Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS PIRMOJI KNYGA BENDROSIOS NUOSTATOS

I DALIS CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ TAIKYMAS

I SKYRIUS CIVILINIAI ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

1.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reglamentuojami santykiai1.2 straipsnis. Civilinių santykių teisinio reglamentavimo principai1.3 straipsnis. Civilinės teisės šaltiniai1.4 straipsnis. Papročiai1.5 straipsnis. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas1.6 straipsnis. Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų nuostatų suvokimas1.7 straipsnis. Civilinių įstatymų galiojimas1.8 straipsnis. Įstatymo ir teisės analogija1.9 straipsnis. Civilinio kodekso normų aiškinimo principai

II SKYRIUS TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.10 straipsnis. Užsienio teisės taikymas1.11 straipsnis. Užsienio teisės taikymo apribojimas1.12 straipsnis. Užsienio teisės turinio nustatymas1.13 straipsnis. Tarptautinės sutartys1.14 straipsnis. Atgaliniai nukreipimai ir nukreipimai į trečiosios valstybės teisę (renvoi)

ANTRASIS SKIRSNIS FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINIAM TEISINIAM STATUSUI TAIKYTINA TEISĖ

1.15 straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas1.16 straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas1.17 straipsnis. Draudimas remtis neveiksnumu1.18 straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės pripažinimas nežinia kur esančiais ar paskelbimas mirusiais

TREČIASIS SKIRSNIS JURIDINIAMS ASMENIMS AR KITOMS ORGANIZACIJOMS TAIKYTINA TEISĖ

1.19 straipsnis. Užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų civilinis teisnumas1.20 straipsnis. Klausimai, reglamentuojami pagal taikytiną teisę1.21 straipsnis. Užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms ir filialams taikytina teisė1.22 straipsnis. Juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovams ir jų civilinei atsakomybei taikytina teisė1.23 straipsnis. Valstybei ir jos institucijoms, savivaldybėms ir jų institucijoms kaip civilinių teisinių santykių subjektams taikoma teisė

KETVIRTASIS SKIRSNIS ŠEIMOS TEISINIAMS SANTYKIAMS TAIKYTINA TEISĖ

1.24 straipsnis. Susitarimui tuoktis taikytina teisė1.25 straipsnis. Teisė, taikytina santuokos sudarymo sąlygoms1.26 straipsnis. Santuokos sudarymo tvarkai taikytina teisė1.27 straipsnis. Asmeniniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė1.28 straipsnis. Turtiniams sutuoktinių santykiams taikytina teisė1.29 straipsnis. Gyvenimui skyrium (separacijai) ir santuokos nutraukimui taikytina teisė1.30 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojančia, jos nutraukimo ir gyvenimo skyrium (separacijos) bylų jurisdikcija1.31 straipsnis. Vaikų kilmės nustatymui (legitimacijai) taikytina teisė1.32 straipsnis. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiams taikytina teisė1.33 straipsnis. Įvaikinimo santykiams taikytina teisė1.34 straipsnis. Nepilnamečių gynimui, jų globai ir rūpybai taikytina teisė1.35 straipsnis. Pilnamečių šeimos narių globai ir rūpybai taikytina teisė1.36 straipsnis. Šeimos narių tarpusavio išlaikymo (alimentiniams) santykiams taikytina teisė

PENKTASIS SKIRSNIS SUTARTINĖMS PRIEVOLĖMS TAIKYTINA TEISĖ

1.37 straipsnis. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė1.38 straipsnis. Sandorio formai taikytina teisė1.39 straipsnis. Užsienio teisės taikymo vartojimo sutartims ypatumai1.40 straipsnis. Įgaliojimo formai, galiojimo terminui ir turiniui taikytina teisė1.41 straipsnis. Dovanojimo sutartims taikytina teisė1.42 straipsnis. Reikalavimo perleidimui ar skolos perkėlimui taikytina teisė

ŠEŠTASIS SKIRSNIS PADARYTOS ŽALOS (DELIKTINĖMS) PRIEVOLĖMS TAIKYTINA TEISĖ

1.43 straipsnis. Dėl padarytos žalos atsirandančioms prievolėms taikytina teisė1.44 straipsnis. Eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimui taikytina teisė1.45 straipsnis. Reikalavimams atlyginti asmeninėms neturtinėms teisėms padarytą žalą taikytina teisė1.46 straipsnis. Reikalavimams atlyginti nesąžininga konkurencija padarytą žalą taikytina teisė1.47 straipsnis. Skolininkų daugetas

SEPTINTASIS SKIRSNIS DAIKTINĖMS TEISĖMS TAIKYTINA TEISĖ

1.48 straipsnis. Nuosavybės teisiniams santykiams taikytina teisė1.49 straipsnis. Šalių teisė pasirinkti kilnojamajam daiktui taikytiną teisę1.50 straipsnis. Teisės į kilnojamąjį daiktą suvaržymams taikytina teisė1.51 straipsnis. Įkeitimui taikytina teisė

AŠTUNTASIS SKIRSNIS INTELEKTINEI NUOSAVYBEI TAIKYTINA TEISĖ

1.52 straipsnis. Su intelektinės nuosavybės teise susijusioms sutartims taikytina teisė1.53 straipsnis. Intelektinės nuosavybės teisės ir jų gynimui taikytina teisė

DEVINTASIS SKIRSNIS KITOKIOMS PRIEVOLĖMS TAIKYTINA TEISĖ

1.54 straipsnis. Dėl turto nepagrįsto įgijimo ar sutaupymo atsirandančioms prievolėms taikytina teisė1.55 straipsnis. Vienašaliams sandoriams taikytina teisė1.56 straipsnis. Vertybiniams popieriams taikytina teisė1.57 straipsnis. Atsiskaitymų valiutai taikytina teisė1.58 straipsnis. Kitais pagrindais atsirandančioms prievolėms taikytina teisė1.59 straipsnis. Ieškinio senačiai taikytina teisė

DEŠIMTASIS SKIRSNIS PAVELDĖJIMO SANTYKIAMS TAIKYTINA TEISĖ

1.60 straipsnis. Veiksnumas pagal testamentą1.61 straipsnis. Testamento forma1.62 straipsnis. Kitiems paveldėjimo teisės santykiams taikytina teisė

II DALIS SANDORIAI

III SKYRIUS SANDORIŲ SAMPRATA IR FORMA

1.63 straipsnis. Sandorių samprata ir rūšys1.64 straipsnis. Valios išreiškimo forma1.65 straipsnis. Valios išreiškimas viešu skelbimu1.66 straipsnis. Sąlyginis sandoris1.67 straipsnis. Nesąžiningo sukliudymo ar padėjimo sąlygai atsirasti pasekmės1.68 straipsnis. Kitos sąlyginio sandorio pasekmės1.69 straipsnis. Sandorio sudarymo vieta1.70 straipsnis. Sandorių sudarymo tvarka1.71 straipsnis. Sandorių forma1.72 straipsnis. Žodinė sandorių forma1.73 straipsnis. Rašytinė sandorių forma1.74 straipsnis. Notarinė sandorių forma1.75 straipsnis. Teisinė sandorių registracija1.76 straipsnis. Rašytinės formos sandorių pasirašymas1.77 straipsnis. Kitokios, negu įstatymo leidžiama, formos sandorių sudarymas

IV SKYRIUS NEGALIOJANTYS SANDORIAI

1.78 straipsnis. Niekiniai ir nuginčijami sandoriai1.79 straipsnis. Nuginčijamo sandorio patvirtinimas1.80 straipsnis. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas1.81 straipsnis. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančio sandorio negaliojimas1.82 straipsnis. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujančio sandorio negaliojimas1.83 straipsnis. Įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoto ar licencijos verstis tam tikra veikla neturinčio juridinio asmens vardu sudaryto sandorio teisinės pasekmės1.84 straipsnis. Neveiksnaus fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.85 straipsnis. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.86 straipsnis. Tariamojo sandorio negaliojimas1.87 straipsnis. Apsimestinio sandorio negaliojimas1.88 straipsnis. Nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.89 straipsnis. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.90 straipsnis. Dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.91 straipsnis. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu1.92 straipsnis. Įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio negaliojimas1.93 straipsnis. Sandorio negaliojimas dėl įstatymų reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo1.94 straipsnis. Reikalavimo teisiškai įregistruoti sandorį nesilaikymo teisinės pasekmės1.95 straipsnis. Momentas, nuo kurio pripažintas negaliojančiu sandoris laikomas negaliojančiu1.96 straipsnis. Sandorio dalies negaliojimo pasekmės

III DALIS CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTAI

V SKYRIUS CIVILINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

1.97 straipsnis. Civilinių teisių objektų rūšys1.98 straipsnis. Daiktai, kaip civilinių teisių objektai1.99 straipsnis. Daiktų, kaip civilinių teisių objektų, rūšys1.100 straipsnis. Pinigai1.101 straipsnis. Vertybiniai popieriai1.102 straipsnis. Akcija1.103 straipsnis. Obligacija1.104 straipsnis. Čekis1.105 straipsnis. Vekselis1.106 straipsnis. Konosamentas1.107 straipsnis. Indėlių liudijimai (sertifikatai)1.108 straipsnis. Valstybės skolinis įsipareigojimas1.109 straipsnis. Žemės sklypas ir kiti ištekliai1.110 straipsnis. Įmonės ir turtiniai kompleksai1.111 straipsnis. Intelektinės veiklos rezultatai1.112 straipsnis. Turtinės teisės1.113 straipsnis. Veiksmai ir jų rezultatai1.114 straipsnis. Asmeninės neturtinės teisės ir vertybės1.115 straipsnis. Asmeninės neturtinės teisės1.116 straipsnis. Komercinė (gamybinė) ir profesinė paslaptis

IV DALIS TERMINAI

VI SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1.117 straipsnis. Termino apibrėžimas1.118 straipsnis. Termino pradžia1.119 straipsnis. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga1.120 straipsnis. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga1.121 straipsnis. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas1.122 straipsnis. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną1.123 straipsnis. Termino teisinė reikšmė

VII SKYRIUS IEŠKINIO SENATIS

1.124 straipsnis. Ieškinio senaties samprata1.125 straipsnis. Ieškinio senaties terminai1.126 straipsnis. Ieškinio senaties taikymas1.127 straipsnis. Ieškinio senaties termino pradžia1.128 straipsnis. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims1.129 straipsnis. Ieškinio senaties termino sustabdymas1.130 straipsnis. Ieškinio senaties termino nutraukimas1.131 straipsnis. Ieškinio senaties termino pabaigos teisinės pasekmės1.132 straipsnis. Sutrumpintų ieškinio senaties terminų sustabdymas, nutraukimas ir atnaujinimas1.133 straipsnis. Pasekmės, atsirandančios skolininkui įvykdžius pareigą po to, kai ieškinio senaties terminas pasibaigė1.134 straipsnis. Reikalavimai, kuriems ieškinio senatis netaikoma1.135 straipsnis. Ieškinio senaties taikymas papildomiems reikalavimams

V DALIS CIVILINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS

VIII SKYRIUS CIVILINIŲ TEISŲ ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI IR JŲ GYNIMO BŪDAI

1.136 straipsnis. Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai1.137 straipsnis. Civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas1.138 straipsnis. Civilinių teisių gynimas1.139 straipsnis. Savigyna

I DALIS FIZINIAI ASMENYS

I SKYRIUS FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINIS TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS

PIRMASIS SKIRSNIS TEISNUMAS

2.1 straipsnis. Fizinių asmenų civilinio teisnumo samprata2.2 straipsnis. Fizinių asmenų civilinio teisnumo atsiradimas ir išnykimas2.3 straipsnis. Fizinio asmens gimimo ir mirties momentas2.4 straipsnis. Fizinių asmenų civilinio teisnumo turinys

ANTRASIS SKIRSNIS VEIKSNUMAS

2.5 straipsnis. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas2.6 straipsnis. Neleistinumas apriboti fizinių asmenų civilinį teisnumą ar veiksnumą įstatymuose nenumatytais pagrindais2.7 straipsnis. Nepilnamečių iki keturiolikos metų civilinis veiksnumas2.8 straipsnis. Nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų civilinis veiksnumas2.9 straipsnis. Nepilnamečių pripažinimas veiksniais (emancipacija)

TREČIASIS SKIRSNIS FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMAS NEVEIKSNIU AR RIBOTAI VEIKSNIU

2.10 straipsnis. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu2.11 straipsnis. Fizinių asmenų civilinio veiksnumo apribojimas2.111 straipsnis. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

KETVIRTASIS SKIRSNIS FIZINIO ASMENS NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA IR GYVENAMOJI VIETA

2.12 straipsnis. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta2.13 straipsnis. Neveiksnių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta2.14 straipsnis. Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta2.15 straipsnis. Sandorio šalių teisė pasirinkti nuolatinę gyvenamąją vietą2.16 straipsnis. Fizinio asmens gyvenamoji vieta2.17 straipsnis. Gyvenamosios vietos nustatymo kriterijai

PENKTASIS SKIRSNIS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTAI

2.18 straipsnis. Civilinės būklės aktų valstybinė registracija2.19 straipsnis. Civilinės būklės aktų registravimo tvarka

II SKYRIUS SPECIFINĖS FIZINIŲ ASMENŲ CIVILINĖS TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

2.20 straipsnis. Teisė į vardą2.21 straipsnis. Teisės į vardą gynimas2.22 straipsnis. Teisė į atvaizdą2.23 straipsnis. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą2.24 straipsnis. Asmens garbės ir orumo gynimas2.25 straipsnis. Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą2.26 straipsnis. Neleistinumas apriboti fizinio asmens laisvę2.27 straipsnis. Teisė pakeisti lytį

III SKYRIUS FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMAS NEŽINIA KUR ESANČIU AR PASKELBIMAS MIRUSIU

2.28 straipsnis. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu2.29 straipsnis. Nežinia kur esančio fizinio asmens turto apsauga2.30 straipsnis. Sprendimo pripažinti fizinį asmenį nežinia kur esančiu panaikinimas2.31 straipsnis. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu2.32 straipsnis. Paskelbto mirusiu fizinio asmens atsiradimo pasekmės

II DALIS JURIDINIAI ASMENYS

IV SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

2.33 straipsnis. Juridinio asmens sąvoka2.34 straipsnis. Viešieji ir privatieji asmenys2.35 straipsnis. Valstybė ir savivaldybės2.36 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas civiliniuose santykiuose2.37 straipsnis. Religinės bendruomenės ir bendrijos2.38 straipsnis. Profesinės sąjungos2.39 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimas2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas2.41 straipsnis. Steigiamo juridinio asmens pavadinimas2.42 straipsnis. Teisė į juridinio asmens pavadinimą2.43 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo keitimas2.44 straipsnis. Juridinio asmens dokumentuose nurodoma informacija2.45 straipsnis. Juridinio asmens dalyvis2.46 straipsnis. Juridinių asmenų steigimo dokumentai2.47 straipsnis. Juridinio asmens įstatai2.48 straipsnis. Juridinių asmenų turtas2.49 straipsnis. Juridinio asmens buveinė2.50 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles2.51 straipsnis. Juridinio asmens veiklos laikotarpis2.52 straipsnis. Juridinio asmens finansiniai metai2.53 straipsnis. Juridinio asmens filialas2.54 straipsnis. Juridinio asmens filialo nuostatai2.55 straipsnis. Filialų reglamentavimas2.56 straipsnis. Juridinio asmens atstovybė2.57 straipsnis. Juridinio asmens atstovybės nuostatai2.58 straipsnis. Juridinio asmens atstovybės reglamentavimas

V SKYRIUS JURIDINIO ASMENS STEIGIMAS

2.59 straipsnis. Juridinio asmens steigimo tvarka2.60 straipsnis. Juridinio asmens steigėjai2.61 straipsnis. Sandoriai iki juridinio asmens įsteigimo2.62 straipsnis. Juridinių asmenų registras2.63 straipsnis. Juridinio asmens įsteigimo momentas2.64 straipsnis. Juridinių asmenų registravimas2.65 straipsnis. Juridinio asmens kodas2.66 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys2.67 straipsnis. Asmenys, atsakingi už juridinio asmens dokumentų ir registro duomenų pateikimą registro tvarkytojui2.68 straipsnis. Atsisakymas registruoti2.69 straipsnis. Klaidų juridinių asmenų registre taisymas2.70 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva2.71 straipsnis. Juridinių asmenų registro viešumas2.72 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka2.73 straipsnis. Atsakomybė už neteisėtą atsisakymą įregistruoti juridinį asmenį bei už klaidas juridinių asmenų registre

VI SKYRIUS JURIDINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS

2.74 straipsnis. Juridinių asmenų teisnumas2.75 straipsnis. Juridinių asmenų teisnumo apribojimai2.76 straipsnis. Diskriminacijos draudimas2.77 straipsnis. Juridinių asmenų veiklos licencijavimas2.78 straipsnis. Licencijavimo taisyklės2.79 straipsnis. Licencijos išdavimas2.80 straipsnis. Administracinių metodų draudimas

VII SKYRIUS JURIDINIO ASMENS ORGANAI

2.81 straipsnis. Juridinio asmens organai2.82 straipsnis. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos2.83 straipsnis. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant privačiojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją2.84 straipsnis. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant viešojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją2.85 straipsnis. Kompetencijos paskelbimas2.86 straipsnis. Juridinio asmens valdymo organų narių lygiateisiškumas2.87 straipsnis. Juridinio asmens organų narių pareigos2.88 straipsnis. Juridinio asmens dalyvių balsavimo sutartys2.89 straipsnis. Balsavimo teisės perleidimas2.90 straipsnis. Protokolas2.91 straipsnis. Protokolo surašymas ir pasirašymas2.92 straipsnis. Pastabos dėl protokolo2.93 straipsnis. Balsavimas2.94 straipsnis. Sprendimo patvirtinimas

VIII SKYRIUS JURIDINIŲ ASMENŲ PABAIGA IR PERTVARKYMAS

2.95 straipsnis. Juridinių asmenų pabaiga2.96 straipsnis. Juridinių asmenų reorganizavimas2.97 straipsnis. Juridinių asmenų reorganizavimo būdai2.98 straipsnis. Skirtingos teisinės formos juridinių asmenų reorganizavimas2.99 straipsnis. Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita2.100 straipsnis. Reorganizavimo sąlygų įvertinimas2.101 straipsnis. Reorganizuojamų juridinių asmenų kreditorių teisių gynimas2.102 straipsnis. Reorganizavimo negaliojimas2.103 straipsnis. Supaprastintas juridinių asmenų reorganizavimas2.104 straipsnis. Juridinių asmenų pertvarkymas2.105 straipsnis. Juridinių asmenų privalomas pertvarkymas2.106 straipsnis. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai2.107 straipsnis. Juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl likvidavimo2.108 straipsnis. Likvidatoriaus paskyrimas2.109 straipsnis. Juridinio asmens likvidatoriaus atšaukimas2.110 straipsnis. Likvidatoriaus kompetencija2.111 straipsnis. Likviduojamo juridinio asmens sandoriai2.112 straipsnis. Pranešimas apie likvidavimą2.113 straipsnis. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė2.114 straipsnis. Juridinio asmens pripažinimas neteisėtai įsteigtu

IX SKYRIUS PRIVERSTINIS AKCIJŲ (DALIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS

2.115 straipsnis. Priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo turinys2.116 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo2.117 straipsnis. Akcijų (dalių, pajų) perleidimo ribojimai2.118 straipsnis. Ekspertų paskyrimas2.119 straipsnis. Kainos nustatymas2.120 straipsnis. Priverstinio pardavimo tvarka2.121 straipsnis. Priverstinio pardavimo tvarka, kai yra pirmenybės teisė2.122 straipsnis. Balsavimo teisės perleidimas2.123 straipsnis. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas dėl negalėjimo tinkamai įgyvendinti teises

X SKYRIUS JURIDINIO ASMENS VEIKLOS TYRIMAS

2.124 straipsnis. Juridinio asmens veiklos tyrimo turinys2.125 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl veiklos tyrimo2.126 straipsnis. Pareiškimo padavimas2.127 straipsnis. Ekspertų paskyrimas2.128 straipsnis. Ekspertų teisės2.129 straipsnis. Ekspertų darbo apmokėjimas2.130 straipsnis. Ekspertų ataskaitos ir rekomendacijų platinimas2.131 straipsnis. Teismo taikomos priemonės

III DALIS ATSTOVAVIMAS

XI SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

2.132 straipsnis. Sandorių sudarymas per atstovus2.133 straipsnis. Per atstovą sudaryto sandorio pasekmės2.134 straipsnis. Atstovo teisių sudaryti sandorius apribojimas2.135 straipsnis. Interesų konfliktas2.136 straipsnis. Sandorio, sudaryto kito asmens vardu neturint teisės arba viršijant suteiktas teises, pasekmės2.137 straipsnis. Įgaliojimas2.138 straipsnis. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka2.138(1) straipsnis. Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registras2.139 straipsnis. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas2.140 straipsnis. Juridinio asmens įgaliojimas2.141 straipsnis. Įgaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teisės ir pareigos2.142 straipsnis. Įgaliojimo terminas2.143 straipsnis. Teisė reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo kopiją2.144 straipsnis. Pareiga grąžinti įgaliojimą2.145 straipsnis. Perįgaliojimas2.146 straipsnis. Teisė panaikinti įgaliojimą bei perįgaliojimą ir teisė jų atsisakyti2.147 straipsnis. Įgaliojimo pasibaigimas2.148 straipsnis. Įgaliotojo pareiga pranešti apie įgaliojimo pasibaigimą2.149 straipsnis. Atstovavimą reglamentuojančių normų subsidiarus taikymas2.150 straipsnis. Atstovo pareiga atsiskaityti2.151 straipsnis. Atstovaujamojo pareiga atlyginti išlaidas bei sumokėti atlyginimą

XII SKYRIUS KOMERCINIS ATSTOVAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS PREKYBOS AGENTAS

2.152 straipsnis. Prekybos agento samprata2.153 straipsnis. Prekybos agento veiklos prielaidos2.154 straipsnis. Prekybos agento teisių ir pareigų įforminimas2.155 straipsnis. Sutarties galiojimo terminas2.156 straipsnis. Prekybos agento pareigos2.157 straipsnis. Atstovaujamojo pareigos2.158 straipsnis. Prekybos agento atlyginimas2.159 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo dydžio nustatymas2.160 straipsnis. Prekybos agento atlyginimo mokėjimo tvarka2.161 straipsnis. Sulaikymo teisė2.162 straipsnis. Prekybos agento teisės2.163 straipsnis. Atsakomybė pagal prekybos agento sudarytas sutartis2.164 straipsnis. Konkurencijos draudimas2.165 straipsnis. Neapibrėžtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas2.166 straipsnis. Apibrėžtam terminui sudarytos sutarties nutraukimas2.167 straipsnis. Teisė į kompensaciją ir nuostolių atlyginimą2.168 straipsnis. Išimtys

ANTRASIS SKIRSNIS KOMERCINIO ATSTOVAVIMO YPATUMAI SUDARANT IR VYKDANT TARPTAUTINIO PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2.169 straipsnis. Taikymo sritis2.170 straipsnis. Atstovo teisės ir pareigos2.171 straipsnis. Atstovo sudarytų sandorių galiojimas2.172 straipsnis. Sutarties sudarymas ar vykdymas neturint šios teisės ar ją viršijant2.173 straipsnis. Atstovo veiksmų patvirtinimas2.174 straipsnis. Atstovo veiksmų nepatvirtinimo teisinės pasekmės2.175 straipsnis. Atstovo teisių pasibaigimas

TREČIASIS SKIRSNIS PROKŪRA

2.176 straipsnis. Prokūros samprata2.177 straipsnis. Prokūros išdavimas2.178 straipsnis. Prokūros forma2.179 straipsnis. Prokuristo teisės2.180 straipsnis. Prokūros apribojimai2.181 straipsnis. Prokūros įsigaliojimas2.182 straipsnis. Prokuristo parašas2.183 straipsnis. Prokuristo atsakomybė2.184 straipsnis. Prokūros pasibaigimas2.185 straipsnis. Veiksmai, kuriems atlikti prokūra nereikalinga

I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS ŠEIMOS ĮSTATYMAI

3.1 straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos reglamentuojami santykiai3.2 straipsnis. Šeimos teisės šaltiniai3.3 straipsnis. Šeimos santykių teisinio reglamentavimo principai3.4 straipsnis. Įstatymo ar teisės analogija3.5 straipsnis. Šeimos teisių įgyvendinimas ir gynimas3.6 straipsnis. Ieškinio senatis

II DALIS SANTUOKA

II SKYRIUS SANTUOKOS SUDARYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS SUSITARIMAS TUOKTIS IR JO TEISINĖS PASEKMĖS

3.7 straipsnis. Santuokos samprata3.8 straipsnis. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės)3.9 straipsnis. Dovanų grąžinimas3.10 straipsnis. Nuostolių atlyginimas3.11 straipsnis. Neturtinės žalos atlyginimas

ANTRASIS SKIRSNIS SANTUOKOS SUDARYMO SĄLYGOS

3.12 straipsnis. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims3.13 straipsnis. Santuokos savanoriškumas3.14 straipsnis. Santuokinis amžius3.15 straipsnis. Veiksnumas3.16 straipsnis. Draudimas pažeisti monogamijos principą3.17 straipsnis. Draudimas tuoktis artimiesiems giminaičiams

TREČIASIS SKIRSNIS SANTUOKOS SUDARYMAS

3.18 straipsnis. Prašymas įregistruoti santuoką3.19 straipsnis. Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas3.20 straipsnis. Santuokos sudarymo sąlygų įvykdymo patvirtinimas3.21 straipsnis. Norinčių susituokti asmenų sveikatos tikrinimas3.22 straipsnis. Prašymas dėl kliūčių sudaryti santuoką3.23 straipsnis. Santuokos įrodymas3.24 straipsnis. Santuokos sudarymas bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka3.25 straipsnis. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficiali apskaita

KETVIRTASIS SKIRSNIS SANTUOKOS TEISINĖS PASEKMĖS

3.26 straipsnis. Sutuoktinių lygiateisiškumas3.27 straipsnis. Sutuoktinių pareiga vienas kitą remti3.28 straipsnis. Šeimos santykių sukūrimas3.29 straipsnis. Sutuoktinių teisnumas ir veiksnumas3.30 straipsnis. Sutuoktinių pareigos vaikams3.31 straipsnis. Sutuoktinių pavardė3.32 straipsnis. Atstovavimas3.33 straipsnis. Sutuoktinių ginčai dėl pareigų vykdymo ir teisių įgyvendinimo3.34 straipsnis. Laikinas sutuoktinio turtinių teisių apribojimas3.35 straipsnis. Sutuoktinių teisės ir pareigos namų ūkyje3.36 straipsnis. Sutuoktinių teisės ir pareigos į gyvenamąją patalpą, esančią šeimos turtu

III SKYRIUS SANTUOKOS NEGALIOJIMAS

3.37 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindai ir tvarka3.38 straipsnis. Asmenys, turintys teisę pareikšti ieškinį dėl santuokos pripažinimo negaliojančia pažeidus jos sudarymo sąlygas3.39 straipsnis. Fiktyvios santuokos pripažinimas negaliojančia3.40 straipsnis. Santuokos pripažinimas negaliojančia dėl tikrosios valios neišreiškimo3.41 straipsnis. Aplinkybės, naikinančios santuokos negaliojimą3.42 straipsnis. Ieškinio senatis3.43 straipsnis. Sutuoktinių atskyrimas ir išlaikymo priteisimas3.44 straipsnis. Teisės pareikšti ieškinį išnykimas3.45 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės3.46 straipsnis. Santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės, kai vienas arba abu sutuoktiniai buvo nesąžiningi3.47 straipsnis. Sąžiningo sutuoktinio teisės3.48 straipsnis. Privalomas globos (rūpybos) institucijų dalyvavimas

IV SKYRIUS SANTUOKOS PABAIGA

PIRMASIS SKIRSNIS SANTUOKOS PABAIGOS PAGRINDAI

3.49 straipsnis. Santuokos pabaigos atvejai3.50 straipsnis. Santuokos pabaiga dėl vieno sutuoktinio mirties

ANTRASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMAS ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU

3.51 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos3.52 straipsnis. Prašymas nutraukti santuoką3.53 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka3.54 straipsnis. Sutuoktinių taikinimas

TREČIASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMAS VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

3.55 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos3.56 straipsnis. Prašymo turinys3.57 straipsnis. Prašymo nagrinėjimas3.58 straipsnis. Privalomas globos (rūpybos) institucijos dalyvavimas3.59 straipsnis. Klausimai, kuriuos teismas išsprendžia nutraukdamas santuoką

KETVIRTASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMAS DĖL SUTUOKTINIO (SUTUOKTINIŲ) KALTĖS

3.60 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos3.61 straipsnis. Abiejų sutuoktinių kaltė3.62 straipsnis. Santuokos nutraukimo tvarka3.63 straipsnis. Santuokos nutraukimo priežasčių nenurodymas teismo sprendime3.64 straipsnis. Sutuoktinių taikinimas3.65 straipsnis. Laikinosios apsaugos priemonės

PENKTASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMO TEISINĖS PASEKMĖS

3.66 straipsnis. Santuokos nutraukimo momentas3.67 straipsnis. Santuokos nutraukimo įtaka sutuoktinių turtinėms teisėms3.68 straipsnis. Sandorių, sudarytų po santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, pripažinimas negaliojančiais3.69 straipsnis. Buvusių sutuoktinių pavardės3.70 straipsnis. Santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės teisinės pasekmės3.71 straipsnis. Teisės naudotis gyvenamąja patalpa išlikimas3.72 straipsnis. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymas

V SKYRIUS SUTUOKTINIŲ GYVENIMAS SKYRIUM (SEPARACIJA)

3.73 straipsnis. Prašymas dėl gyvenimo skyrium3.74 straipsnis. Priešiniai reikalavimai3.75 straipsnis. Bylos dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium nagrinėjimas3.76 straipsnis. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendimą dėl gyvenimo skyrium3.77 straipsnis. Gyvenimo skyrium teisinės pasekmės3.78 straipsnis. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas3.79 straipsnis. Gyvenimo skyrium pabaiga3.80 straipsnis. Privalomas valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos dalyvavimas

III DALIS SUTUOKTINIŲ TURTINĖS TEISĖS IR PAREIGOS

VI SKYRIUS SUTUOKTINIŲ TURTO TEISINIS REŽIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

3.81 straipsnis. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys3.82 straipsnis. Įstatymų nustatyto turto teisinio režimo taikymas3.83 straipsnis. Sutuoktinių teisė nustatyti turto teisinį režimą pagal vedybų sutartį3.84 straipsnis. Šeimos turtas3.85 straipsnis. Šeimos turto teisinis režimas3.86 straipsnis. Šeimos turto teisinio režimo pabaiga

ANTRASIS SKIRSNIS ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS SUTUOKTINIŲ TURTO TEISINIS REŽIMAS

3.87 straipsnis. Įstatymų nustatyto sutuoktinių turto teisinio režimo esmė3.88 straipsnis. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė3.89 straipsnis. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė3.90 straipsnis. Turto, kuris yra asmeninė sutuoktinių nuosavybė, pripažinimas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe3.91 straipsnis. Įmonė (ūkis, verslas)3.92 straipsnis. Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo3.93 straipsnis. Leidimas sudaryti sandorius3.94 straipsnis. Įgaliojimas tvarkyti turtą3.95 straipsnis. Nušalinimas3.96 straipsnis. Sandorių nuginčijimas3.97 straipsnis. Turto, kuris yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, tvarkymas3.98 straipsnis. Teisė į kompensaciją3.99 straipsnis. Sutuoktinių dovanos3.100 straipsnis. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigos pagrindai

TREČIASIS SKIRSNIS PAGAL SUTARTĮ NUSTATYTAS SUTUOKTINIŲ TURTO TEISINIS REŽIMAS

3.101 straipsnis. Vedybų sutartis3.102 straipsnis. Vedybų sutarties sudarymas3.103 straipsnis. Vedybų sutarties forma3.104 straipsnis. Vedybų sutarties turinys3.105 straipsnis. Negaliojančios vedybų sutarties sąlygos3.106 straipsnis. Vedybų sutarties pakeitimas ir nutraukimas3.107 straipsnis. Vedybų sutarties pabaiga3.108 straipsnis. Vedybų sutarties pripažinimas negaliojančia

VII SKYRIUS SUTUOKTINIŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ PAGAL TURTINES PRIEVOLES

3.109 straipsnis. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto3.110 straipsnis. Sutuoktinių atsakomybė pagal iki santuokos įregistravimo atsiradusias prievoles3.111 straipsnis. Prievolės, kylančios iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo3.112 straipsnis. Atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievoles3.113 straipsnis. Išieškojimas iš asmeninio sutuoktinių turto3.114 straipsnis. Sutuoktinių atsakomybės atribojimas3.115 straipsnis. Teisė į kompensaciją

VIII SKYRIUS TURTO, KURIS YRA BENDROJI JUNGTINĖ SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBĖ, PADALIJIMAS

3.116 straipsnis. Turto padalijimo būdai3.117 straipsnis. Sutuoktinių bendro turto dalys3.118 straipsnis. Turto balanso sudarymas3.119 straipsnis. Turto vertės nustatymas3.120 straipsnis. Nedalytinas turtas3.121 straipsnis. Turto, kuris yra asmeninė nuosavybė, priskyrimas bendrajai jungtinei nuosavybei3.122 straipsnis. Reikalavimo padalyti turtą užtikrinimas3.123 straipsnis. Nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo3.124 straipsnis. Turto padalijimas teismo sprendimu nenutraukiant santuokos3.125 straipsnis. Turto padalijimo fakto registravimas3.126 straipsnis. Kreditorių teisių garantijos3.127 straipsnis. Dalijamas turtas3.128 straipsnis. Sutuoktinių tarpusavio pareigos po turto padalijimo, kai santuoka nėra nutraukiama3.129 straipsnis. Ieškinio senatis

IV DALIS VAIKŲ IR TĖVŲ TARPUSAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

IX SKYRIUS GIMINYSTĖ IR SVAINYSTĖ

3.130 straipsnis. Giminystės samprata3.131 straipsnis. Giminystės linijos3.132 straipsnis. Tiesioji giminystės linija3.133 straipsnis. Šoninė giminystės linija3.134 straipsnis. Giminystės laipsnis3.135 straipsnis. Artimieji giminaičiai3.136 straipsnis. Svainystė

X SKYRIUS VAIKO KILMĖS NUSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI VAIKO KILMĖS NUSTATYMO PAGRINDAI

3.137 straipsnis. Vaiko kilmė3.138 straipsnis. Vaiko kilmės patvirtinimas3.139 straipsnis. Vaiko kilmės iš motinos nustatymas3.140 straipsnis. Vaiko kilmės iš tėvo nustatymas

ANTRASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMAS

3.141 straipsnis. Tėvystės pripažinimo sąlygos3.142 straipsnis. Tėvystės pripažinimo tvarka3.143 straipsnis. Tėvystės pripažinimas, kol gims vaikas3.144 straipsnis. Tėvystės pripažinimas be motinos sutikimo3.145 straipsnis. Pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimo nagrinėjimas

TREČIASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS NUSTATYMAS

3.146 straipsnis. Tėvystės nustatymo sąlygos3.147 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl tėvystės nustatymo3.148 straipsnis. Tėvystės nustatymo pagrindai

KETVIRTASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUGINČIJIMAS

3.149 straipsnis. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo sąlygos3.150 straipsnis. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo pagrindai3.151 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo3.152 straipsnis. Ieškinio senatis3.153 straipsnis. Privalomas vaiko teisių apsaugos tarnybos dalyvavimas

PENKTASIS SKIRSNIS DIRBTINIS APVAISINIMAS

3.154 straipsnis. Dirbtinio apvaisinimo teisinis reglamentavimas

XI SKYRIUS TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS VAIKAMS

PIRMASIS SKIRSNIS TĖVŲ VALDŽIA

3.155 straipsnis. Tėvų valdžios turinys3.156 straipsnis. Tėvų valdžios lygybė3.157 straipsnis. Atstovavimas vaikams3.158 straipsnis. Nepilnamečių tėvų valdžia3.159 straipsnis. Privalomas tėvų valdžios vykdymas3.160 straipsnis. Tėvų valdžios pabaiga

ANTRASIS SKIRSNIS VAIKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.161 straipsnis. Vaikų teisės3.162 straipsnis. Vaikų pareigos3.163 straipsnis. Vaikų teisių užtikrinimas3.164 straipsnis. Nepilnamečio vaiko dalyvavimas užtikrinant jo teises

TREČIASIS SKIRSNIS ASMENINĖS TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.165 straipsnis. Tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinys3.166 straipsnis. Vardo vaikui suteikimas3.167 straipsnis. Pavardės vaikui suteikimas3.168 straipsnis. Vaiko gyvenamoji vieta3.169 straipsnis. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium3.170 straipsnis. Skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant3.171 straipsnis. Bendravimas su vaiku ir dalyvavimas jį auklėjant ypatingomis situacijomis3.172 straipsnis. Kitų giminaičių bendravimas su vaiku

KETVIRTASIS SKIRSNIS GINČAI DĖL VAIKŲ

3.173 straipsnis. Ginčai dėl vaiko vardo ir pavardės3.174 straipsnis. Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo3.175 straipsnis. Ginčai tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant3.176 straipsnis. Ginčai dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais3.177 straipsnis. Vaiko teisė reikšti savo nuomonę3.178 straipsnis. Privalomas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas

PENKTASIS SKIRSNIS TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS

3.179 straipsnis. Vaikų ir tėvų atskyrimas3.180 straipsnis. Tėvų valdžios apribojimo sąlygos, būdai ir pasekmės3.181 straipsnis. Tėvų valdžios apribojimo panaikinimas ar tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimas kitu3.182 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl tėvų valdžios apribojimo ar apribojimo panaikinimo3.183 straipsnis. Tėvų valdžios apribojimo prašymų nagrinėjimas3.184 straipsnis. Privalomas valstybinės vaikų teisių apsaugos institucijos dalyvavimas

XII SKYRIUS TURTINĖS VAIKŲ IR TĖVŲ TARPUSAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

PIRMASIS SKIRSNIS TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SUSIJUSIOS SU JŲ VAIKAMS PRIKLAUSANČIU TURTU

3.185 straipsnis. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas3.186 straipsnis. Tėvų pareigos tvarkant nepilnamečių vaikų turtą3.187 straipsnis. Nepilnamečių vaikų turtas, kuriam uzufruktas netaikomas3.188 straipsnis. Sandoriai, susiję su nepilnamečio vaiko turtu3.189 straipsnis. Draudimas perleisti ar suvaržyti uzufrukto teisę3.190 straipsnis. Uzufrukto teisė, kai turtą tvarko tik vienas iš tėvų3.191 straipsnis. Turto tvarkymo ir uzufrukto teisės pabaiga

ANTRASIS SKIRSNIS VAIKŲ IR TĖVŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMO PAREIGOS

3.192 straipsnis. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus3.193 straipsnis. Tėvų susitarimas dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo3.194 straipsnis. Išlaikymo priteisimas3.195 straipsnis. Išlaikymo pareiga atskyrus vaikus nuo tėvų3.196 straipsnis. Išlaikymo forma ir dydis3.197 straipsnis. Priverstinis įkeitimas (hipoteka)3.198 straipsnis. Išlaikymo priteisimas, kai išlaikymas turi būti mokamas dviem ar daugiau vaikų3.199 straipsnis. Pajamų, iš kurių išskaitomas priteistas išlaikymas, rūšys3.200 straipsnis. Išlaikymo priteisimo momentas3.201 straipsnis. Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas3.202 straipsnis. Išlaikymo išieškojimas, kai vaikui nustatyta globa (rūpyba)3.203 straipsnis. Išlaikymo naudojimas3.204 straipsnis. Valstybės išlaikomi vaikai3.205 straipsnis. Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus3.206 straipsnis. Atsisakymas priteisti išlaikymą tėvams3.207 straipsnis. Nedarbingų tėvų papildomų išlaidų kompensacija3.208 straipsnis. Išlaikymo indeksavimas

V DALIS ĮVAIKINIMAS

XIII SKYRIUS ĮVAIKINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

3.209 straipsnis. Vaikai, kuriuos leidžiama įvaikinti3.210 straipsnis. Asmenys, turintys teisę įvaikinti3.211 straipsnis. Amžiaus skirtumas tarp įvaikintojo ir įvaikinamo vaiko3.212 straipsnis. Tėvų sutikimas įvaikinti3.213 straipsnis. Tėvų sutikimo įvaikinti vaiką atšaukimas3.214 straipsnis. Įvaikinimas be tėvų sutikimo3.215 straipsnis. Įvaikinamo vaiko sutikimas3.216 straipsnis. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti3.217 straipsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas3.218 straipsnis. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas3.219 straipsnis. Įvaikinimo apskaita3.220 straipsnis. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas3.221 straipsnis. Įvaikinimo konfidencialumas3.222 straipsnis. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo3.223 straipsnis. Pirmenybė įvaikinti3.224 straipsnis. Įvaikinimas užsienio valstybės piliečiui3.225 straipsnis. Įvaikinimo, atlikto užsienyje, pripažinimas3.226 straipsnis. Vaikų, užsienio valstybės piliečių, įvaikinimas

XIV SKYRIUS ĮVAIKINIMO TEISINĖS PASEKMĖS

3.227 straipsnis. Įvaikinimo pasekmės3.228 straipsnis. Įvaikio vardas ir pavardė

VI DALIS KITŲ ŠEIMOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

XV SKYRIUS BENDRAS GYVENIMAS NEĮREGISTRAVUS SANTUOKOS

3.229 straipsnis. Taikymo ribos3.230 straipsnis. Turtas, kurio teisinį režimą nustato šio skyriaus normos3.231 straipsnis. Sugyventinių bendrai naudojamo turto teisinis režimas3.232 straipsnis. Bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimas3.233 straipsnis. Teisės disponuoti bendrai naudojamu turtu apribojimai3.234 straipsnis. Bendrai naudojamo turto padalijimo tvarka3.235 straipsnis. Teisė naudotis gyvenamąja patalpa

XVI SKYRIUS KITŲ ŠEIMOS NARIŲ TARPUSAVIO IŠLAIKYMO PAREIGOS

3.236 straipsnis. Pilnamečio brolio (sesers) pareiga išlaikyti nepilnametį brolį (seserį)3.237 straipsnis. Vaikaičių ir senelių tarpusavio išlaikymas

VII DALIS GLOBA IR RŪPYBA

XVII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

3.238 straipsnis. Globa3.239 straipsnis. Rūpyba3.240 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo teisinė padėtis3.241 straipsnis. Globos ir rūpybos institucijos3.242 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo paskyrimas3.243 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo pareigų atlikimas3.244 straipsnis. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto ir pajamų naudojimas3.245 straipsnis. Neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turto administravimas3.246 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo atleidimas nuo pareigų atlikimo3.247 straipsnis. Globos ir rūpybos pasibaigimas

XVIII SKYRIUS NEPILNAMEČIŲ GLOBA IR RŪPYBA

3.248 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai3.249 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai3.250 straipsnis. Vaikų, kuriems reikalinga globa (rūpyba), nustatymas ir apskaita3.251 straipsnis. Globos ir rūpybos nustatymas3.252 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) rūšys ir formos3.253 straipsnis. Vaiko laikinoji globa (rūpyba)3.254 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo pagrindai3.255 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) pabaiga3.256 straipsnis. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba)3.257 straipsnis. Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas3.258 straipsnis. Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) pabaiga3.259 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) šeimoje3.260 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) šeimynoje3.261 straipsnis. Vaiko globa (rūpyba) valstybinėse ir nevyriausybinėse globos institucijose3.262 straipsnis. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas3.263 straipsnis. Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas3.264 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimas3.265 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) vieta3.266 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) organizavimas3.267 straipsnis. Vaiko globos (rūpybos) priežiūra3.268 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarka3.269 straipsnis. Asmuo, kuris negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju)3.270 straipsnis. Pasirengimas vaiko globai (rūpybai)3.271 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigos3.272 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) teisės3.273 straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) atsakomybė3.274 straipsnis. Globojamo vaiko išlaikymas3.275 straipsnis. Disponavimas globojamo vaiko gaunamomis pajamomis3.276 straipsnis. Globojamo vaiko ir globėjo (rūpintojo) turtiniai santykiai

XIX SKYRIUS PILNAMEČIŲ ASMENŲ GLOBA IR RŪPYBA

3.277 straipsnis. Globos ir rūpybos nustatymas3.278 straipsnis. Globėjo ir rūpintojo veiklos kontrolė3.279 straipsnis. Veiksnaus asmens rūpyba

VIII DALIS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMAS

XX SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

3.280 straipsnis. Civilinės būklės aktus registruojančios įstaigos ir jų kompetencija3.281 straipsnis. Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės3.282 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų kalba3.283 straipsnis. Draudimas įrašyti civilinės būklės aktų įrašus sau ir giminaičiams3.284 straipsnis. Dokumentai, pateikiami įrašant civilinės būklės aktų įrašus3.285 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų įrašymas3.286 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimo ir anuliavimo tvarka3.287 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų įrašymo teisėtumo priežiūra3.288 straipsnis. Valstybės rinkliava už civilinės būklės aktų registravimą

XXI SKYRIUS GIMIMO REGISTRAVIMAS

3.289 straipsnis. Gimimo registravimo tvarka3.290 straipsnis. Pareiškimas apie gimimą3.291 straipsnis. Terminai vaiko gimimui įregistruoti3.292 straipsnis. Gimimo įrašas

XXII SKYRIUS TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO IR TĖVYSTĖS NUSTATYMO REGISTRAVIMAS

3.293 straipsnis. Tėvystės pripažinimo registravimas3.294 straipsnis. Tėvystės nustatymo registravimas3.295 straipsnis. Duomenų apie tėvą įrašas vaiko gimimo įraše

XXIII SKYRIUS ĮVAIKINIMO REGISTRAVIMAS

3.296 straipsnis. Įvaikinimo registravimo vieta3.297 straipsnis. Duomenų įrašymas įvaikio gimimo įraše

XXIV SKYRIUS SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

3.298 straipsnis. Santuokos registravimo vieta3.299 straipsnis. Prašymas įregistruoti santuoką3.300 straipsnis. Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu įregistruoti santuoką3.301 straipsnis. Santuokos registravimo laikas3.302 straipsnis. Prašymo įregistruoti santuoką viešas skelbimas3.303 straipsnis. Santuokos registravimas3.304 straipsnis. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

XXV SKYRIUS SANTUOKOS NUTRAUKIMO REGISTRAVIMAS

3.305 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo vieta3.306 straipsnis. Santuokos nutraukimo registravimo tvarka

XXVI SKYRIUS VARDO, PAVARDĖS, TAUTYBĖS PAKEITIMO REGISTRAVIMAS

3.307 straipsnis. Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimo tvarka3.308 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašuose pakeitimų dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo padarymas

XXVII SKYRIUS MIRTIES REGISTRAVIMAS

3.309 straipsnis. Mirties registravimo tvarka3.310 straipsnis. Pareiškimas apie mirtį3.311 straipsnis. Terminas mirčiai įregistruoti3.312 straipsnis. Mirties įrašas

XXVIII SKYRIUS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ ATKŪRIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTAISYMAS

3.313 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, papildymo ir ištaisymo tvarka

XXIX SKYRIUS CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ ĮRAŠŲ IR JŲ KEITIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

3.314 straipsnis. Civilinės būklės aktų įrašų ir jų keitimo dokumentų saugojimo tvarka

I DALIS DAIKTAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.1 straipsnis. Daiktų sąvoka4.2 straipsnis. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai4.3 straipsnis. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai4.4 straipsnis. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai4.5 straipsnis. Suvartojamieji ir nesunaudojamieji daiktai4.6 straipsnis. Dalieji ir nedalieji daiktai4.7 straipsnis. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai4.8 straipsnis. Namų apyvokos daiktai4.9 straipsnis. Daiktinės teisės suvaržymai4.10 straipsnis. Daikto išlaidos4.11 straipsnis. Daiktų skirstymas pagal vertę

II SKYRIUS PAGRINDINIAI IR ANTRAEILIAI DAIKTAI

4.12 straipsnis. Pagrindiniai daiktai4.13 straipsnis. Antraeiliai daiktai4.14 straipsnis. Antraeilio daikto likimas4.15 straipsnis. Esminės pagrindinio daikto dalys4.16 straipsnis. Vaisiai4.17 straipsnis. Produkcija4.18 straipsnis. Pajamos4.19 straipsnis. Priklausiniai

II DALIS DAIKTINĖS TEISĖS

III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.20 straipsnis. Daiktinės teisės sąvoka4.21 straipsnis. Daiktinių teisių teisinis režimas

IV SKYRIUS VALDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.22 straipsnis. Daikto valdymas4.23 straipsnis. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas4.24 straipsnis. Valdymo teisės objektas

ANTRASIS SKIRSNIS VALDYMO ATSIRADIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

4.25 straipsnis. Valdymo atsiradimas4.26 straipsnis. Valdymo atsiradimas sąžiningai ir nesąžiningai4.27 straipsnis. Nekilnojamojo daikto valdymo atsiradimas4.28 straipsnis. Kilnojamojo daikto valdymo atsiradimas4.29 straipsnis. Daikto valdymo atsiradimas per kitą asmenį4.30 straipsnis. Faktinis daikto valdymas per kitą asmenį

TREČIASIS SKIRSNIS VALDYMO PABAIGOS PAGRINDAI

4.31 straipsnis. Valdymo pabaiga4.32 straipsnis. Kilnojamojo daikto valdymo pabaiga4.33 straipsnis. Nekilnojamojo daikto valdymo pabaiga

KETVIRTASIS SKIRSNIS VALDYMO GYNIMAS

4.34 straipsnis. Valdymo gynimas4.35 straipsnis. Valdymo pažeidimas4.36 straipsnis. Ginčai dėl daikto valdymo

V SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISĖ

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.37 straipsnis. Nuosavybės teisės sąvoka4.38 straipsnis. Nuosavybės teisės objektas4.39 straipsnis. Nuosavybės teisės apribojimas4.40 straipsnis. Žemės sklypo savininko teisių turinys4.41 straipsnis. Gyvūnų savininko teisių turinys4.42 straipsnis. Teisė į kaimyninio sklypo medžių, krūmų ir kitų augalų dalis bei jų vaisius4.43 straipsnis. Laikinas pasinaudojimas svetimu žemės sklypu susisiekimui4.44 straipsnis. Neleistinumas laikinai pasinaudoti svetimu žemės sklypu susisiekimui4.45 straipsnis. Žemės sklypo ribų nustatymas4.46 straipsnis. Teisė į sklypo ribas žyminčius nekilnojamuosius daiktus

ANTRASIS SKIRSNIS NUOSAVYBĖS TEISĖS ĮGIJIMO IR PRARADIMO PAGRINDAI

4.47 straipsnis. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai4.48 straipsnis. Nuosavybės teisės įgijimas perdavimo būdu4.49 straipsnis. Momentas, nuo kurio daikto įgijėjas pagal sandorį įgyja nuosavybės teisę4.50 straipsnis. Daikto perdavimas įgijėjui4.51 straipsnis. Turinčių ypatingą reikšmę daiktų įgijimas4.52 straipsnis. Perleidžiamo daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika4.53 straipsnis. Nuosavybės teisė į vaisius ir pajamas4.54 straipsnis. Daikto atsiradimas susijungus kilnojamiesiems daiktams4.55 straipsnis. Daikto pagaminimas iš svetimos medžiagos4.56 straipsnis. Daikto pagaminimas iš savos ir iš svetimos medžiagos4.57 straipsnis. Bešeimininkis daiktas4.58 straipsnis. Nuosavybės teisės į bešeimininkį daiktą įgijimas4.59 straipsnis. Laukiniai gyvūnai4.60 straipsnis. Laukinės ir naminės bitės4.61 straipsnis. Bepriežiūriai ir priklydę naminiai gyvūnai4.62 straipsnis. Radinys4.63 straipsnis. Greitai gendantys bešeimininkiai ir rasti daiktai4.64 straipsnis. Atlyginimas už daikto radimą4.65 straipsnis. Lobis4.66 straipsnis. Netinkamas kultūros vertybių laikymas4.67 straipsnis. Daikto paėmimas

TREČIASIS SKIRSNIS ĮGYJAMOJI SENATIS

4.68 straipsnis. Įgyjamosios senaties samprata4.69 straipsnis. Įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyjami daiktai4.70 straipsnis. Sąžiningai įgytas ir valdomas daiktas4.71 straipsnis. Nepertraukiamas daikto valdymas

KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISĖ

4.72 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės samprata ir subjektai4.73 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys4.74 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės objektai4.75 straipsnis. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimas4.76 straipsnis. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant4.77 straipsnis. Bendraturčių teisių pasikeitimas padidinus bendrąją dalinę nuosavybę4.78 straipsnis. Bendraturčio teisė perleisti ar suvaržyti teises į bendrosios dalinės nuosavybės teise turimą savo dalį4.79 straipsnis. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe4.80 straipsnis. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės4.81 straipsnis. Naudojimosi namais, butais ar kitais nekilnojamaisiais daiktais, kurie yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarka4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe4.84 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai šie savininkai neįsteigę bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties4.85 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas4.86 straipsnis. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja jungtine nuosavybe ir ją išlaikant4.87 straipsnis. Bendraturčių teisių pasikeitimas padidinus bendrąją jungtinę nuosavybę4.88 straipsnis. Bendraturčio teisė perleisti ar suvaržyti teisę į bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimą savo dalį4.89 straipsnis. Bendraturčio dalies nustatymas bendrojoje jungtinėje nuosavybėje4.90 straipsnis. Atidalijimas iš bendrosios jungtinės nuosavybės4.91 straipsnis. Išieškojimas iš bendrosios jungtinės nuosavybės4.92 straipsnis. Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teisė

PENKTASIS SKIRSNIS SAVININKO TEISIŲ APSAUGA IR GYNIMAS

4.93 straipsnis. Savininko teisių apsauga4.94 straipsnis. Laikinas pasinaudojimas daiktu prieš savininko valią4.95 straipsnis. Savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo4.96 straipsnis. Daikto išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo4.97 straipsnis. Atsiskaitymai grąžinant daiktą iš neteisėto valdymo4.98 straipsnis. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu4.99 straipsnis. Žemės sklypo savininko teisių gynimas nuo galimų pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu4.100 straipsnis. Nuosavybės paėmimas visuomenės poreikiams4.101 straipsnis. Asmenų, kuriems nuosavybės teise priklausantys statiniais užstatyti žemės sklypai paimami visuomenės poreikiams, nuosavybės teisių apsauga4.102 straipsnis. Asmenų, kurių ne nuosavybės teise naudojami statiniams statyti žemės sklypai paimami visuomenės poreikiams, nuosavybės teisių apsauga4.103 straipsnis. Statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinės teisinės pasekmės4.104 straipsnis. Teisės naudotis žemės sklypu praradimo pasekmės4.105 straipsnis. Teisės į žemės sklypą praradimo pasekmės

VI SKYRIUS TURTO PATIKĖJIMO TEISĖ

4.106 straipsnis. Turto patikėjimo teisės sąvoka ir tikslas4.107 straipsnis. Turto patikėjimo teisės subjektai4.108 straipsnis. Turto patikėjimo teisės atsiradimo pagrindai4.109 straipsnis. Turto patikėjimo teisės turinys4.110 straipsnis. Turto patikėjimo teisės gynimas

VII SKYRIUS SERVITUTAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.111 straipsnis. Servituto sąvoka4.112 straipsnis. Servituto turinys4.113 straipsnis. Servituto teisių įgyvendinimas4.114 straipsnis. Servituto turėtojo pareiga tinkamai išlaikyti tarnaujantįjį daiktą4.115 straipsnis. Servituto išlikimas padalijus tarnaujantįjį daiktą4.116 straipsnis. Servituto išlikimas padalijus viešpataujantįjį daiktą4.117 straipsnis. Kelio servitutas4.118 straipsnis. Kelio servitutas, suteikiantis teisę naudotis pėsčiųjų taku4.119 straipsnis. Kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis4.120 straipsnis. Kelio servitutas, suteikiantis teisę varyti galvijus4.121 straipsnis. Kelio (tako) vietos ir krypties nustatymas4.122 straipsnis. Statinių servitutas4.123 straipsnis. Kiti servitutai

ANTRASIS SKIRSNIS SERVITUTO NUSTATYMAS

4.124 straipsnis. Servituto nustatymo pagrindai ir momentas4.125 straipsnis. Servituto nustatymas sandoriais4.126 straipsnis. Servituto nustatymas teismo sprendimu4.127 straipsnis. Servituto nustatymo apribojimai4.128 straipsnis. Daiktai, kuriems gali būti nustatomas servitutas4.129 straipsnis. Dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimas

TREČIASIS SKIRSNIS SERVITUTO PABAIGA

4.130 straipsnis. Servituto pasibaigimo pagrindai ir momentas4.131 straipsnis. Servituto atsisakymas4.132 straipsnis. Servituto pabaiga tam pačiam asmeniui tapus viešpataujančiojo ir tarnaujančiojo daikto savininku4.133 straipsnis. Servituto pabaiga žuvus viešpataujančiajam ar tarnaujančiajam daiktui4.134 straipsnis. Servituto pabaiga pablogėjus tarnaujančiojo daikto būklei4.135 straipsnis. Servituto pabaiga išnykus servituto būtinumui4.136 straipsnis. Servituto pabaiga suėjus senaties terminui4.137 straipsnis. Statinių servitutų pabaiga dėl senaties4.138 straipsnis. Servituto turėtojo teisė reikalauti atlyginti nuostolius4.139 straipsnis. Tarnaujančiojo daikto savininko teisių gynimas4.140 straipsnis. Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto

VIII SKYRIUS UZUFRUKTAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.141 straipsnis. Uzufrukto sąvoka4.142 straipsnis. Uzufrukto objektas4.143 straipsnis. Uzufrukto turinys4.144 straipsnis. Uzufruktoriaus pareigos4.145 straipsnis. Uzufrukto įgyvendinimas į žemę4.146 straipsnis. Uzufruktoriaus atsakomybė

ANTRASIS SKIRSNIS UZUFRUKTO NUSTATYMAS

4.147 straipsnis. Uzufrukto nustatymo pagrindai ir momentas4.148 straipsnis. Uzufrukto nustatymas sandoriais4.149 straipsnis. Uzufrukto nustatymo apribojimai

TREČIASIS SKIRSNIS UZUFRUKTO PABAIGA

4.150 straipsnis. Uzufrukto pasibaigimo pagrindai ir momentas4.151 straipsnis. Uzufrukto atsisakymas4.152 straipsnis. Uzufrukto pabaiga mirus uzufruktoriui, likvidavus juridinį asmenį ar praėjus trisdešimčiai metų nuo uzufrukto nustatymo juridiniam asmeniui4.153 straipsnis. Uzufrukto pabaiga pasibaigus terminui ar įvykus naikinančiojoje sąlygoje numatytam juridiniam faktui4.154 straipsnis. Uzufrukto pabaiga uzufruktoriui tapus uzufrukto objekto savininku4.155 straipsnis. Uzufrukto pabaiga žuvus uzufrukto objektui4.156 straipsnis. Uzufrukto pabaiga pablogėjus uzufrukto objekto būklei4.157 straipsnis. Uzufrukto pabaiga suėjus senaties terminui4.158 straipsnis. Uzufrukto objekto grąžinimas pasibaigus uzufruktui4.159 straipsnis. Uzufrukto objekto savininko teisių gynimas

IX SKYRIUS UŽSTATYMO TEISĖ (SUPERFICIES)

4.160 straipsnis. Užstatymo teisės (superficies) sąvoka4.161 straipsnis. Užstatymo teisės atlygintinumas4.162 straipsnis. Užstatymo teisės turinys4.163 straipsnis. Užstatymo teisės nustatymas4.164 straipsnis. Užstatymo teisės pabaiga

X SKYRIUS ILGALAIKĖ NUOMA (EMPHYTEUSIS)

4.165 straipsnis. Ilgalaikės nuomos sąvoka4.166 straipsnis. Ilgalaikės nuomos atlygintinumas4.167 straipsnis. Ilgalaikės nuomos nustatymas4.168 straipsnis. Ilgalaikės nuomos turinys4.169 straipsnis. Ilgalaikės nuomos pabaiga

XI SKYRIUS HIPOTEKA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

4.170 straipsnis. Hipotekos sąvoka4.171 straipsnis. Hipotekos objektas4.172 straipsnis. Hipotekos išlikimas padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą4.173 straipsnis. Hipotekos išlikimas sujungus įkeistus nekilnojamuosius daiktus4.174 straipsnis. Hipoteka užtikrinami įvykdymai ir išieškojimai4.175 straipsnis. Hipotekos rūšys4.176 straipsnis. Hipotekos nustatymas valstybės reikalavimams, kylantiems iš mokestinių teisinių santykių, užtikrinti4.177 straipsnis. Hipotekos nustatymas reikalavimams, susijusiems su statinių statybomis ar rekonstrukcija, užtikrinti4.178 straipsnis. Hipotekos nustatymas pagal teismo sprendimą patenkintiems reikalavimams užtikrinti4.179 straipsnis. Paprastoji hipoteka4.180 straipsnis. Jungtinė hipoteka4.181 straipsnis. Svetimo daikto hipoteka4.182 straipsnis. Maksimalioji hipoteka4.183 straipsnis. Bendroji hipoteka4.184 straipsnis. Sąlyginė hipoteka

ANTRASIS SKIRSNIS HIPOTEKOS ĮREGISTRAVIMAS

4.185 straipsnis. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas4.186 straipsnis. Hipotekos lakšto turinys4.187 straipsnis. Hipotekos įsigaliojimo momentas4.188 straipsnis. Hipotekos lakšto ir hipotekos registro duomenų neatitikimas

TREČIASIS SKIRSNIS HIPOTEKOS PERLEIDIMAS IR ĮKEITIMAS

4.189 straipsnis. Hipotekos reikalavimo perleidimas4.190 straipsnis. Hipotekos kreditoriaus teisė perleisti savo eilės pirmumą patenkinti reikalavimą iš įkeisto daikto vertės kitam hipotekos kreditoriui4.191 straipsnis. Hipotekos reikalavimo įkeitimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS SKOLOS IŠIEŠKOJIMAS HIPOTEKOS KREDITORIAUS NAUDAI

4.192 straipsnis. Hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo4.193 straipsnis. Hipotekos kreditoriaus teisė patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto4.194 straipsnis. Skolos išieškojimas parduodant varžytynėse jungtine hipoteka įkeistą daiktą4.195 straipsnis. Skolos išieškojimas pardavus svetimo daikto hipoteka įkeistą daiktą4.196 straipsnis. Teisė reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą

PENKTASIS SKIRSNIS HIPOTEKOS PABAIGA

4.197 straipsnis. Hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas

XII SKYRIUS ĮKEITIMAS

4.198 straipsnis. Įkeitimo sąvoka4.199 straipsnis. Įkeitimo atsiradimo pagrindai4.200 straipsnis. Įkeitimu užtikrinami reikalavimai4.201 straipsnis. Įkeitimo objektas4.202 straipsnis. Prekių atsargų, esančių apyvartoje, įkeitimas4.203 straipsnis. Įkeisto daikto pakeitimas4.204 straipsnis. Turtinės teisės, kaip įkeitimo objektas4.205 straipsnis. Įkeitimo objekto draudimas4.206 straipsnis. Įkaito davėjas4.207 straipsnis. Įkeitimo teisės išlikimas, įkeistojo daikto nuosavybės teisei perėjus kitam asmeniui4.208 straipsnis. Teisė tikrinti įkeitimo dalyką4.209 straipsnis. Įkeitimo sutarties ir įkeitimo objekto savininko vienašalio pareiškimo forma4.210 straipsnis. Įkeitimo sutarties (lakšto) turinys4.211 straipsnis. Paskesnis įkeitimas4.212 straipsnis. Įkeitimo pirmumas4.213 straipsnis. Įkeitimo teisės atsiradimas4.214 straipsnis. Asmens, kuriam perduotas įkeistas daiktas, pareigos4.215 straipsnis. Įkeisto daikto išreikalavimas4.216 straipsnis. Teisės nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą atsiradimas4.217 straipsnis. Išieškojimo nukreipimas į įkeitimo objektą, susidedantį iš dviejų ar daugiau daiktų (turtinių teisių)4.218 straipsnis. Pasekmės, atsirandančios, kai įkaito turėtojo reikalavimus patenkina trečiasis asmuo4.219 straipsnis. Įkeistų daiktų išieškojimo tvarka4.220 straipsnis. Įkeistų turtinių teisių realizavimas4.221 straipsnis. Kreditoriaus reikalavimo iš įkeistų lėšų, esančių įkaito davėjo banko sąskaitoje, tenkinimo tvarka4.222 straipsnis. Atsiskaitymai realizavus įkeistą daiktą4.223 straipsnis. Įkeitimu užtikrinto reikalavimo ar iš įkeitimo atsiradusios reikalavimo teisės perleidimas4.224 straipsnis. Įkeitimo teisės pabaiga4.225 straipsnis. Įkaito davėjo interesų garantijos4.226 straipsnis. Įkeitimo teisės pabaiga pinigus deponavus4.227 straipsnis. Įkeitimo lombarde sąvoka4.228 straipsnis. Lombardo teisės, pareigos ir atsakomybė

XIII SKYRIUS DAIKTO SULAIKYMAS

4.229 straipsnis. Daikto sulaikymo teisės turinys4.230 straipsnis. Daikto sulaikymo teisės nedalumas4.231 straipsnis. Teisė į sulaikyto daikto vaisius4.232 straipsnis. Sulaikyto daikto laikymo sąlygos4.233 straipsnis. Išlaidų, susijusių su daikto sulaikymu, atlyginimas4.234 straipsnis. Ieškinio senatis sulaikymo atveju4.235 straipsnis. Sulaikymo teisės pabaiga

XIV SKYRIUS KITO ASMENS TURTO ADMINISTRAVIMAS

4.236 straipsnis. Turto administravimo normų taikymo sritis4.237 straipsnis. Turto administratorius4.238 straipsnis. Turto administratoriaus teisė į atlyginimą4.239 straipsnis. Turto administravimo rūšys4.240 straipsnis. Turto paprastojo administravimo turinys4.241 straipsnis. Turto visiško administravimo turinys4.242 straipsnis. Turto administratoriaus prievolės naudos gavėjui4.243 straipsnis. Draudimai turto administratoriui4.244 straipsnis. Turto administratoriaus ir naudos gavėjo prievolės kitiems asmenims4.245 straipsnis. Administruojamo turto aprašo sudarymas ir draudimas4.246 straipsnis. Bendras turto administravimas4.247 straipsnis. Administratorių atsakomybė turto bendro administravimo atveju4.248 straipsnis. Administruojamo turto investavimas4.249 straipsnis. Iš administruojamo turto gautų pajamų naudojimas ir apskaita4.250 straipsnis. Turto administravimo pabaiga4.251 straipsnis. Turto administratoriaus įgaliojimų pabaiga4.252 straipsnis. Turto administravimo pabaigos pasekmės

XV SKYRIUS DAIKTŲ, DAIKTINIŲ TEISIŲ IR JURIDINIŲ FAKTŲ REGISTRAVIMAS

4.253 straipsnis. Registravimo objektai4.254 straipsnis. Registruojami juridiniai faktai4.255 straipsnis. Juridinių faktų registravimo viešame registre teisiniai pagrindai4.256 straipsnis. Prašymai įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus4.257 straipsnis. Prašymo įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ar juridinius faktus nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas4.258 straipsnis. Įregistravimo ar atsisakymo įregistruoti daiktus, teisių į juos suvaržymus, daiktines teises ir juridinius faktus apskundimas4.259 straipsnis. Daiktų, teisių į juos suvaržymų, daiktinių teisių ir juridinių faktų įregistravimo momentas4.260 straipsnis. Žalos, atsiradusios dėl viešo registro tvarkytojo kaltės, atlyginimas4.261 straipsnis. Teisė naudotis viešo registro duomenimis4.262 straipsnis. Registro duomenų teisinis statusas

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1 straipsnis. Paveldėjimo samprata5.2 straipsnis. Paveldėjimo pagrindai5.3 straipsnis. Palikimo atsiradimas5.4 straipsnis. Palikimo atsiradimo vieta

II SKYRIUS ĮPĖDINIAI

5.5 straipsnis. Asmenys, galintys būti įpėdiniais5.6 straipsnis. Asmenys, neturintys teisės paveldėti5.7 straipsnis. Sutuoktinio paveldėjimo teisės praradimas5.8 straipsnis. Paveldėjimo teisės ginčijimas5.9 straipsnis. Paveldėjimo teisės nuginčijimo pasekmės5.10 straipsnis. Asmenys, neturintys teisės gauti testamentinę išskirtinę

III SKYRIUS PAVELDĖJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ

5.11 straipsnis. Įpėdinių pagal įstatymą eilės5.12 straipsnis. Paveldėjimas atstovavimo teise5.13 straipsnis. Sutuoktinių paveldėjimo teisė5.14 straipsnis. Namų apstatymo ir apyvokos reikmenų paveldėjimas

IV SKYRIUS PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ

5.15 straipsnis. Testamentinis veiksnumas5.16 straipsnis. Testamento ar jo dalių negaliojimas5.17 straipsnis. Testamento nuginčijimas5.18 straipsnis. Testamento sudarymo sąlygos5.19 straipsnis. Palikėjo teisė palikti testamentu turtą savo nuožiūra5.20 straipsnis. Teisė į privalomąją palikimo dalį5.21 straipsnis. Kito įpėdinio paskyrimas5.22 straipsnis. Testamentu nepaskirtos turto dalies paveldėjimas5.23 straipsnis. Testamentinė išskirtinė5.24 straipsnis. Testamentinės išskirtinės priėmimas5.25 straipsnis. Testamentinės išskirtinės rūšys5.26 straipsnis. Turto palikimas visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams5.27 straipsnis. Testamentų rūšys5.28 straipsnis. Oficialieji testamentai5.29 straipsnis. Kito asmens pasirašymas testamente5.30 straipsnis. Asmeninis testamentas5.31 straipsnis. Asmeninio testamento perdavimas saugoti5.32 straipsnis. Testamentų registras5.33 straipsnis. Testamento paskelbimas5.34 straipsnis. Testamento saugojimo terminas5.35 straipsnis. Testamento panaikinimas, papildymas ir pakeitimas5.36 straipsnis. Testamento sąlygos5.37 straipsnis. Testamento vykdymas5.38 straipsnis. Testatoriaus paskirto testamento vykdytojo teisės ir pareigos5.39 straipsnis. Palikimo apyrašas5.40 straipsnis. Palikimo valdymas ir jo trukmė5.41 straipsnis. Testamento vykdytojo ataskaita5.42 straipsnis. Testamento vykdytojo ar palikimo administratoriaus nušalinimas

V SKYRIUS BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS

5.43 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento samprata5.44 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento sudarymas5.45 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento turinys5.46 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento panaikinimas ir negaliojimas5.47 straipsnis. Perduoto saugoti testamento išreikalavimas5.48 straipsnis. Bendrojo sutuoktinių testamento paskelbimas5.49 straipsnis. Palikimo pagal bendrąjį sutuoktinių testamentą atsisakymas

VI SKYRIUS PALIKIMO PRIĖMIMAS IR ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS

5.50 straipsnis. Palikimo priėmimas5.51 straipsnis. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti5.52 straipsnis. Įpėdinio, kuris priėmė palikimą pradėjęs turtą valdyti arba padavęs pareiškimą notarui, atsakomybė už palikėjo skolas5.53 straipsnis. Palikimo priėmimas pagal turto apyrašą5.54 straipsnis. Neteisingas apyrašas5.55 straipsnis. Kreipimasis į teismą dėl palikimo administravimo5.56 straipsnis. Neveiksnių ir ribotai veiksnių įpėdinių teisės į palikimą įgyvendinimas5.57 straipsnis. Termino palikimui priimti pratęsimas5.58 straipsnis. Teisės priimti palikimą perėjimas5.59 straipsnis. Įpėdinio, pradėjusio valdyti paveldimą turtą prieš atsirandant kitiems įpėdiniams, teisės5.60 straipsnis. Palikimo atsisakymas5.61 straipsnis. Paveldėjimo dalių padidėjimas5.62 straipsnis. Palikimo perėjimas valstybei5.63 straipsnis. Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarka5.64 straipsnis. Palikimo apsauga5.65 straipsnis. Paveldimo turto palikimo administratoriaus skyrimas5.66 straipsnis. Prašymas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą5.67 straipsnis. Paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo terminas

VII SKYRIUS ĮPĖDINIŲ SAVITARPIO SANTYKIAI

5.68 straipsnis. Paveldimo turto teisinė padėtis5.69 straipsnis. Palikimo pasidalijimas5.70 straipsnis. Turto pasidalijimo būdai5.71 straipsnis. Ūkininko ūkio paveldėjimas5.72 straipsnis. Įpėdinio pirmenybės teisė į įmonę5.73 straipsnis. Kitų įpėdinių pirmenybės teisė pirkti paveldėtą ūkininko ūkį5.74 straipsnis. Dokumentai

VIII SKYRIUS ATSKIRŲ TURTO RŪŠIŲ PAVELDĖJIMO YPATYBĖS

5.75 straipsnis. Žemės paveldėjimas5.76 straipsnis. Pramoninės nuosavybės paveldėjimas

I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS PRIEVOLĖS SAMPRATA IR PRIEVOLIŲ ATSIRADIMAS

6.1 straipsnis. Prievolės samprata6.2 straipsnis. Prievolių atsiradimo pagrindai6.3 straipsnis. Prievolių dalykas6.4 straipsnis. Prievolės šalių pareigos

II SKYRIUS PRIEVOLIŲ RŪŠYS

PIRMASIS SKIRSNIS SKOLININKŲ IR KREDITORIŲ DAUGETAS

6.5 straipsnis. Skolininkų daugetas6.6 straipsnis. Solidarioji skolininkų pareiga6.7 straipsnis. Bendraskolių atsikirtimai kreditoriaus reikalavimams6.8 straipsnis. Kitos bendraskolių teisės ir pareigos6.9 straipsnis. Bendraskolių tarpusavio atgręžtiniai reikalavimai6.10 straipsnis. Solidariosios pareigos ir solidariojo reikalavimo perėjimas prievolės šalių įpėdiniams6.11 straipsnis. Novacijos įtaka solidariajai pareigai6.12 straipsnis. Solidariosios skolos ir solidariojo reikalavimo teisės pripažinimas6.13 straipsnis. Skolininko ir kreditoriaus sutapimas6.14 straipsnis. Teismo sprendimo galia solidariosios pareigos atveju6.15 straipsnis. Prievolės neįvykdymas dėl vieno iš bendraskolių kaltės solidariosios pareigos atveju6.16 straipsnis. Senatis solidariosios prievolės atveju6.17 straipsnis. Kreditorių daugetas6.18 straipsnis. Solidarusis kreditorių reikalavimas6.19 straipsnis. Galimybė pasirinkti kreditorių6.20 straipsnis. Novacijos įtaka solidariajam reikalavimui6.21 straipsnis. Solidariosios reikalavimo teisės atsisakymas6.22 straipsnis. Teismo sprendimo galia solidariojo reikalavimo atveju6.23 straipsnis. Reikalavimo atsisakymas

ANTRASIS SKIRSNIS DALOMOSIOS IR NEDALOMOSIOS PRIEVOLĖS

6.24 straipsnis. Dalomosios prievolės6.25 straipsnis. Nedalomosios prievolės

TREČIASIS SKIRSNIS ALTERNATYVIOSIOS PRIEVOLĖS

6.26 straipsnis. Alternatyviosios prievolės samprata6.27 straipsnis. Pasirinkimo teisė6.28 straipsnis. Negalėjimas įvykdyti alternatyviąją prievolę6.29 straipsnis. Fakultatyvioji prievolė

KETVIRTASIS SKIRSNIS SĄLYGINĖS PRIEVOLĖS

6.30 straipsnis. Sąlyginės prievolės samprata6.31 straipsnis. Reikalavimai sąlygai6.32 straipsnis. Sąlygos įvykdymo ar neįvykdymo terminai

PENKTASIS SKIRSNIS TERMINUOTOS PRIEVOLĖS

6.33 straipsnis. Terminuotų prievolių rūšys6.34 straipsnis. Terminuotų prievolių vykdymas6.35 straipsnis. Termino nustatymas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS PINIGINĖS PRIEVOLĖS

6.36 straipsnis. Piniginių prievolių valiuta6.37 straipsnis. Palūkanos pagal prievoles

III SKYRIUS PRIEVOLIŲ VYKDYMAS IR JŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.38 straipsnis. Prievolių vykdymo principai6.39 straipsnis. Prievolės įvykdymo būdas6.40 straipsnis. Prievolės įvykdymas dalimis6.41 straipsnis. Prievolės įvykdymo kokybė6.42 straipsnis. Prievolės įvykdymo užtikrinimo pateikimas6.43 straipsnis. Saugojimo pareiga6.44 straipsnis. Asmuo, kuriam turi būti įvykdyta prievolė6.45 straipsnis. Prievolės įvykdymas tariamam kreditoriui6.46 straipsnis. Prievolės vykdymo sustabdymas6.47 straipsnis. Prievolės įvykdymas neveiksniam kreditoriui ar kreditoriui, neturėjusiam teisės priimti prievolės įvykdymą asmeniškai6.48 straipsnis. Skolininko neveiksnumas6.49 straipsnis. Svetimo turto naudojimas prievolei įvykdyti6.50 straipsnis. Trečiojo asmens teisė įvykdyti prievolę6.51 straipsnis. Trečiojo asmens teisė įvykdyti prievolę už skolininką6.52 straipsnis. Prievolės įvykdymo vieta6.53 straipsnis. Prievolių įvykdymo terminas6.54 straipsnis. Įmokų paskirstymas6.55 straipsnis. Įmokų paskirstymas, kai yra kelios skolos6.56 straipsnis. Prievolės įvykdymas sumokant skolą į depozitinę sąskaitą6.57 straipsnis. Prievolės įvykdymo išlaidos6.58 straipsnis. Teisė sustabdyti prievolės įvykdymą

ANTRASIS SKIRSNIS PRIEVOLĖS NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

6.59 straipsnis. Draudimas vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę6.60 straipsnis. Prievolės perduoti pagal individualius požymius apibūdinamą daiktą neįvykdymo pasekmės6.61 straipsnis. Prievolės atlikti tam tikrą darbą neįvykdymo pasekmės6.62 straipsnis. Atsakomybė už prievolės pagal dvišalę sutartį neįvykdymą6.63 straipsnis. Atvejai, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę6.64 straipsnis. Atvejai, kai kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę

IV SKYRIUS KREDITORIAUS INTERESŲ GYNIMAS

6.66 straipsnis. Kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana)6.67 straipsnis. Nesąžiningumo prezumpcija6.68 straipsnis. Netiesioginis ieškinys6.69 straipsnis. Sulaikymo teisė

V SKYRIUS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.70 straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai

PIRMASIS SKIRSNIS NETESYBOS

6.71 straipsnis. Netesybų samprata6.72 straipsnis. Susitarimo dėl netesybų forma6.73 straipsnis. Netesybos ir realus prievolės įvykdymas6.74 straipsnis. Susitarimo dėl netesybų negaliojimas6.75 straipsnis. Įrodinėjimo pareiga

ANTRASIS SKIRSNIS LAIDAVIMAS

6.76 straipsnis. Laidavimo sutarties samprata6.77 straipsnis. Laidavimo atsiradimo pagrindai6.78 straipsnis. Laidavimu užtikrinamos prievolės6.79 straipsnis. Laidavimo sutarties forma6.80 straipsnis. Kreditoriaus ir laiduotojo santykiai6.81 straipsnis. Laiduotojo atsakomybė6.82 straipsnis. Laiduotojo, kuriam pareikštas ieškinys, teisės ir pareigos6.83 straipsnis. Įvykdžiusio prievolę laiduotojo teisės6.84 straipsnis. Įvykdžiusio prievolę laiduotojo reikalavimai kitiems laiduotojams6.85 straipsnis. Skolininko pranešimas laiduotojui apie prievolės įvykdymą6.86 straipsnis. Laiduotojo atleidimas nuo atsakomybės6.87 straipsnis. Laidavimo pabaiga6.88 straipsnis. Terminuoto laidavimo pabaiga6.89 straipsnis. Neterminuoto laidavimo pabaiga

TREČIASIS SKIRSNIS GARANTIJA

6.90 straipsnis. Garantijos samprata6.91 straipsnis. Garantijos forma6.92 straipsnis. Garanto prievolės ribos6.93 straipsnis. Banko garantija6.94 straipsnis. Banko garantijos neatšaukiamumas6.95 straipsnis. Neleistinumas perduoti reikalavimo teisę6.96 straipsnis. Banko garantijos pabaiga6.97 straipsnis. Banko regreso teisė

KETVIRTASIS SKIRSNIS RANKPINIGIAI

6.98 straipsnis. Rankpinigių samprata6.99 straipsnis. Susitarimo dėl rankpinigių forma6.100 straipsnis. Rankpinigiais užtikrintos sutarties neįvykdymo pasekmės

VI SKYRIUS REIKALAVIMO PERLEIDIMAS

6.101 straipsnis. Kreditoriaus teisė perleisti reikalavimą6.102 straipsnis. Atvejai, kuriais draudžiama perleisti reikalavimą6.103 straipsnis. Sutarties forma6.104 straipsnis. Dokumentų perdavimas6.105 straipsnis. Perleidusio reikalavimą kreditoriaus atsakomybė6.106 straipsnis. Prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui, kai skolininkui nepranešta apie reikalavimo perleidimą6.107 straipsnis. Skolininko atsikirtimai naujojo kreditoriaus reikalavimams6.108 straipsnis. Naujojo kreditoriaus reikalavimų įskaitymas6.109 straipsnis. Pranešimas apie reikalavimo perleidimą6.110 straipsnis. Kitų teisių perleidimas

VII SKYRIUS REIKALAVIMO PERĖJIMAS TREČIAJAM ASMENIUI REGRESO TVARKA (SUBROGACIJA)

6.111 straipsnis. Reikalavimo perėjimo regreso tvarka pagrindai6.112 straipsnis. Reikalavimo perėjimo regreso tvarka atvejai6.113 straipsnis. Reikalavimo perėjimo regreso tvarka įgyjamos teisės6.114 straipsnis. Reikalavimo perėjimas regreso tvarka pagal įstatymus

VIII SKYRIUS SKOLOS PERKĖLIMAS

6.115 straipsnis. Skolos perkėlimas pagal kreditoriaus ir naujo skolininko sutartį6.116 straipsnis. Skolos perkėlimas pagal skolininko ir skolos perėmėjo sutartį6.117 straipsnis. Skolos, kurios grąžinimas užtikrintas įkeitimu (hipoteka), perkėlimas6.118 straipsnis. Skolos perkėlimo sutarties forma6.119 straipsnis. Skolos perėmėjo atsikirtimai6.120 straipsnis. Papildomos teisės6.121 straipsnis. Skolos perkėlimo sutarties negaliojimo pasekmės6.122 straipsnis. Turto arba juridinio asmens perėmimas

IX SKYRIUS PRIEVOLIŲ PABAIGA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDRIEJI PRIEVOLIŲ PABAIGOS PAGRINDAI

6.123 straipsnis. Prievolės pabaiga įvykdymu6.124 straipsnis. Prievolės pabaiga suėjus naikinamajam terminui6.125 straipsnis. Prievolės pabaiga šalių susitarimu6.126 straipsnis. Prievolės pabaiga šalių sutapimu6.127 straipsnis. Prievolės pabaiga, kai neįmanoma jos įvykdyti6.128 straipsnis. Prievolės pabaiga mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį6.129 straipsnis. Skolininko atleidimas nuo prievolės įvykdymo

ANTRASIS SKIRSNIS ĮSKAITYMAS

6.130 straipsnis. Prievolės pabaiga įskaitymu6.131 straipsnis. Įskaitymo tvarka6.132 straipsnis. Įskaitymas lengvatinio termino atveju6.133 straipsnis. Įskaitymas, kai prievolė įvykdoma kitoje vietoje6.134 straipsnis. Įskaitymo draudimas6.135 straipsnis. Įskaitymas laidavimo atveju6.136 straipsnis. Įskaitymas reikalavimo perleidimo atveju6.137 straipsnis. Įskaitymas, kai yra keli kreditoriai ir keli skolininkai6.138 straipsnis. Įskaitymas kelių skolų atveju6.139 straipsnis. Įskaitymas, kai yra sutartis trečiojo asmens naudai6.140 straipsnis. Įskaitymas skolininko nemokumo atveju

TREČIASIS SKIRSNIS NOVACIJA

6.141 straipsnis. Novacijos samprata6.142 straipsnis. Veiksmai, kurie nelaikomi novacija6.143 straipsnis. Novacijos įtaka papildomoms (šalutinėms) teisėms6.144 straipsnis. Kitos novacijos pasekmės

X SKYRIUS RESTITUCIJA

6.145 straipsnis. Restitucijos taikymo pagrindas6.146 straipsnis. Restitucijos būdas6.147 straipsnis. Piniginio ekvivalento apskaičiavimas6.148 straipsnis. Neišlikusio turto vertės kompensavimas6.149 straipsnis. Dalinis turto sunaikinimas6.150 straipsnis. Su turto priežiūra susijusių išlaidų atlyginimas6.151 straipsnis. Vaisių ir pajamų grąžinimas6.152 straipsnis. Restitucijos išlaidos6.153 straipsnis. Restitucijos įtaka tretiesiems asmenims

II DALIS SUTARČIŲ TEISĖ

XI SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.154 straipsnis. Sutarties samprata6.155 straipsnis. Taikymo ribos6.156 straipsnis. Sutarties laisvės principas6.157 straipsnis. Imperatyviosios teisės normos ir sutartis6.158 straipsnis. Sąžiningumas ir sąžininga dalykinė praktika6.159 straipsnis. Sutarties elementai6.160 straipsnis. Sutarčių rūšys6.161 straipsnis. Viešoji sutartis

XII SKYRIUS SUTARČIŲ SUDARYMAS

6.162 straipsnis. Sutarties sudarymo tvarka6.163 straipsnis. Šalių pareigos esant ikisutartiniams santykiams6.164 straipsnis. Konfidencialumo pareiga6.165 straipsnis. Preliminarioji sutartis6.166 straipsnis. Žinojimo prezumpcija6.167 straipsnis. Oferta6.168 straipsnis. Ofertos galiojimas6.169 straipsnis. Ofertos atšaukimas6.170 straipsnis. Ofertos pabaiga6.171 straipsnis. Viešoji oferta6.172 straipsnis. Oferento ar akceptanto mirtis, bankrotas, likvidavimas ar neveiksnumas6.173 straipsnis. Akceptas ir jo formos6.174 straipsnis. Akceptavimo terminas6.175 straipsnis. Akceptavimas per nustatytą terminą6.176 straipsnis. Pavėluotas akceptas6.177 straipsnis. Akcepto atšaukimas6.178 straipsnis. Akceptas su išlygomis6.179 straipsnis. Standartinių sąlygų kolizija6.180 straipsnis. Rašytinis patvirtinimas6.181 straipsnis. Sutarties sudarymo momentas ir vieta6.182 straipsnis. Sutartis, kurioje yra neaptartų sąlygų6.183 straipsnis. Sutarties pakeitimo išlyga6.184 straipsnis. Viešųjų sutarčių sudarymo ypatumai6.185 straipsnis. Sutarčių standartinės sąlygos6.186 straipsnis. Netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos6.187 straipsnis. Sutarčių standartinių ir nestandartinių sąlygų prieštaravimas6.188 straipsnis. Vartojimo sutarčių sąlygų ypatumai

XIII SKYRIUS SUTARČIŲ GALIA IR FORMA

6.189 straipsnis. Sutarties galia6.190 straipsnis. Sutarties galia tretiesiems asmenims6.191 straipsnis. Sutartis trečiojo asmens naudai6.192 straipsnis. Sutarties forma

XIV SKYRIUS SUTARČIŲ AIŠKINIMAS

6.193 straipsnis. Sutarčių aiškinimo taisyklės6.194 straipsnis. Kalbų neatitikimai6.195 straipsnis. Sutarties spragų užpildymas

XV SKYRIUS SUTARČIŲ TURINYS

6.196 straipsnis. Sutarties sąlygų rūšys6.197 straipsnis. Sutarties dalyko kokybė6.198 straipsnis. Sutarties kaina6.199 straipsnis. Sutartis neapibrėžtam terminui

XVI SKYRIUS SUTARČIŲ VYKDYMAS

6.200 straipsnis. Sutarties vykdymo principai6.201 straipsnis. Sutarties įvykdymo tvarka6.202 straipsnis. Valstybės institucijos leidimas6.203 straipsnis. Leidimo neišdavimas6.204 straipsnis. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms

XVII SKYRIUS SUTARČIŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

6.205 straipsnis. Sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas6.206 straipsnis. Kitos šalies veiksmai6.207 straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas6.208 straipsnis. Įvykdymo trūkumų pašalinimas6.209 straipsnis. Papildomas terminas sutarčiai įvykdyti6.210 straipsnis. Palūkanos6.211 straipsnis. Atsakomybę naikinančios sąlygos6.212 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)6.213 straipsnis. Reikalavimas įvykdyti sutartį6.214 straipsnis. Netinkamo įvykdymo ištaisymas arba pakeitimas6.215 straipsnis. Bauda už įpareigojimo įvykdyti sutartinę prievolę natūra nevykdymą6.216 straipsnis. Gynimo būdų pakeitimas

XVIII SKYRIUS SUTARČIŲ PABAIGA

6.217 straipsnis. Sutarties nutraukimas6.218 straipsnis. Pranešimas apie sutarties nutraukimą6.219 straipsnis. Iš anksto numatomas sutarties neįvykdymas6.220 straipsnis. Patvirtinimas apie tinkamą įvykdymą6.221 straipsnis. Sutarties nutraukimo teisinės pasekmės6.222 straipsnis. Restitucija6.223 straipsnis. Sutarties pakeitimas6.224 straipsnis. Sutarties negaliojimas6.225 straipsnis. Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas6.226 straipsnis. Dalinis sutarties negaliojimas6.227 straipsnis. Teisė pareikšti ieškinį dėl sutarties negaliojimo6.228 straipsnis. Esminė šalių nelygybė

III DALIS KITAIS PAGRINDAIS ATSIRANDANČIOS PRIEVOLĖS

XIX SKYRIUS KITO ASMENS REIKALŲ TVARKYMAS

6.229 straipsnis. Asmens, tvarkančio kito asmens reikalus, pareigos6.230 straipsnis. Reikalų tvarkymas prieš kito asmens valią6.231 straipsnis. Reikalų tvarkymas pavojaus atveju6.232 straipsnis. Veiksmų patvirtinimas6.233 straipsnis. Išlaidų atlyginimas6.234 straipsnis. Gauto turto grąžinimas6.235 straipsnis. Kito asmens vardu ir interesais sudaryto sandorio teisinės pasekmės6.236 straipsnis. Tariamas kito asmens reikalų tvarkymas

XX SKYRIUS NEPAGRĮSTAS PRATURTĖJIMAS AR TURTO GAVIMAS

6.237 straipsnis. Pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą6.238 straipsnis. Tariamojo skolininko teisė išreikalauti be pagrindo sumokėtą skolą6.239 straipsnis. Pareiga grąžinti turtą, neatlygintinai perduotą trečiajam asmeniui6.240 straipsnis. Atsiskaitymai grąžinant be teisinio pagrindo įgytą turtą6.241 straipsnis. Turtas, kurio negalima išreikalauti6.242 straipsnis. Nepagrįstas praturtėjimas

XXI SKYRIUS LOŠIMAS IR LAŽYBOS

6.243 straipsnis. Lošimo ir lažybų pasekmės6.244 straipsnis. Loterija ir kiti žaidimai, grindžiami rizika ar atsitiktinumu

XXII SKYRIUS CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.245 straipsnis. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys6.246 straipsnis. Neteisėti veiksmai6.247 straipsnis. Priežastinis ryšys6.248 straipsnis. Kaltė kaip civilinės atsakomybės sąlyga6.249 straipsnis. Žala ir nuostoliai6.250 straipsnis. Neturtinė žala6.251 straipsnis. Visiškas nuostolių atlyginimas6.252 straipsnis. Šalių susitarimai dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar jos apribojimo6.253 straipsnis. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės6.254 straipsnis. Civilinės atsakomybės draudimas6.255 straipsnis. Prevencinis ieškinys

ANTRASIS SKIRSNIS SUTARTINĖ ATSAKOMYBĖ

6.256 straipsnis. Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas6.257 straipsnis. Atsakomybė už trečiųjų asmenų veiksmus6.258 straipsnis. Netesybos ir nuostoliai6.259 straipsnis. Kreditoriaus kaltė6.260 straipsnis. Skolininko praleisto termino pasekmės6.261 straipsnis. Skolininko praleisto piniginių prievolių įvykdymo termino pasekmės6.262 straipsnis. Kreditoriaus praleisto termino pasekmės

TREČIASIS SKIRSNIS DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ

6.263 straipsnis. Pareiga atlyginti padarytą žalą6.264 straipsnis. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės6.265 straipsnis. Atsakomybė už kitų asmenų padarytą žalą6.266 straipsnis. Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė6.267 straipsnis. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą6.268 straipsnis. Atsakomybė už savo veiksmų reikšmės suprasti negalinčio fizinio asmens padarytą žalą6.269 straipsnis. Dėl būtinosios ginties ar savigynos padaryta žala6.270 straipsnis. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą6.271 straipsnis. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų6.272 straipsnis. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų6.273 straipsnis. Atsakovai pagal valstybės ar savivaldybės prievolę atlyginti žalą6.274 straipsnis. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl būtinojo reikalingumo6.275 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą6.276 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą6.277 straipsnis. Tėvų, kurių valdžia apribota, civilinė atsakomybė už jų nepilnamečių vaikų padarytą žalą6.278 straipsnis. Atsakomybė už pripažinto neveiksniu fizinio asmens padarytą žalą6.279 straipsnis. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą6.280 straipsnis. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį6.281 straipsnis. Žalos atlyginimo būdas ir dydis6.282 straipsnis. Atsižvelgimas į nukentėjusio asmens kaltę ir padariusio žalą asmens turtinę padėtį6.283 straipsnis. Žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju6.284 straipsnis. Atsakomybė už dėl gyvybės atėmimo atsiradusią žalą6.285 straipsnis. Žalos atlyginimas fizinio asmens, kuriam nėra suėję keturiolikos metų, sveikatos sužalojimo atveju6.286 straipsnis. Atlyginimo dydžio pakeitimas nukentėjusio asmens reikalavimu, kai pasikeičia jo darbingumas6.287 straipsnis. Atlyginimo dydžio pakeitimas asmenų, iš kurių priteistas žalos atlyginimas, reikalavimu6.288 straipsnis. Žalos atlyginimo mokėjimas6.289 straipsnis. Žalos atlyginimas, kai pasibaigia įpareigotas atlyginti žalą juridinis asmuo ar miršta įpareigotas fizinis asmuo6.290 straipsnis. Socialinio draudimo išmokų įskaitymas6.291 straipsnis. Laidojimo išlaidų atlyginimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ

6.292 straipsnis. Gamintojo ir paslaugų teikėjo atsakomybė6.293 straipsnis. Produkto ir paslaugų samprata6.294 straipsnis. Netinkamos kokybės samprata6.295 straipsnis. Atsakomybės sąlygos6.296 straipsnis. Solidarioji atsakomybė6.297 straipsnis. Nukentėjusio asmens kaltė6.298 straipsnis. Atleidimas nuo atsakomybės6.299 straipsnis. Atlygintina žala6.300 straipsnis. Ieškinio senatis

PENKTASIS SKIRSNIS DĖL KLAIDINANČIOS REKLAMOS ATSIRADUSIOS ŽALOS ATLYGINIMAS

6.301 straipsnis. Klaidinančios reklamos samprata6.302 straipsnis. Atsakomybės subjektas6.303 straipsnis. Atsakomybės sąlygos6.304 straipsnis. Klaidinančios reklamos uždraudimas ir paneigimas

IV DALIS ATSKIROS SUTARČIŲ RŪŠYS

XXIII SKYRIUS PIRKIMAS–PARDAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.305 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.306 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties dalykas6.307 straipsnis. Pardavėjui nepriklausančio daikto pardavimas6.308 straipsnis. Draudimas pirkti ir parduoti daiktą6.309 straipsnis. Įsipareigojimas parduoti ar pirkti daiktą6.310 straipsnis. Pirkimopardavimo sutarties sudarymo išlaidos6.311 straipsnis. Pirkimopardavimo sutarties forma6.312 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje yra sąlyga dėl parduodamo daikto naudojimo6.313 straipsnis. Kaina6.314 straipsnis. Kainos sumokėjimas6.315 straipsnis. Išankstinis mokėjimas už daiktus6.316 straipsnis. Daiktų draudimas

ANTRASIS SKIRSNIS BENDROSIOS PARDAVĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

6.317 straipsnis. Pardavėjo pareiga perduoti daiktus6.318 straipsnis. Daiktų ir dokumentų perdavimo vieta ir momentas6.319 straipsnis. Daiktų perdavimo terminas6.320 straipsnis. Daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika6.321 straipsnis. Pardavėjo pareiga patvirtinti daiktų nuosavybės teisę6.322 straipsnis. Pardavėjo ir pirkėjo pareigos, kai trečiasis asmuo pareiškia ieškinį dėl daikto paėmimo6.323 straipsnis. Pardavėjo atsakomybė, kai parduotas daiktas atiteisiamas iš pirkėjo6.324 straipsnis. Pareigos perduoti daiktus neįvykdymo pasekmės6.325 straipsnis. Pareigos perduoti daiktų priklausinius, priedus ir dokumentus neįvykdymo pasekmės6.326 straipsnis. Pardavėjo pareiga saugoti parduotus daiktus6.327 straipsnis. Reikalavimai daiktui6.328 straipsnis. Daiktų patikrinimo teisė6.329 straipsnis. Daiktų kiekis6.330 straipsnis. Sutarties sąlygos dėl daiktų kiekio pažeidimo teisinės pasekmės6.331 straipsnis. Daiktų asortimentas6.332 straipsnis. Daiktų asortimento sąlygos pažeidimo teisinės pasekmės6.333 straipsnis. Daiktų kokybė6.334 straipsnis. Netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisės6.335 straipsnis. Daiktų kokybės garantijos terminas6.336 straipsnis. Daiktų tinkamumo naudoti terminas6.337 straipsnis. Daiktų kokybės patikrinimas6.338 straipsnis. Terminai reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti6.339 straipsnis. Daiktų komplektiškumas6.340 straipsnis. Daiktų komplektas6.341 straipsnis. Nekomplektiškų daiktų perdavimo teisinės pasekmės6.342 straipsnis. Daiktų tara ir pakuotė6.343 straipsnis. Reikalavimų dėl daiktų taros ir pakuotės pažeidimo teisinės pasekmės

TREČIASIS SKIRSNIS BENDROSIOS PIRKĖJO PAREIGOS IR TEISĖS

6.344 straipsnis. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą ir kitas išlaidas6.345 straipsnis. Pirkėjo pareigos sumokėti kainą neįvykdymo teisinės pasekmės6.346 straipsnis. Pirkėjo pareiga priimti daiktus6.347 straipsnis. Pirkėjo pareiga saugoti daiktus6.348 straipsnis. Pirkėjo pareiga pranešti pardavėjui apie netinkamą pirkimo–pardavimo sutarties įvykdymą6.349 straipsnis. Draudimas disponuoti daiktais

KETVIRTASIS SKIRSNIS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ YPATUMAI

6.350 straipsnis. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.351 straipsnis. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties forma6.352 straipsnis. Viešoji oferta6.353 straipsnis. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją6.354 straipsnis. Sutarties sudarymo išlaidos6.355 straipsnis. Daiktų pardavimas su sąlyga, kad pirkėjas juos priimtų per tam tikrą terminą6.356 straipsnis. Daiktų pardavimas pagal pavyzdžius6.357 straipsnis. Daiktų pardavimas ne prekybai skirtose patalpose6.358 straipsnis. Daiktų pardavimas naudojant automatus6.359 straipsnis. Daiktų pardavimas su sąlyga juos pristatyti pirkėjui6.360 straipsnis. Daiktų kaina ir jos mokėjimas6.361 straipsnis. Nuomos–pardavimo sutartis6.362 straipsnis. Daiktų keitimas ir grąžinimas6.363 straipsnis. Daikto kokybė ir pirkėjo teisės, kai jam parduotas netinkamos kokybės daiktas6.364 straipsnis. Kainų skirtumo atlyginimas6.365 straipsnis. Pardavėjo atsakomybė ir prievolės įvykdymas natūra6.366 straipsnis. Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones6.367 straipsnis. Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones6.368 straipsnis. Daiktų tiekimas be vartotojo sutikimo6.369 straipsnis. Teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimas6.370 straipsnis. Pirkėjo teisė atsisakyti teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimo sutarties

PENKTASIS SKIRSNIS DIDMENINIO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ YPATUMAI

6.371 straipsnis. Didmeninio pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.372 straipsnis. Daiktų perdavimo terminai6.373 straipsnis. Daiktų pristatymas6.374 straipsnis. Daiktų priėmimas6.375 straipsnis. Nepriimtų daiktų saugojimas6.376 straipsnis. Daiktų atsiėmimas6.377 straipsnis. Tara ir pakuotė6.378 straipsnis. Netinkamos kokybės ar nekomplektiškų daiktų pardavimas6.379 straipsnis. Vienašalis sutarties nutraukimas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTYS

6.380 straipsnis. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.381 straipsnis. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ypatumai6.382 straipsnis. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių reglamentavimas

SEPTINTASIS SKIRSNIS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTYS

6.383 straipsnis. Energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.384 straipsnis. Energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas ir pratęsimas6.385 straipsnis. Energijos kiekis ir kainos (tarifai)6.386 straipsnis. Energijos kokybė6.387 straipsnis. Pirkėjo pareigos, susijusios su įrenginių priežiūra6.388 straipsnis. Energijos apmokėjimas6.389 straipsnis. Subabonentas6.390 straipsnis. Sutarties pakeitimas ir nutraukimas6.391 straipsnis. Taikymo ribos

AŠTUNTASIS SKIRSNIS NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTYS

6.392 straipsnis. Taikymo ribos6.393 straipsnis. Sutarties forma6.394 straipsnis.Teisės į žemės sklypą6.395 straipsnis. Teisės į nekilnojamąjį daiktą parduodant žemės sklypą6.396 straipsnis. Sutarties dalykas6.397 straipsnis. Kaina6.398 straipsnis. Daikto perdavimas6.399 straipsnis. Netinkamos kokybės daikto perdavimas6.400 straipsnis. Gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos ir turinys6.401 straipsnis. Būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartis

DEVINTASIS SKIRSNIS ĮMONĖS PIRKIMAS–PARDAVIMAS

6.402 straipsnis. Įmonės pirkimo–pardavimo sutarties samprata6.403 straipsnis. Sutarties forma6.404 straipsnis. Sutarties turinys ir jos priedai6.405 straipsnis. Įmonės kreditorių teisių apsauga6.406 straipsnis. Įmonės kreditorių teisių pažeidimo teisinės pasekmės6.407 straipsnis. Įmonės perdavimas6.408 straipsnis. Įmonės su trūkumais perdavimo teisinės pasekmės6.409 straipsnis. Sandorių negaliojimo ir sutarties nutraukimo ar pakeitimo teisinių pasekmių atsiradimas6.410 straipsnis. Atvejai, kuriais šio skirsnio normos netaikomos

DEŠIMTASIS SKIRSNIS DAIKTŲ PIRKIMAS–PARDAVIMAS IŠSIMOKĖTINAI

6.411 straipsnis. Daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis6.412 straipsnis. Daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika6.413 straipsnis. Sutarties forma ir turinys6.414 straipsnis. Kaina ir atsiskaitymo tvarka6.415 straipsnis. Palūkanos6.416 straipsnis. Daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ypatumai, kai pirkėjas yra vartotojas

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS PIRKIMAS–PARDAVIMAS SU ATPIRKIMO TEISE

6.417 straipsnis. Pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis6.418 straipsnis. Atpirkimo teisės įgyvendinimas

DVYLIKTASIS SKIRSNIS DAIKTŲ PARDAVIMAS AUKCIONO BŪDU

6.419 straipsnis. Daiktų pirkimas–pardavimas aukciono būdu6.420 straipsnis. Kaina ir aukciono sąlygos6.421 straipsnis. Sutarties sudarymo momentas6.422 straipsnis. Kainos sumokėjimas6.423 straipsnis. Daikto atsiėmimas iš aukciono6.424 straipsnis. Pirkėjo teisių apsauga

TRYLIKTASIS SKIRSNIS TEISIŲ PIRKIMAS–PARDAVIMAS

6.425 straipsnis. Teisių pirkimo–pardavimo sutartis6.426 straipsnis. Paveldėjimo teisių pardavimas6.427 straipsnis. Ginčijamų teisių pardavimas

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS KITOKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ YPATUMAI

6.428 straipsnis. Vertybinių popierių ir valiutos pirkimo–pardavimo sutartys6.429 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas konkurso būdu6.430 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas biržoje6.431 straipsnis. Pirkimo–pardavimo sutartis su išlyga dėl nuosavybės teisės

XXIV SKYRIUS MAINAI

6.432 straipsnis. Mainų sutarties samprata6.433 straipsnis. Kaina ir sutarties sudarymo išlaidos6.434 straipsnis. Prievolės perduoti daiktus vykdymas6.435 straipsnis. Mainais įsigytų daiktų paėmimo teisinės pasekmės

XXV SKYRIUS SKOLOS PADENGIMAS IR TURTO PERLEIDIMAS UŽ RENTĄ

6.436 straipsnis. Skolos padengimo sutarties samprata6.437 straipsnis. Draudimas iš anksto susitarti dėl skolos padengimo6.438 straipsnis. Turto perleidimo už rentą sutartis

XXVI SKYRIUS RENTA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.439 straipsnis. Rentos sutarties samprata6.440 straipsnis. Perduotinas kapitalas6.441 straipsnis. Rentos sutartis trečiojo asmens naudai6.442 straipsnis. Rentos sutarties terminas6.443 straipsnis. Rentos sutarties forma6.444 straipsnis. Teisių į nekilnojamąjį daiktą suvaržymas renta6.445 straipsnis. Rentos mokėjimo užtikrinimas6.446 straipsnis. Palūkanos pagal rentos sutartį6.447 straipsnis. Rentos gavėjo interesų apsauga6.448 straipsnis. Rentos mokėtojo pakeitimas

ANTRASIS SKIRSNIS NETERMINUOTA (NUOLATINĖ) RENTA

6.449 straipsnis. Neterminuotos (nuolatinės) rentos gavėjai6.450 straipsnis. Neterminuotos (nuolatinės) rentos forma ir dydis6.451 straipsnis. Neterminuotos (nuolatinės) rentos mokėjimo terminai6.452 straipsnis. Rentos mokėtojo teisė išpirkti neterminuotą (nuolatinę) rentą6.453 straipsnis. Neterminuotos (nuolatinės) rentos išpirkimas rentos gavėjo reikalavimu6.454 straipsnis. Neterminuotos (nuolatinės) rentos išpirkimo kaina6.455 straipsnis. Nustatant neterminuotą (nuolatinę) rentą perduoto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika

TREČIASIS SKIRSNIS RENTA IKI GYVOS GALVOS

6.456 straipsnis. Rentos iki gyvos galvos gavėjas6.457 straipsnis. Rentos iki gyvos galvos dydis6.458 straipsnis. Rentos iki gyvos galvos sutarties nutraukimas rentos gavėjo reikalavimu6.459 straipsnis. Už rentą iki gyvos galvos perduoto turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika

KETVIRTASIS SKIRSNIS IŠLAIKYMAS IKI GYVOS GALVOS

6.460 straipsnis. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis6.461 straipsnis. Pareiga išlaikyti iki gyvos galvos6.462 straipsnis. Išlaikymo iki gyvos galvos pakeitimas periodinėmis įmokomis6.463 straipsnis. Rentos mokėtojo teisė disponuoti ir naudotis perleistu turtu6.464 straipsnis. Išlaikymo iki gyvos galvos nutraukimas

XXVII SKYRIUS DOVANOJIMAS

6.465 straipsnis. Dovanojimo sutarties samprata6.466 straipsnis. Sandoriai, kurie nelaikomi dovanojimu6.467 straipsnis. Dovanojimo su sąlyga sutartis6.468 straipsnis. Apdovanotojo teisė atsisakyti priimti dovaną6.469 straipsnis. Dovanojimo sutarties forma6.470 straipsnis. Galėjimas dovanoti ir galėjimas priimti dovanas6.471 straipsnis. Dovanojimo apribojimai6.472 straipsnis. Dovanojimo panaikinimas6.473 straipsnis. Dovanotojo pareigos6.474 straipsnis. Apdovanotojo atsakomybė už dovanotojo skolas6.475 straipsnis. Žalos atlyginimas6.476 straipsnis. Aukos (parama ar labdara)

XXVIII SKYRIUS NUOMA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.477 straipsnis. Nuomos sutarties samprata6.478 straipsnis. Sutarties forma6.479 straipsnis. Sutarties terminas6.480 straipsnis. Neterminuotos nuomos sutarties pasekmės6.481 straipsnis. Tolesnis naudojimasis turtu pasibaigus sutarties terminui6.482 straipsnis. Nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį

ANTRASIS SKIRSNIS NUOMOS SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.483 straipsnis. Daikto perdavimas nuomininkui6.484 straipsnis. Daikto neperdavimo nuomininkui pasekmės6.485 straipsnis. Nuomotojo atsakomybė už daikto trūkumus6.486 straipsnis. Trečiųjų asmenų teisės į išnuomotą daiktą6.487 straipsnis. Nuomos mokestis6.488 straipsnis. Nuomininko teisė į išsinuomoto daikto duodamas pajamas6.489 straipsnis. Naudojimasis išsinuomotu daiktu6.490 straipsnis. Subnuoma6.491 straipsnis. Nuomininko teisių ir pareigų perleidimas ar suvaržymas6.492 straipsnis. Nuomotojo pareiga daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą6.493 straipsnis. Nuomininko pareiga išlaikyti išsinuomotą daiktą6.494 straipsnis. Sutarties galiojimas daikto perėjimo kitam savininkui ar nuomininko mirties atvejais6.495 straipsnis. Nuomotojo pareiga pranešti apie nuomos sutartį

TREČIASIS SKIRSNIS NUOMOS SUTARTIES PABAIGA

6.496 straipsnis. Nuomos sutarties pabaiga suėjus jos terminui6.497 straipsnis. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomotojo reikalavimu6.498 straipsnis. Sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu6.499 straipsnis. Daikto grąžinimas nuomotojui6.500 straipsnis. Nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą6.501 straipsnis. Daikto pagerinimas6.502 straipsnis. Nuomininko atsakomybė už daikto praradimą6.503 straipsnis. Nuomojamo daikto išpirkimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS VARTOJIMO NUOMA

6.504 straipsnis. Vartojimo nuomos sutarties samprata6.505 straipsnis. Vartojimo nuomos sutarties terminas6.506 straipsnis. Vartojimo nuomos sutarties forma6.507 straipsnis. Nuomotojo pareiga daryti išnuomoto daikto remontą6.508 straipsnis. Daikto perdavimas nuomininkui6.509 straipsnis. Išnuomoto daikto trūkumų pašalinimas6.510 straipsnis. Nuomos mokestis6.511 straipsnis. Nuomininko teisių apribojimai

PENKTASIS SKIRSNIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA TEIKIANT VAIRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

6.512 straipsnis. Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutarties samprata6.513 straipsnis. Sutarties forma6.514 straipsnis. Nuomotojo pareiga išlaikyti transporto priemonę6.515 straipsnis. Nuomotojo pareiga teikti transporto priemonės vairavimo ir techninio aptarnavimo paslaugas6.516 straipsnis. Nuomininko pareiga apmokėti transporto priemonės komercinio naudojimo išlaidas6.517 straipsnis. Transporto priemonės draudimas6.518 straipsnis. Sutartys su trečiaisiais asmenimis6.519 straipsnis. Atsakomybė už transporto priemonei padarytą žalą6.520 straipsnis. Atsakomybė už tretiesiems asmenims padarytą žalą6.521 straipsnis. Atskirų rūšių transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas ypatumai

ŠEŠTASIS SKIRSNIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA NETEIKIANT VAIRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

6.522 straipsnis. Transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarties samprata6.523 straipsnis. Sutarties forma6.524 straipsnis. Pareiga prižiūrėti transporto priemonę6.525 straipsnis. Nuomininko pareiga vairuoti ir eksploatuoti transporto priemonę6.526 straipsnis. Nuomininko pareiga apmokėti transporto priemonės naudojimo ir kitas išlaidas6.527 straipsnis. Sutartys su trečiaisiais asmenimis6.528 straipsnis. Atsakomybė už tretiesiems asmenims padarytą žalą6.529 straipsnis. Atskirų rūšių transporto priemonių nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų ypatumai

SEPTINTASIS SKIRSNIS PASTATŲ, STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ NUOMA

6.530 straipsnis. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutarties samprata6.531 straipsnis. Sutarties forma6.532 straipsnis. Teisės į žemės sklypą6.533 straipsnis. Nuomininko teisės naudotis žemės sklypu pasikeitus jo savininkui6.534 straipsnis. Nuomos mokestis6.535 straipsnis. Pastato, statinio ar įrenginio perdavimas

AŠTUNTASIS SKIRSNIS ĮMONĖS NUOMA

6.536 straipsnis. Įmonės nuomos sutarties samprata6.537 straipsnis. Įmonės kreditorių teisės įmonės nuomos atveju6.538 straipsnis. Sutarties forma6.539 straipsnis. Įmonės perdavimas6.540 straipsnis. Išnuomotos įmonės turto naudojimas6.541 straipsnis. Nuomininko pareiga užtikrinti įmonės eksploatavimą6.542 straipsnis. Įmonės pagerinimai6.543 straipsnis. Sandorių negaliojimo ir kitokių teisinių pasekmių atsiradimas įmonės nuomos sutartims6.544 straipsnis. Išnuomotos įmonės grąžinimas

XXIX SKYRIUS ŽEMĖS NUOMA

6.545 straipsnis. Žemės nuomos sutarties samprata6.546 straipsnis. Žemės nuomos sutarties dalykas6.547 straipsnis. Žemės nuomos sutarties forma6.548 straipsnis. Žemės nuomotojas ir žemės nuomininkas6.549 straipsnis. Žemės nuomos sutarties terminas6.550 straipsnis. Žemės nuomos sutarties turinys6.551 straipsnis. Valstybinės žemės išnuomojimas6.552 straipsnis. Žemės nuomos mokestis6.553 straipsnis. Žemės subnuoma6.554 straipsnis. Nuomininko išlaidų žemės ūkio paskirties žemei pagerinti atlyginimas6.555 straipsnis. Nuomotojo pareiga remontuoti melioracijos įrenginius, kelius, tiltus ir kitus inžinerinius įrenginius6.556 straipsnis. Nuomininko pareiga išsaugoti dirvožemį ir jo kokybę, tvarkingai išlaikyti melioracijos įrenginius, kelius, tiltus, kitus inžinerinius įrenginius bei želdinius6.557 straipsnis. Nuomininko teisė gauti kompensaciją už pastatytus pastatus, statinius ir įrenginius6.558 straipsnis. Žemės nuomos sutarties galiojimas pasikeitus žemės nuomininkui6.559 straipsnis. Žemės nuomos sutarties galiojimas pasikeitus žemės nuomotojui6.560 straipsnis. Nuomotojo pareiga pranešti apie nuomos sutartį6.561 straipsnis. Draudimas išnuomoti įkeistą žemę6.562 straipsnis. Žemės nuomos sutarties pabaiga6.563 straipsnis. Žemės nuomos sutarties nutraukimas paimant žemę visuomenės poreikiams6.564 straipsnis. Žemės nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nuomotojo reikalavimu6.565 straipsnis. Žemės nuomos sutarties nutraukimas prieš terminą nuomininko reikalavimu6.566 straipsnis. Žemės nuomininko pirmumo teisė atnaujinti žemės nuomos sutartį

XXX SKYRIUS LIZINGAS (FINANSINĖ NUOMA)

6.567 straipsnis. Lizingo (finansinės nuomos) sutarties samprata6.568 straipsnis. Lizingo sutarties dalykas6.569 straipsnis. Lizingo davėjo pareiga pranešti apie lizingo sutartį6.570 straipsnis. Lizingo dalyko perdavimas6.571 straipsnis. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika6.572 straipsnis. Lizingo sutarties įtaka tretiesiems asmenims6.573 straipsnis. Pardavėjo atsakomybė6.574 straipsnis. Lizingo sutarties nutraukimas

XXXI SKYRIUS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.575 straipsnis. Taikymo sritis6.576 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata6.577 straipsnis. Sutarties sudarymo pagrindai6.578 straipsnis. Sutarties šalys6.579 straipsnis. Sutarties forma6.580 straipsnis. Sutarties turinys6.581 straipsnis. Sutarties dalykas6.582 straipsnis. Sutarties terminas6.583 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomos mokestis6.584 straipsnis. Mokestis už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas6.585 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties galiojimas pasikeitus gyvenamosios patalpos savininkui6.586 straipsnis. Sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindai6.587 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomotojo pareigos6.588 straipsnis. Nuomininko šeimos nariai6.589 straipsnis. Nuomininko šeimos narių teisės ir pareigos6.590 straipsnis. Šeimos narių teisė apsigyventi nuomojamoje patalpoje6.591 straipsnis. Teisės naudotis valstybės ir savivaldybės gyvenamąja patalpa palikimas laikinai išvykusiesiems6.592 straipsnis. Valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, iš kurios laikinai išvyko nuomininkas, jo šeimos narys ar buvęs šeimos narys, naudojimo tvarka6.593 straipsnis. Valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos rezervavimas6.594 straipsnis. Naudojimasis rezervuota valstybės ar savivaldybės gyvenamąja patalpa6.595 straipsnis. Gyvenamosios patalpos subnuoma6.596 straipsnis. Laikini gyventojai6.597 straipsnis. Subnuomininkų ir laikinų gyventojų iškeldinimas pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarčiai6.598 straipsnis. Sutarties pakeitimas6.599 straipsnis. Sutarties pakeitimas padalijant butą6.600 straipsnis. Sutarties pakeitimas, kai viena gyvenamoji patalpa keičiama į kelias6.601 straipsnis. Sutarties pakeitimas nuomininkams susijungus į vieną šeimą6.602 straipsnis. Sutarties pakeitimas dėl kito šeimos nario pripažinimo nuomininku6.603 straipsnis. Sutarties pakeitimas perdavus patuštintą kambarį6.604 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pakeitimas nuomininkui nutraukus darbo santykius6.605 straipsnis. Nuomininko teisė pertvarkyti ir perplanuoti gyvenamąją patalpą6.606 straipsnis. Nuomininko perkeldinimas jo nuomojamos gyvenamosios patalpos kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos laikui6.607 straipsnis. Nuomininko pirmenybės teisė pratęsti nuomos sutartį6.608 straipsnis. Keitimasis gyvenamosiomis patalpomis

ANTRASIS SKIRSNIS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES PABAIGA

6.609 straipsnis. Nuomininko teisė nutraukti sutartį6.610 straipsnis. Sutarties nutraukimo ir asmenų iškeldinimo tvarka6.611 straipsnis. Sutarties nutraukimas nuomininkui pažeidus nuomos sutarties sąlygas6.612 straipsnis. Iškeldinimas iš savavališkai užimtų patalpų6.613 straipsnis. Gyvenamosios patalpos terminuotos nuomos sutarties pasibaigimo pasekmės6.614 straipsnis. Gyvenamosios patalpos neterminuotos nuomos sutarties nutraukimas6.615 straipsnis. Iškeldinimas iš gresiančių sugriūti gyvenamųjų namų, butų6.616 straipsnis. Sutarties nutraukimas ir piliečių iškeldinimas suteikiant kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą6.617 straipsnis. Kitos tinkamai įrengtos gyvenamosios patalpos suteikimas iškeldinamiems asmenims

TREČIASIS SKIRSNIS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS

6.618 straipsnis. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų teisinis statusas6.619 straipsnis. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo ir jų naudojimo tvarka6.620 straipsnis. Iškeldinimas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų6.621 straipsnis. Iškeldinimas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikiant kitą gyvenamąją patalpą6.622 straipsnis. Kitos gyvenamosios patalpos suteikimas iškeldinamiems fiziniams asmenims

KETVIRTASIS SKIRSNIS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMA BENDRABUČIUOSE

6.623 straipsnis. Bendrabučiai6.624 straipsnis. Draudimas subnuomoti bendrabučių patalpas6.625 straipsnis. Laikinas perkeldinimas

PENKTASIS SKIRSNIS VIEŠBUČIAI, NAKVYNĖS NAMAI IR GYVENIMAS GYDYMO IR SOCIALINĖS GLOBOS INSTITUCIJŲ PATALPOSE

6.626 straipsnis. Viešbučiai6.627 straipsnis. Nakvynės namai6.628 straipsnis. Gyvenimas gydymo ir globos (rūpybos) institucijų patalpose

XXXII SKYRIUS NEATLYGINTINIS NAUDOJIMASIS DAIKTU (PANAUDA)

6.629 straipsnis. Panaudos sutarties samprata6.630 straipsnis. Neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarties sudarymo apribojimai6.631 straipsnis. Pažado perduoti daiktą neatlygintinai naudotis teisinės pasekmės6.632 straipsnis. Panaudos davėjas6.633 straipsnis. Daikto perdavimas neatlygintinai naudotis6.634 straipsnis. Panaudos davėjo atsakomybė už daikto trūkumus6.635 straipsnis. Trečiųjų asmenų teisės į daiktą, kuris perduotas naudotis neatlygintinai6.636 straipsnis. Panaudos gavėjo pareiga išlaikyti ir saugoti daiktą6.637 straipsnis. Panaudos gavėjo pareiga naudoti daiktą pagal paskirtį6.638 straipsnis. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika6.639 straipsnis. Atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims6.640 straipsnis. Draudimas naudotis sulaikymo teise6.641 straipsnis. Daikto neatlygintinio naudojimo sutarties nutraukimas prieš terminą6.642 straipsnis. Teisė atsisakyti daikto neatlygintinio naudojimo sutarties6.643 straipsnis. Šalių pasikeitimas daikto neatlygintinio naudojimo sutartyje

XXXIII SKYRIUS RANGA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.644 straipsnis. Rangos sutarties samprata6.645 straipsnis. Rangos sutarties dalykas6.646 straipsnis. Leidimai (licencijos) atskirų rūšių darbams6.647 straipsnis. Darbo atlikimas iš rangovo medžiagos ir jo priemonėmis6.648 straipsnis. Darbo atlikimas iš užsakovo medžiagos6.649 straipsnis. Rizikos paskirstymas šalims6.650 straipsnis. Generalinis rangovas ir subrangovas6.651 straipsnis. Rangos sutarties ypatumai, kai darbus atlieka keli asmenys6.652 straipsnis. Darbų atlikimo terminai6.653 straipsnis. Darbų kaina6.654 straipsnis. Rangovo ekonomija6.655 straipsnis. Darbų apmokėjimo tvarka6.656 straipsnis. Rangovo teisė išieškoti jam priklausantį atlyginimą6.657 straipsnis. Rangovo atsakomybė už užsakovo perduoto turto neišsaugojimą6.658 straipsnis. Užsakovo teisės darbo atlikimo metu6.659 straipsnis. Aplinkybės, apie kurias rangovas privalo įspėti užsakovą6.660 straipsnis. Užsakovo pagalba6.661 straipsnis. Priešpriešinių užsakovo pareigų neįvykdymo teisinės pasekmės6.662 straipsnis. Atliktų darbų priėmimas6.663 straipsnis. Darbų kokybė6.664 straipsnis. Darbų kokybės garantija6.665 straipsnis. Rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą6.666 straipsnis. Terminas darbų trūkumams nustatyti6.667 straipsnis. Senaties terminas6.668 straipsnis. Rangovo pareiga perduoti užsakovui informaciją6.669 straipsnis. Šalių konfidencialumo pareiga6.670 straipsnis. Turto grąžinimas užsakovui6.671 straipsnis. Rangos sutarties nutraukimo iki darbų rezultato perdavimo ir priėmimo teisinės pasekmės

ANTRASIS SKIRSNIS VARTOJIMO RANGA

6.672 straipsnis. Vartojimo rangos sutarties samprata6.673 straipsnis. Užsakovo garantijos6.674 straipsnis. Informacijos apie siūlomą darbą suteikimas užsakovui6.675 straipsnis. Darbų atlikimas iš rangovo medžiagos6.676 straipsnis. Darbų kaina ir apmokėjimas6.677 straipsnis. Rangovo pareiga įspėti užsakovą apie darbų rezultato naudojimo sąlygas6.678 straipsnis. Darbų trūkumų nustatymo teisinės pasekmės6.679 straipsnis. Užsakovo neatvykimo atsiimti darbų rezultato teisinės pasekmės6.680 straipsnis. Užsakovo teisės, kai rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka sutartyje numatytą darbą

TREČIASIS SKIRSNIS STATYBOS RANGA

6.681 straipsnis. Statybos rangos sutarties samprata6.682 straipsnis. Rizikos paskirstymas šalims6.683 straipsnis. Statybos objekto draudimas6.684 straipsnis. Normatyviniai statybos dokumentai ir sąmata6.685 straipsnis. Sutarties dokumentų pakeitimas6.686 straipsnis. Statybos aprūpinimas medžiagomis ir įrengimais6.687 straipsnis. Darbų apmokėjimas6.688 straipsnis. Kitos užsakovo pareigos6.689 straipsnis. Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus6.690 straipsnis. Projektuotojo ir kitų institucijų dalyvavimas užsakovui vykdant savo pareigas ir įgyvendinant teises6.691 straipsnis. Statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimas6.692 straipsnis. Rangovo pareigos, susijusios su aplinkos apsaugos ir darbų saugumo užtikrinimu6.693 straipsnis. Statybos konservavimo teisinės pasekmės6.694 straipsnis. Darbų perdavimas ir priėmimas6.695 straipsnis. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę6.696 straipsnis. Atsakomybė už statinio sugriuvimą6.697 straipsnis. Darbų kokybės garantija6.698 straipsnis. Garantiniai terminai6.699 straipsnis. Darbų trūkumų pašalinimas užsakovo lėšomis

KETVIRTASIS SKIRSNIS PROJEKTAVIMO IR TYRINĖJIMO DARBŲ RANGA

6.700 straipsnis. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangos sutarties samprata6.701 straipsnis. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų užduotis6.702 straipsnis. Rangovo pareigos6.703 straipsnis. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę6.704 straipsnis. Užsakovo pareigos

PENKTASIS SKIRSNIS RANGOS DARBAI, FINANSUOJAMI IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETO

6.705 straipsnis. Statybos ir projektavimo darbų atlikimas valstybės ar savivaldybių reikmėms6.706 straipsnis. Konkurso tvarka sudaromos rangos sutarties turinys

XXXIV SKYRIUS MOKSLINIO TYRIMO, BANDOMIEJI, KONSTRAVIMO IR TECHNOLOGINIAI DARBAI

6.707 straipsnis. Mokslinio tyrimo, bandomųjų, konstravimo ir technologinių darbų atlikimo sutarties samprata6.708 straipsnis. Darbų atlikimas6.709 straipsnis. Informacijos konfidencialumas6.710 straipsnis. Šalių teisės į darbų rezultatus6.711 straipsnis. Vykdytojo pareigos6.712 straipsnis. Užsakovo pareigos6.713 straipsnis. Negalėjimas gauti norimų rezultatų atliekant mokslinio tyrimo darbus6.714 straipsnis. Negalėjimas tęsti bandymų, konstravimo ar technologinių darbų6.715 straipsnis. Vykdytojo atsakomybė už sutarties pažeidimą

XXXV SKYRIUS ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.716 straipsnis. Paslaugų sutarties samprata6.717 straipsnis. Paslaugų sutarties vykdymas6.718 straipsnis. Kliento interesų prioritetas6.719 straipsnis. Paslaugų teikėjo pareiga suteikti informaciją6.720 straipsnis. Paslaugų kaina ir apmokėjimas6.721 straipsnis. Vienašalis paslaugų sutarties nutraukimas6.722 straipsnis. Paslaugų teikėjo ataskaita6.723 straipsnis. Paslaugų sutarties pasibaigimas6.724 straipsnis. Subsidiarus kitų šio kodekso normų taikymas paslaugų sutartims

ANTRASIS SKIRSNIS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

6.725 straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis6.726 straipsnis. Nepilnamečiai pacientai6.727 straipsnis. Informacijos suteikimas pacientui6.728 straipsnis. Teisė nežinoti6.729 straipsnis. Paciento sutikimas6.730 straipsnis. Paciento sutikimo įrašymas į jo medicinos dokumentus6.731 straipsnis. Paciento bendradarbiavimas su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėju6.732 straipsnis. Rūpestingumo laipsnis6.733 straipsnis. Pacientų medicinos dokumentų būtinumas6.734 straipsnis. Medicinos dokumentų įrašų naikinimas6.735 straipsnis. Paciento teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose6.736 straipsnis. Informacijos teikimas6.737 straipsnis. Moksliniai tyrimai6.738 straipsnis. Stebėtojai6.739 straipsnis. Teisė nutraukti sutartį6.740 straipsnis. Sutarties kaina6.741 straipsnis. Sveikatos priežiūros įstaigos6.742 straipsnis. Draudimas riboti ar panaikinti atsakomybę6.743 straipsnis. Taikymo sritis6.744 straipsnis. Atstovai pagal įstatymą6.745 straipsnis. Nenumatyti kraštutiniai atvejai6.746 straipsnis. Žmogaus audinių ir organų naudojimas

TREČIASIS SKIRSNIS TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

6.747 straipsnis. Turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata6.748 straipsnis. Pareiga teikti informaciją6.749 straipsnis. Sutarties forma ir turinys6.750 straipsnis. Turisto teisė atsisakyti sutarties6.751 straipsnis. Kelionės organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties6.752 straipsnis. Sutarties sąlygų pakeitimas6.753 straipsnis. Sutarties šalių pasikeitimas6.754 straipsnis. Sutarties vykdymas ir atsakomybė už netinkamą jos vykdymą6.755 straipsnis. Draudimas panaikinti ar riboti civilinę atsakomybę

XXXVI SKYRIUS PAVEDIMAS

6.756 straipsnis. Pavedimo sutarties samprata6.757 straipsnis. Sutarties dalykas6.758 straipsnis. Įgaliotinio atlyginimas6.759 straipsnis. Pavedimo vykdymas pagal įgaliotojo nurodymus6.760 straipsnis. Įgaliotinio pareigos6.761 straipsnis. Įgaliotojo pareigos6.762 straipsnis. Perįgaliojimas6.763 straipsnis. Pavedimo sutarties pabaiga6.764 straipsnis. Pavedimo sutarties pabaigos teisinės pasekmės6.765 straipsnis. Įgaliotinio įpėdinių ir likvidatoriaus pareigos

XXXVII SKYRIUS FRANŠIZĖ

6.766 straipsnis. Franšizės sutarties samprata6.767 straipsnis. Franšizės sutarties forma6.768 straipsnis. Subfranšizės sutartis6.769 straipsnis. Atlyginimas pagal franšizės sutartį6.770 straipsnis. Teisių turėtojo pareigos6.771 straipsnis. Naudotojo pareigos6.772 straipsnis. Šalių teisių apribojimai6.773 straipsnis. Teisių turėtojo atsakomybė pagal naudotojui pareikštus reikalavimus6.774 straipsnis. Naudotojo teisė sudaryti franšizės sutartį naujam terminui6.775 straipsnis. Franšizės sutarties sąlygų pakeitimas6.776 straipsnis. Franšizės sutarties pabaiga6.777 straipsnis. Šalių pasikeitimas6.778 straipsnis. Teisių turėtojo firmos vardo ar prekių (paslaugų) ženklo pasikeitimo pasekmės6.779 straipsnis. Išimtinės teisės pasibaigimo pasekmės

XXXVIII SKYRIUS KOMISAS

6.780 straipsnis. Komiso sutarties samprata6.781 straipsnis. Komisinis atlyginimas6.782 straipsnis. Komisinio pavedimo vykdymas6.783 straipsnis. Atsakomybė už sudaryto sandorio neįvykdymą6.784 straipsnis. Subkomisas6.785 straipsnis. Nukrypimas nuo komitento nurodymų6.786 straipsnis. Komitento nuosavybės teisė6.787 straipsnis. Komisionieriaus reikalavimų patenkinimas iš komitentui priklausančių sumų6.788 straipsnis. Komisionieriaus atsakomybė už komitento daikto praradimą, trūkumą ar sužalojimą6.789 straipsnis. Komisionieriaus ataskaita6.790 straipsnis. Komitento pareiga priimti pavedimo įvykdymą6.791 straipsnis. Pavedimo vykdymo išlaidų atlyginimas6.792 straipsnis. Komiso sutarties pabaiga6.793 straipsnis. Komisinio pavedimo panaikinimas6.794 straipsnis. Komisionieriaus atsisakymas įvykdyti pavedimą6.795 straipsnis. Patvarkymas dėl turto, komisionieriui atsisakius įvykdyti pavedimą ar komitentui panaikinus pavedimą

XXXIX SKYRIUS DISTRIBUCIJA (PASKIRSTYMAS)

6.796 straipsnis. Distribucijos (paskirstymo) sutarties samprata6.797 straipsnis. Distribucijos sutarties terminas6.798 straipsnis. Distribucijos sutarties forma6.799 straipsnis. Distributorius6.800 straipsnis. Distribucijos sutarčių rūšys6.801 straipsnis. Šalių teisių apribojimai6.802 straipsnis. Distributoriaus teisės ir pareigos6.803 straipsnis. Gamintojo (tiekėjo) teisės ir pareigos6.804 straipsnis. Sutarties nutraukimas6.805 straipsnis. Sutarties galiojimo pratęsimas6.806 straipsnis. Distribucijos sutarties šalių atsakomybė tretiesiems asmenims

XL SKYRIUS VEŽIMAS

6.807 straipsnis. Bendrosios vežimo nuostatos6.808 straipsnis. Krovinio vežimo sutartis6.809 straipsnis. Keleivio vežimo sutartis6.810 straipsnis. Frachtavimo sutartis6.811 straipsnis. Tiesioginis kombinuotas susisiekimas6.812 straipsnis. Vežimas viešuoju (bendrojo naudojimo) transportu6.813 straipsnis. Vežimo užmokestis6.814 straipsnis. Transporto priemonių pateikimas6.815 straipsnis. Krovinių pakrovimas (iškrovimas)6.816 straipsnis. Krovinių, keleivių ir bagažo pristatymo terminai6.817 straipsnis. Atsakomybė už vežimo sutarties pažeidimą6.818 straipsnis. Atsakomybė už transporto priemonių nepateikimą ir jų nepanaudojimą6.819 straipsnis. Vežėjo atsakomybė už transporto priemonės vėlavimą6.820 straipsnis. Vežėjo atsakomybė už krovinio ar bagažo neišsaugojimą6.821 straipsnis. Pretenzijos vežėjui6.822 straipsnis. Vežimų organizavimo sutartys6.823 straipsnis. Vežėjo atsakomybė už keleivio gyvybės atėmimą ar sveikatos sužalojimą

XLI SKYRIUS KROVINIŲ EKSPEDICIJA

6.824 straipsnis. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata6.825 straipsnis. Krovinių ekspedicijos sutarties forma6.826 straipsnis. Ekspeditoriaus atsakomybė6.827 straipsnis. Ekspeditoriui pateikiami dokumentai ir informacija6.828 straipsnis. Trečiojo asmens pasitelkimas prievolei įvykdyti6.829 straipsnis. Vienašalis sutarties nutraukimas

XLII SKYRIUS PASAUGA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.830 straipsnis. Pasaugos sutarties samprata6.831 straipsnis. Pasaugos sutarties forma6.832 straipsnis. Saugotojo pareigos ir teisės6.833 straipsnis. Pareigos perduoti saugoti daiktą vykdymas6.834 straipsnis. Pasaugos terminas6.835 straipsnis. Daiktų sumaišymas6.836 straipsnis. Daikto saugojimo sąlygos6.837 straipsnis. Saugojimo sąlygų pakeitimas6.838 straipsnis. Pavojingų daiktų saugojimas6.839 straipsnis. Daiktų perdavimas saugoti trečiajam asmeniui6.840 straipsnis. Atlyginimas už pasaugą6.841 straipsnis. Saugojimo išlaidų atlyginimas6.842 straipsnis. Pasaugos ypatingos išlaidos6.843 straipsnis. Davėjo pareiga atsiimti daiktą6.844 straipsnis. Saugotojo pareiga grąžinti daiktą6.845 straipsnis. Saugotojo atsakomybės pagrindai6.846 straipsnis. Saugotojo atsakomybės dydis6.847 straipsnis. Saugotojui padarytų nuostolių atlyginimas6.848 straipsnis. Pasaugos sutarties pabaiga davėjo reikalavimu6.849 straipsnis. Būtina pasauga6.850 straipsnis. Pasauga pagal įstatymą

ANTRASIS SKIRSNIS SANDĖLIAVIMAS

6.851 straipsnis. Prekių sandėliavimo sutarties samprata6.852 straipsnis. Bendrojo naudojimo sandėlis6.853 straipsnis. Prekių tikrinimas6.854 straipsnis. Prekių saugojimo sąlygų pakeitimas6.855 straipsnis. Grąžinamų prekių tikrinimas6.856 straipsnis. Sandėliavimo dokumentai6.857 straipsnis. Dvigubas sandėliavimo liudijimas ir jo turinys6.858 straipsnis. Sandėliavimo ir įkeitimo liudijimo turėtojo teisės6.859 straipsnis. Sandėliavimo ir įkeitimo liudijimo perdavimas6.860 straipsnis. Prekių išdavimas pagal dvigubą sandėliavimo liudijimą6.861 straipsnis. Paprastas sandėliavimo liudijimas6.862 straipsnis. Prekių saugojimas su teise jomis disponuoti

TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALIOS PASAUGOS RŪŠYS

6.863 straipsnis. Daiktų, esančių ginčo objektu, laikinoji pasauga (sekvestracija)6.864 straipsnis. Daiktų saugojimas lombarde6.865 straipsnis. Daiktų saugojimas viešbučiuose6.866 straipsnis. Daiktų saugojimas banke6.867 straipsnis. Vertybių saugojimas individualiame banko seife6.868 straipsnis. Daiktų saugojimas transporto įmonių saugojimo kamerose6.869 straipsnis. Daiktų saugojimas drabužinėse

XLIII SKYRIUS PASKOLA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.870 straipsnis. Paskolos sutarties samprata6.871 straipsnis. Paskolos sutarties forma6.872 straipsnis. Palūkanos6.873 straipsnis. Paskolos gavėjo pareiga grąžinti paskolos sumą6.874 straipsnis. Paskolos gavėjo sutarties pažeidimo pasekmės6.875 straipsnis. Paskolos sutarties ginčijimas6.876 straipsnis. Paskolos gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo praradimo teisinės pasekmės6.877 straipsnis. Tikslinė paskola6.878 straipsnis. Vekselis6.879 straipsnis. Obligacija6.880 straipsnis. Skolos pakeitimas (novacija) paskolos prievole

ANTRASIS SKIRSNIS KREDITAVIMAS

6.881 straipsnis. Kreditavimo sutarties samprata6.882 straipsnis. Kreditavimo sutarties forma6.883 straipsnis. Atsisakymas suteikti ar priimti kreditą6.884 straipsnis. Kreditavimas prekėmis6.885 straipsnis. Komercinis kreditavimas

TREČIASIS SKIRSNIS VARTOJIMO KREDITAS

6.886 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties samprata6.887 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. balandžio 1 d. 6.888 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. balandžio 1 d. 6.889 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. balandžio 1 d. 6.890 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. balandžio 1 d. 6.891 straipsn

XLIV SKYRIUS BANKO INDĖLIS

6.892 straipsnis. Banko indėlio sutarties samprata6.893 straipsnis. Teisė priimti indėlius6.894 straipsnis. Banko indėlio sutarties forma6.895 straipsnis. Indėlių rūšys6.896 straipsnis. Palūkanos6.897 straipsnis. Palūkanų apskaičiavimas ir mokėjimas6.898 straipsnis. Indėlių grąžinimo užtikrinimas6.899 straipsnis. Trečiųjų asmenų teisė įmokėti pinigus į indėlininko sąskaitą6.900 straipsnis. Indėliai trečiojo asmens naudai6.901 straipsnis. Indėlininko knygelė6.902 straipsnis. Indėlio sertifikatas

XLV SKYRIUS FAKTORINGAS

6.903 straipsnis. Faktoringo sutarties samprata6.904 straipsnis. Finansuotojas6.905 straipsnis. Faktoringo sutarties dalykas6.906 straipsnis. Kliento atsakomybė finansuotojui6.907 straipsnis. Draudimo perleisti piniginį reikalavimą negaliojimas6.908 straipsnis. Pakartotinis piniginio reikalavimo perleidimas6.909 straipsnis. Piniginio reikalavimo vykdymas6.910 straipsnis. Finansuotojo teisės į pinigų sumas, gaunamas iš skolininko6.911 straipsnis. Skolininko priešiniai reikalavimai6.912 straipsnis. Skolų, kurias gavo finansuotojas, grąžinimas skolininkui

XLVI SKYRIUS BANKO SĄSKAITA

6.913 straipsnis. Banko sąskaitos sutarties samprata6.914 straipsnis. Banko sąskaitos sutarties sudarymas6.915 straipsnis. Teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinimas6.916 straipsnis. Banko atliekamos operacijos6.917 straipsnis. Operacijų atlikimo terminai6.918 straipsnis. Sąskaitos kreditavimas6.919 straipsnis. Banko paslaugų ir operacijų atlyginimas6.920 straipsnis. Palūkanos už naudojimąsi sąskaitoje esančiomis lėšomis6.921 straipsnis. Banko ir kliento tarpusavio reikalavimų įskaitymas6.922 straipsnis. Lėšų nurašymo iš sąskaitos pagrindai6.923 straipsnis. Lėšų nurašymo eiliškumas6.924 straipsnis. Banko atsakomybė už netinkamą operacijų atlikimą6.925 straipsnis. Banko paslaptis6.926 straipsnis. Disponavimo sąskaita apribojimas6.927 straipsnis. Banko sąskaitos sutarties nutraukimas6.928 straipsnis. Bankų sąskaitos

XLVII SKYRIUS ATSISKAITYMAI

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

6.929 straipsnis. Atsiskaitymas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais6.930 straipsnis. Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais priemonės

ANTRASIS SKIRSNIS ATSISKAITYMAI MOKĖJIMO PAVEDIMAIS

6.931 straipsnis. Bendrosios nuostatos6.932 straipsnis. Mokėjimo pavedimo vykdymo sąlygos6.933 straipsnis. Pavedimo įvykdymas6.934 straipsnis. Atsakomybė už mokėjimo pavedimo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą

TREČIASIS SKIRSNIS AKREDITYVAS

6.935 straipsnis. Bendrosios nuostatos6.936 straipsnis. Atšaukiamas akredityvas6.937 straipsnis. Neatšaukiamas akredityvas6.938 straipsnis. Akredityvo įvykdymas6.939 straipsnis. Atsisakymas priimti dokumentus6.940 straipsnis. Banko atsakomybė už akredityvo sąlygų pažeidimą6.941 straipsnis. Akredityvo uždarymas

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INKASO 6.942 straipsnis. Bendrosios nuostatos6.943 straipsnis. Inkaso pavedimo įvykdymas6.944 straipsnis. Pranešimas apie atliktas operacijas

XLVIII SKYRIUS VIEŠAS ATLYGINIMO PAŽADĖJIMAS

6.945 straipsnis. Pareiga sumokėti atlyginimą6.946 straipsnis. Viešo pažadėjimo sumokėti atlyginimą atšaukimas

XLIX SKYRIUS VIEŠAS KONKURSAS

6.947 straipsnis. Viešo konkurso paskelbimas6.948 straipsnis. Konkurso sąlygų pakeitimas ar jo atšaukimas6.949 straipsnis. Nutarimas mokėti atlyginimą (premiją) ar suteikti specialią teisę6.950 straipsnis. Naudojimasis pagal konkursą premijuotais mokslo, literatūros, meno ir architektūros kūriniais6.951 straipsnis. Pateiktų darbų ar projektų grąžinimas konkurso dalyviams6.952 straipsnis. Nuostolių atlyginimas konkurso dalyviams, kai konkursą paskelbęs asmuo nesilaiko konkurso taisyklių

L SKYRIUS TURTO PATIKĖJIMAS

6.953 straipsnis. Turto patikėjimo sutarties samprata6.954 straipsnis. Turto patikėjimo teisės turinys6.955 straipsnis. Sandorių sudarymas6.956 straipsnis. Patikėjimo teisės objektai6.957 straipsnis. Patikėjimo teisės steigėjas (patikėtojas)6.958 straipsnis. Patikėtinis6.959 straipsnis. Esminės turto patikėjimo sutarties sąlygos6.960 straipsnis. Turto patikėjimo sutarties forma6.961 straipsnis. Turto atskyrimas6.962 straipsnis. Įkeisto turto perdavimas patikėjimo teise6.963 straipsnis. Patikėtinio teisės ir pareigos6.964 straipsnis. Pareiga vykdyti sutartį pačiam6.965 straipsnis. Patikėtinio atsakomybė6.966 straipsnis. Patikėtinio atlyginimas6.967 straipsnis. Turto patikėjimo sutarties pabaiga6.968 straipsnis. Turto patikėjimo teisės ypatumai

LI SKYRIUS JUNGTINĖ VEIKLA (PARTNERYSTĖ)

6.969 straipsnis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties samprata6.970 straipsnis. Partnerių įnašai6.971 straipsnis. Partnerių bendroji nuosavybė6.972 straipsnis. Bendrų reikalų tvarkymas6.973 straipsnis. Partnerių teisė į informaciją6.974 straipsnis. Bendros išlaidos ir bendri nuostoliai6.975 straipsnis. Partnerių atsakomybė pagal bendras prievoles6.976 straipsnis. Pelno paskirstymas6.977 straipsnis. Partnerio dalies atidalijimas6.978 straipsnis. Jungtinės veiklos sutarties pabaiga6.979 straipsnis. Neterminuotos jungtinės veiklos sutarties atsisakymas6.980 straipsnis. Jungtinės veiklos sutarties nutraukimas vieno iš partnerių reikalavimu6.981 straipsnis. Partnerio, nutraukusio jungtinės veiklos sutartį, atsakomybė6.982 straipsnis. Nevieša partnerystė

LII SKYRIUS TAIKOS SUTARTIS

6.983 straipsnis. Taikos sutarties samprata6.984 straipsnis. Atvejai, kai taikos sutartis negalioja6.985 straipsnis. Taikos sutarties galia6.986 straipsnis. Taikos sutarties pripažinimas negaliojančia

LIII SKYRIUS DRAUDIMAS

6.987 straipsnis. Draudimo sutarties samprata6.988 straipsnis. Draudimo formos ir šakos6.989 straipsnis. Draudimo sutarties forma6.990 straipsnis. Draudimo sutarties sudarymo tvarka6.991 straipsnis. Draudimo liudijimas (polisas)6.992 straipsnis. Draudimo sutarties sudarymas pagal standartines sąlygas6.993 straipsnis. Pareiga atskleisti informaciją6.994 straipsnis. Draudiko teisė įvertinti draudimo riziką6.995 straipsnis. Informacijos konfidencialumas6.996 straipsnis. Draudimo sutarties įsigaliojimas6.997 straipsnis. Draudimo suma6.998 straipsnis. Draudimo sumos ginčijimas6.999 straipsnis. Nevisiškas draudimas6.1000 straipsnis. Papildomas draudimas6.1001 straipsnis. Draudimo, viršijančio draudimo vertę, teisinės pasekmės6.1002 straipsnis. Draudimas nuo skirtingų rizikų6.1003 straipsnis. Bendrasis draudimas6.1004 straipsnis. Draudimo įmoka (premija)6.1005 straipsnis. Apdrausto asmens pakeitimas6.1006 straipsnis. Naudos gavėjo pakeitimas6.1007 straipsnis. Draudimo sutarties vykdymas, kai yra ir draudėjas, ir naudos gavėjas6.1008 straipsnis. Draudiko pakeitimas6.1009 straipsnis. Draudimo sutarties nutraukimas prieš terminą6.1010 straipsnis. Draudimo rizikos padidėjimas ir sumažėjimas6.1011 straipsnis. Apdrausto turto savininko pasikeitimas6.1012 straipsnis. Draudėjo pareiga pranešti apie draudiminį įvykį6.1013 straipsnis. Pareiga imtis priemonių žalai sumažinti6.1014 straipsnis. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo6.1015 straipsnis. Draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui (subrogacija)6.1016 straipsnis. Perdraudimas6.1017 straipsnis. Savitarpio draudimas6.1018 straipsnis. Specialios draudimo šakos ir grupės