnis. Baudžiamasis nusižengimas13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus14 straipsnis. Kaltės formos15 straipsnis. Tyčinis nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas16 straipsnis. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas17 straipsnis. Nepakaltinamumas18 straipsnis. Ribotas pakaltinamumas19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė

IV SKYRIUS NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS

21 straipsnis. Rengimasis padaryti nusikaltimą22 straipsnis. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką23 straipsnis. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys25 straipsnis. Bendrininkavimo formos26 straipsnis. Bendrininkų baudžiamoji atsakomybė27 straipsnis. Nusikaltimų recidyvas

V SKYRIUS BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS

28 straipsnis. Būtinoji gintis29 straipsnis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas30 straipsnis. Profesinių pareigų vykdymas31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas32 straipsnis. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas33 straipsnis. Įsakymo vykdymas34 straipsnis. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika35 straipsnis. Mokslinis eksperimentas

VI SKYRIUS ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS

36 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą37 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo38 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko39 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai yra lengvinančių aplinkybių39(1) straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas40 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

VII SKYRIUS BAUSMĖ

41 straipsnis. Bausmė ir jos paskirtis42 straipsnis. Bausmių rūšys43 straipsnis. Bausmių rūšys juridiniams asmenims44 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-07-05 45 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-07-05 46 straipsnis. Viešieji darbai47 straipsnis. Bauda48 straipsnis. Laisvės apribojimas49 straipsnis. Areštas50 straipsnis. Terminuotas laisvės atėmimas51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos52 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimas53 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas

VIII SKYRIUS BAUSMĖS SKYRIMAS

54 straipsnis. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai55 straipsnis. Bausmės skyrimas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą56 straipsnis. Bausmės skyrimas recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą57 straipsnis. Bausmės skyrimas už rengimąsi ir pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką58 straipsnis. Bausmės skyrimas nusikalstamos veikos bendrininkams59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės60 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės61 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių62 straipsnis. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas63 straipsnis. Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas64 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika65 straipsnis. Bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklės66 straipsnis. Kardomojo kalinimo įskaitymas į paskirtą bausmę

IX SKYRIUS BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMAS

67 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių paskirtis ir rūšys68 straipsnis. Uždraudimas naudotis specialia teise68(1) straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas68(2) straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas69 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas70 straipsnis. Nemokami darbai71 straipsnis. Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą72 straipsnis. Turto konfiskavimas72(1) straipsnis. Draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens72(2) straipsnis. Dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose72(3) straipsnis. Išplėstinis turto konfiskavimas73 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas74 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių nevykdymo teisinės pasekmės

X SKYRIUS BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS

75 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas76 straipsnis. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos77 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme78 straipsnis. Amnestija79 straipsnis. Malonė

XI SKYRIUS NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

80 straipsnis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis81 straipsnis. Skyriaus nuostatų taikymas82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams83 straipsnis. Įspėjimas84 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas85 straipsnis. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai86 straipsnis. Atidavimas tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti87 straipsnis. Elgesio apribojimas88 straipsnis. Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą89 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo pasekmės90 straipsnis. Bausmių ypatumai nepilnamečiams91 straipsnis. Bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumai92 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui93 straipsnis. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės94 straipsnis. Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jam pakeitimas švelnesne bausme

XII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS SENATIS

95 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis96 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis

XIII SKYRIUS TEISTUMAS

97 straipsnis. Teistumas

XIV SKYRIUS PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS

98 straipsnis. Priverčiamosios medicinos priemonės

SPECIALIOJI DALIS

XV SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI

99 straipsnis. Genocidas100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas102 straipsnis. Civilių trėmimas ar perkėlimas103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais ar jų turto apsaugos pažeidimas104 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. kovo 31 d. 105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas, nacionalinių vertybių grobstymas, naikinimas ar gadinimas107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos ar kitos tarptautinės humanitarinės teisės saugomos emblemos (ženklo), ar pavadinimo panaudojimas110 straipsnis. Agresija111 straipsnis. Draudžiama karo ataka112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas113 straipsnis. Marodieriavimas113(1) straipsnis. Aplaidus vado pareigų vykdymas

XVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBEI, TERITORIJOS VIENTISUMUI IR KONSTITUCINEI SANTVARKAI

114 straipsnis. Valstybės perversmas115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę117 straipsnis. Išdavystė118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką119 straipsnis. Šnipinėjimas120 straipsnis. Kolaboravimas121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais123(1) straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas128 straipsnis. Užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas

XVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI

129 straipsnis. Nužudymas130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus131 straipsnis. Naujagimio nužudymas132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti

XVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS SVEIKATAI

135 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas136 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus137 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas139 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI, PAVOJINGI ŽMOGAUS SVEIKATAI IR GYVYBEI

142 straipsnis. Neteisėtas abortas143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

XX SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS LAISVEI

146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas147 straipsnis. Prekyba žmonėmis147(1) straipsnis. Išnaudojimas priverstiniam darbui148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas

XXI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI

149 straipsnis. Išžaginimas150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti151(1) straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas

XXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI

154 straipsnis. Šmeižimas155 straipsnis. Įžeidimas

XXIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI

156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas158 straipsnis. Vaiko palikimas159 straipsnis. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką160 straipsnis. Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones161 straipsnis. Vaiko įtraukimas girtauti162 straipsnis. Vaiko išnaudojimas pornografijai163 straipsnis. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis164 straipsnis. Vengimas išlaikyti vaiką

XXIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMUI

165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas

XXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI

169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę170(1) straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla170(2) straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes

XXVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI

172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas

XXVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

XXVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI NUOSAVYBEI, TURTINĖMS TEISĖMS IR TURTINIAMS INTERESAMS

178 straipsnis. Vagystė179 straipsnis. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis180 straipsnis. Plėšimas181 straipsnis. Turto prievartavimas182 straipsnis. Sukčiavimas183 straipsnis. Turto pasisavinimas184 straipsnis. Turto iššvaistymas185 straipsnis. Radinio pasisavinimas186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule187 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas188 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas189(1) straipsnis. Neteisėtas praturtėjimas190 straipsnis. Turto vertės išaiškinimas

XXIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI

191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas192 straipsnis. Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas193 straipsnis. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas194 straipsnis. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas195 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

XXX SKYRIUS NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas198(1) straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos198(2) straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis

XXXI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI

199 straipsnis. Kontrabanda199(1) straipsnis. Muitinės apgaulė199(2) straipsnis. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis200 straipsnis. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos201 straipsnis. Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas202 straipsnis. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla203 straipsnis. Neteisėta juridinio asmens veikla204 straipsnis. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas205 straipsnis. Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą206 straipsnis. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką207 straipsnis. Kreditinis sukčiavimas208 straipsnis. Skolininko nesąžiningumas209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas210 straipsnis. Komercinis šnipinėjimas211 straipsnis. Komercinės paslapties atskleidimas212 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XXXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI FINANSŲ SISTEMAI

213 straipsnis. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas214 straipsnis. Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis215 straipsnis. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas216 straipsnis. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas217 straipsnis. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija218 straipsnis. Manipuliavimas vertybinių popierių kaina219 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas221 straipsnis. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas222 straipsnis. Apgaulingas apskaitos tvarkymas223 straipsnis. Aplaidus apskaitos tvarkymas224 straipsnis. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas

XXXIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS

225 straipsnis. Kyšininkavimas226 straipsnis. Prekyba poveikiu227 straipsnis. Papirkimas228 straipsnis. Piktnaudžiavimas228(1) straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas230 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XXXIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TEISINGUMUI

231 straipsnis. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai232 straipsnis. Nepagarba teismui233 straipsnis. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui234 straipsnis. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas236 straipsnis. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas238 straipsnis. Nepranešimas apie nusikaltimą239 straipsnis. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas240 straipsnis. Kalinio išlaisvinimas241 straipsnis. Kalinio pabėgimas242 straipsnis. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą243 straipsnis. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones244 straipsnis. Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas245 straipsnis. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas246 straipsnis. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas247 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo248 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XXXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI

249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas250 straipsnis. Teroro aktas250(1) straipsnis. Terorizmo kurstymas251 straipsnis. Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu

XXXVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS ARBA KARINE ĮRANGA

253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis253(1) straipsnis. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo254 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas256 straipsnis. Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais256(1) straipsnis. Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius257 straipsnis. Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas257(1) straipsnis. Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas258 straipsnis. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

XXXVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu261 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams262 straipsnis. Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas263 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas264 straipsnis. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas265 straipsnis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)267 straipsnis. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis267(1) straipsnis. Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo268 straipsnis. Teisėto disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas269 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XXXVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI

270 straipsnis. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas270(1) straipsnis. Neteisėta prekyba ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis271 straipsnis. Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimas ar suniokojimas271(1) straipsnis. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas272 straipsnis. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas273 straipsnis. Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas274 straipsnis. Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais275 straipsnis. Neteisėta farmacinė veikla276 straipsnis. Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais277 straipsnis. Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas277(1) straipsnis. Sąvokų išaiškinimas

XXXIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TRANSPORTO EISMO SAUGUMUI

278 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas279 straipsnis. Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas280 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas282 straipsnis. Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas

XL SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAJAI TVARKAI

283 straipsnis. Riaušės284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę

XLI SKYRIUS NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLAI

286 straipsnis. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui287 straipsnis. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui288 straipsnis. Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą289 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas290 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas

XLII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas292 straipsnis. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną293 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas294 straipsnis. Savavaldžiavimas295 straipsnis. Neteisėtas specialios technikos įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti296 straipsnis. Tarnybos paslapties pagrobimas ar kitoks neteisėtas įgijimas297 straipsnis. Tarnybos paslapties atskleidimas298 straipsnis. Neteisėtas žemėnaudos riboženklio pakeitimas299 straipsnis. Pagalbos nesuteikimas susidūrus laivams

XLIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI, SUSIJĘ SU DOKUMENTŲ AR MATAVIMO PRIEMONIŲ KLASTOJIMU

300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu301 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas302(1) straipsnis. Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas306(1) straipsnis. Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas

XLIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI DOROVEI

307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją308(1) straipsnis. Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

XLV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI

311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas312 straipsnis. Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas

XLVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBAI

314 straipsnis. Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas315 straipsnis. Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas316 straipsnis. Vengimas atlikti karo tarnybą317 straipsnis. Įsakymo nevykdymas318 straipsnis. Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį319 straipsnis. Smurto veiksmai prieš pavaldinį320 straipsnis. Kario terorizavimas321 straipsnis. Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas322 straipsnis. Savavališkas pasišalinimas323 straipsnis. Dezertyravimas324 straipsnis. Krašto apsaugos turto praradimas325 straipsnis. Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas326 straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas327 straipsnis. Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas328 straipsnis. Žūvančio karo laivo palikimas329 straipsnis. Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas330 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas