Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

I dalis BENDROSIOS NUOSTATOS

I skyrius PagrindinĖS nuostatOS

1 straipsnis. Civilinio proceso įstatymai2 straipsnis. Civilinio proceso tikslai3 straipsnis. Bylų nagrinėjimas pagal galiojančią teisę4 straipsnis. Vienodos teismų praktikos formavimas

II SKYRIUS Civilinio proceso principai

5 straipsnis. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos6 straipsnis. Teisingumą vykdo tik teismai vadovaudamiesi asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu7 straipsnis. Proceso koncentracija ir ekonomiškumas8 straipsnis. Kooperacijos (bendradarbiavimo) principas9 straipsnis. Teismo posėdžio viešumas10 straipsnis. Bylos medžiagos viešumas11 straipsnis. Proceso kalba12 straipsnis. Rungimosi principas13 straipsnis. Dispozityvumo principas14 straipsnis. Betarpiškumo principas15 straipsnis. Žodiškumo principas16 straipsnis. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumas ir teisėjų sudėties nekintamumas17 straipsnis. Šalių procesinis lygiateisiškumas18 straipsnis. Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumas19 straipsnis. Sprendimo priėmimo slaptumas20 straipsnis. Valstybės garantuota teisinė pagalba21 straipsnis. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir nešališkumas

III SKYRIUS Bylos, NAgrinėtinos teisme

22 straipsnis. Civilinių bylų priskirtinumas teismams23 straipsnis. Ginčų perdavimas spręsti arbitražui24 straipsnis. Bylos priskyrimo teismui prioritetas

IV SKYRIUS Teismingumas

25 straipsnis. Civilinių bylų teismingumas26 straipsnis. Civilinių bylų rūšinis teismingumas27 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos apygardos teismams28 straipsnis. Civilinės bylos, teismingos tik Vilniaus apygardos teismui29 straipsnis. Ieškinio pareiškimas pagal atsakovo gyvenamąją vietą30 straipsnis. Teismingumas pagal ieškovo pasirinkimą31 straipsnis. Išimtinis teismingumas32 straipsnis. Sutartinis teismingumas33 straipsnis. Kelių tarpusavyje susijusių bylų teismingumas34 straipsnis. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui35 straipsnis. Bylos priėmimo kitame teisme tvarka36 straipsnis. Bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų sprendimas

V SKYRIUS PROCESO DALYVIAI

37 straipsnis. Dalyvaujantys byloje asmenys38 straipsnis. Civilinis procesinis veiksnumas39 straipsnis. Kuratoriaus paskyrimas40 straipsnis. Trūkumų šalinimas41 straipsnis. Šalys42 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos43 straipsnis. Procesinis bendrininkavimas44 straipsnis. Bendrininkų santykiai45 straipsnis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama46 straipsnis. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus47 straipsnis. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų48 straipsnis. Procesinis teisių perėmimas49 straipsnis. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų asmenų teisė pareikšti ieškinį ar pareiškimą viešajam interesui ginti ir šių subjektų teisė duoti išvadą byloje50 straipsnis. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų procesinės teisės ir pareigos51 straipsnis. Atstovavimas teisme52 straipsnis. Fizinių asmenų atstovų pagal įstatymą teisių ir pareigų įforminimas53 straipsnis. Įpėdinio, dar nepriėmusio palikimo, atstovas pagal įstatymą54 straipsnis. Atstovų pagal įstatymą teisės55 straipsnis. Bylų vedimas juridinių asmenų vardu56 straipsnis. Asmenys, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą57 straipsnis. Atstovo pagal pavedimą teisių ir pareigų įforminimas58 straipsnis. Įgaliojimas vesti bylas59 straipsnis. Atstovo pagal pavedimą teisės60 straipsnis. Asmenys, kurie negali būti atstovais teisme61 straipsnis. Kiti proceso dalyviai

VI SKYRIUS Teismo sudėtis. Nušalinimai

62 straipsnis. Teismo sudėtis63 straipsnis. Tvarka, kuria teismas sprendžia klausimus64 straipsnis. Teisėjo ir kitų proceso dalyvių nušalinimas65 straipsnis. Pagrindai teisėjui nušalinti66 straipsnis. Kiti teisėjo nušalinimo pagrindai67 straipsnis. Pagrindai ekspertui, vertėjui, teismo posėdžio sekretoriui nušalinti68 straipsnis. Pareiškimai dėl nušalinimų69 straipsnis. Pareikšto nušalinimo išsprendimo tvarka70 straipsnis. Nušalinimo pareiškimo patenkinimo pasekmės71 straipsnis. Neleistinumas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylas

VII SKYRIUS Procesiniai terminai

72 straipsnis. Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai73 straipsnis. Procesinių terminų skaičiavimas74 straipsnis. Procesinių terminų pabaiga75 straipsnis. Procesinių terminų praleidimo pasekmės76 straipsnis. Procesinių terminų sustabdymas77 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimas78 straipsnis. Procesinių terminų atnaujinimas

VIII SKYRIUS BYLINĖJIMOSI išlaidos

79 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidos80 straipsnis. Žyminio mokesčio dydis81 straipsnis. Mokestis už bylos medžiagos kopijas82 straipsnis. Žyminio mokesčio, sprendimų vykdymo išlaidų ir teismo baudų indeksavimas83 straipsnis. Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo84 straipsnis. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas85 straipsnis. Ieškinio suma86 straipsnis. Žyminio mokesčio primokėjimas87 straipsnis. Žyminio mokesčio grąžinimas88 straipsnis. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu89 straipsnis. Sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams ir vertėjams90 straipsnis. Liudytojams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms išmokėtinų sumų, vietos apžiūros išlaidų paėmimas iš šalių91 straipsnis. Liudytojams, vertėjams, ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms priklausančių sumų išmokėjimas92 straipsnis. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėjimas93 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas94 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės95 straipsnis. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės96 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas valstybei96(1) straipsnis. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš biudžeto lėšų97 straipsnis. Atsakovo paieškos ir sprendimų vykdymo išlaidos98 straipsnis. Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas99 straipsnis. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas ir išlaidų atlyginimo tvarka100 straipsnis. Nutarčių, priimtų dėl bylinėjimosi išlaidų, apskundimas

IX skyrius Užstatas

101 straipsnis. Užstatas102 straipsnis. Užstato dydis

X skyrius Teismo nuobaudos

103 straipsnis. Teismo nuobaudų rūšys104 straipsnis. Įspėjimas105 straipsnis. Pašalinimas iš teismo posėdžių salės106 straipsnis. Teismo baudų skyrimas107 straipsnis. Baudos panaikinimas ar sumažinimas108 straipsnis. Areštas109 straipsnis. Arešto panaikinimas, jo trukmės sumažinimas, nuobaudos pakeitimas

XI skyrius Procesas

Pirmasis skirsnis Procesiniai dokumentai

110 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų sąvoka111 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų forma ir turinys112 straipsnis. Paruošiamieji dokumentai113 straipsnis. Pateikiamų procesinių dokumentų skaičius ir kalba114 straipsnis. Procesinių dokumentų priedų pateikimo forma115 straipsnis. Procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimas ir trūkumų ištaisymas116 straipsnis. Teismo procesiniai dokumentai

Antrasis skirsnis Įteikimas

117 straipsnis. Įteikimo būdai118 straipsnis. Įteikimas atstovui119 straipsnis. Įteikimas advokatams120 straipsnis. Dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju121 straipsnis. Pareiga pranešti122 straipsnis. Įteikimo vieta123 straipsnis. Įteikimo tvarka124 straipsnis. Teismo šaukimų ir dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo patvirtinimas125 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas sukarintoms organizacijoms ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims126 straipsnis. Atsakomybė už pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nevykdymą127 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas teisme128 straipsnis. Daugkartinis įteikimas129 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui130 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu131 straipsnis. Nepagrįstas kuratoriaus paskyrimas arba viešas paskelbimas132 straipsnis. Atsakovo paieškos paskelbimas

Trečiasis skirsnis Teismo šaukimai ir pranešimai

133 straipsnis. Teismo šaukimai ir pranešimai134 straipsnis. Šaukimo ir pranešimo turinys

Ketvirtasis skirsnis Ieškinys

135 straipsnis. Ieškinio turinys136 straipsnis. Kelių ieškinio reikalavimų sujungimas ir išskyrimas137 straipsnis. Ieškinio priėmimas138 straipsnis. Ieškinio trūkumų šalinimas139 straipsnis. Ieškinio atsiėmimas140 straipsnis. Ieškinio atsisakymas, ieškinio pripažinimas ir šalių taikos sutarties sudarymas141 straipsnis. Ieškinio dalyko arba ieškinio pagrindo pakeitimas142 straipsnis. Atsiliepimas į ieškinį143 straipsnis. Priešieškinis

Penktasis skirsnis Laikinosios apsaugos priemonės

144 straipsnis. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms145 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių rūšys, jų taikymas ir atsakomybė už teismo nustatytus draudimus146 straipsnis. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas147 straipsnis. Prašymų, susijusių su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėjimas148 straipsnis. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita149 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas150 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas151 straipsnis. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių apskundimas152 straipsnis. Nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymas

XII SKYRIUS TEISMO POSĖDŽIAI. INFORMACINIŲ IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TEISMO PROCESE

PIRMASIS skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS. Vadovavimas procesui

153 straipsnis. Teismo posėdžių formos154 straipsnis. Teismo posėdžių skyrimas ir vieta155 straipsnis. Nedalyvavimas teismo posėdyje156 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01 157 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01 158 straipsnis. Teismo posėdžio pirmininkas159 straipsnis. Teismo posėdžio pirmininko ir kitų bylą nagrinėjančių teisėjų pareigos160 straipsnis. Teismo posėdžio pirmininko ir kitų bylą nagrinėjančių teisėjų įgaliojimai161 straipsnis. Pasiūlymas pasirūpinti atstovavimu162 straipsnis. Priemonės, kurių imamasi prieš teismo posėdžio tvarkos pažeidėjus

Antrasis skirsnis TEISMO POSĖDŽIO PERTRAUKA, BYLOS NAGRINĖJIMO ATIDĖJIMAS IR BYLOS SUSTABDYMAS

162(1) straipsnis. Teismo posėdžio pertrauka162(2) straipsnis. Bylos nagrinėjimo atidėjimas162(3) straipsnis. Bylos sustabdymas163 straipsnis. Privalomas bylos sustabdymas164 straipsnis. Teismo teisė sustabdyti bylą165 straipsnis. Teismo nutarčių dėl bylos sustabdymo apskundimas166 straipsnis. Bylos sustabdymo terminai ir pasekmės167 straipsnis. Sustabdytos bylos atnaujinimas

Trečiasis skirsnis TEISMO POSĖDŽIO EIGOS FIKSAVIMAS

168 straipsnis. Privalomumas rašyti protokolą169 straipsnis. Protokolo turinys170 straipsnis. Protokolo rašymas ir jo pasirašymas171 straipsnis. Pastabos dėl protokolo172 straipsnis. Pastabų dėl protokolo išnagrinėjimas173 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01 174 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01 175 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01

II DALIS PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME

XIII SKYRIUS ĮRODYMAI IR ĮRODINĖJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BendrosIOS nuostatos

176 straipsnis. Įrodinėjimas177 straipsnis. Įrodymai178 straipsnis. Įrodinėjimo pareiga179 straipsnis. Teismo veiksmai įrodinėjimo procese180 straipsnis. Įrodymų ryšys su byla181 straipsnis. Atsisakymas priimti įrodymą182 straipsnis. Atleidimas nuo įrodinėjimo183 straipsnis. Įrodymų tyrimas184 straipsnis. Pareiškimas apie įrodymo suklastojimą185 straipsnis. Įrodymų įvertinimas

Antrasis skirsnis Šalių IR TREČIŲJŲ ASMENŲ paaiškinimai

186 straipsnis. Šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai187 straipsnis. Faktų pripažinimas188 straipsnis. Teisė atsisakyti apklausos

Trečiasis skirsnis Liudytojų parodymai

189 straipsnis. Liudytojas190 straipsnis. Prašymas šaukti liudytoją191 straipsnis. Liudytojo teisės ir pareigos192 straipsnis. Liudytojo apklausos tvarka193 straipsnis. Liudytojo naudojimasis užrašais194 straipsnis. Nepilnamečio liudytojo apklausa195 straipsnis. Liudytojai, apklausti teismo pavedimo vykdymo ar įrodymų užtikrinimo tvarka196 straipsnis. Atleidimas nuo apklausos

Ketvirtasis skirsnis Rašytiniai įrodymai

197 straipsnis. Rašytiniai įrodymai198 straipsnis. Rašytinių įrodymų pateikimas199 straipsnis. Rašytinių įrodymų išreikalavimas200 straipsnis. Rašytinių įrodymų tyrimas201 straipsnis. Asmeninio susirašinėjimo ir kitokio susižinojimo duomenų paskelbimas202 straipsnis. Rašytinių įrodymų su trūkumais įrodomoji galia203 straipsnis. Teismo abejonė oficialaus rašytinio įrodymo tikrumu

Penktasis skirsnis Daiktiniai įrodymai

204 straipsnis. Daiktiniai įrodymai205 straipsnis. Asmens, prašančio išreikalauti daiktinį įrodymą, pareigos206 straipsnis. Daiktinių įrodymų išreikalavimo ir pateikimo tvarka207 straipsnis. Daiktinių įrodymų nepateikimo pasekmės208 straipsnis. Daiktinių įrodymų laikymo tvarka209 straipsnis. Daiktinių įrodymų tyrimas

Šeštasis skirsnis ApžiūrOS protokolas

210 straipsnis. Apžiūros protokolas211 straipsnis. Greitai gendančių daiktų apžiūra

SeptintasIS skirsnis

212 straipsnis. Ekspertizės atlikimas ir ekspertų skyrimas213 straipsnis. Klausimai ekspertui214 straipsnis. Eksperto pareigos ir teisės215 straipsnis. Eksperto atsakomybė216 straipsnis. Eksperto išvada217 straipsnis. Eksperto apklausa218 straipsnis. Eksperto išvados įvertinimas219 straipsnis. Papildoma ir pakartotinė ekspertizė

Aštuntasis skirsnis Kiti įrodymai

220 straipsnis. Nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai

DEVINTASIS SKIRSNIS TEISMO PAVEDIMAI

220(1) straipsnis. Teismo pavedimai220(2) straipsnis. Nutartis dėl teismo pavedimo220(3) straipsnis. Teismo pavedimo įvykdymo tvarka

DeŠIMTASIS skirsnis Įrodymų užtikrinimas

221 straipsnis. Įrodymų užtikrinimas222 straipsnis. Prašymas dėl įrodymų užtikrinimo223 straipsnis. Įrodymų užtikrinimo tvarka224 straipsnis. Teismo nutarties, kuria atsisakoma užtikrinti įrodymus, apskundimas

XIV SKYRIUS GINČO TEISENA

PirmasIS skirsnis Pasirengimas civilinių bylų nagrinėjimui TEISME

225 straipsnis. Teismo veiksmai priėmus ieškinį226 straipsnis. Šalių ir trečiųjų asmenų pareigos pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu227 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu228 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje229 straipsnis. Parengiamųjų teismo posėdžių skaičius230 straipsnis. Parengiamojo teismo posėdžio eiga231 straipsnis. Taikinimo procedūra232 straipsnis. Nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje233 straipsnis. Teismo nutarčių, priimtų pasirengimo nagrinėti teisme metu, apskundimas

AntrasIS skirsnis Nagrinėjimas teisme

234 straipsnis. Teismo posėdis235 straipsnis. Nagrinėjimo teisme betarpiškumas, žodiškumas ir nepertraukiamumas236 straipsnis. Teismo posėdžio tvarka237 straipsnis. Posėdžio pirmininko patvarkymų privalomumas238 straipsnis. Teismo posėdžio pradžia239 straipsnis. Šauktų dalyvauti byloje asmenų atvykimo patikrinimas240 straipsnis. Vertėjui jo pareigų išaiškinimas241 straipsnis. Liudytojų pareiga apleisti teismo posėdžio salę242 straipsnis. Teismo sudėties paskelbimas ir nušalinimo teisės išaiškinimas243 straipsnis. Dalyvaujantiems byloje asmenims jų teisių ir pareigų išaiškinimas244 straipsnis. Eksperto įspėjimas245 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymų išsprendimas246 straipsnis. Šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės247 straipsnis. Trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ar jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės248 straipsnis. Liudytojų, ekspertų ar vertėjų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės249 straipsnis. Bylos nagrinėjimo iš esmės pradžia250 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų ir kitų įrodymų tyrimas251 straipsnis. Bylos nagrinėjimo iš esmės pabaiga252 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių institucijų išvada253 straipsnis. Baigiamosios kalbos254 straipsnis. Replikos255 straipsnis. Proceso dalyvių kalbų trukmė256 straipsnis. Bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas257 straipsnis. Teismo veiksmai po baigiamųjų kalbų258 straipsnis. Sprendimų priėmimo kambaryje priimami teismo sprendimai

XV SKYRIUS TEISMO SPRENDIMAI IR NUTARTYS

PirmasIS skirsnis TEISMO Sprendimai

259 straipsnis. Sprendimo priėmimas260 straipsnis. Galutinis sprendimas261 straipsnis. Dalinis sprendimas262 straipsnis. Preliminarus sprendimas ir sprendimas už akių

263 straipsnis. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas

264 straipsnis. Teismo pasitarimo slaptumas265 straipsnis. Klausimai, išsprendžiami priimant sprendimą266 straipsnis. Draudimas sprendime nustatyti neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teises ir pareigas267 straipsnis. Draudimas priimti sąlyginius sprendimus268 straipsnis. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarka ir sprendimo išdėstymas269 straipsnis. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas270 straipsnis. Sprendimo turinys271 straipsnis. Sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas ir sprendimo įvykdymo užtikrinimas272 straipsnis. Sprendimas priteisti turtą arba jo vertę273 straipsnis. Sprendimas, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus274 straipsnis. Sprendimas kelių ieškovų naudai arba prieš kelis atsakovus275 straipsnis. Teismo sprendimo kopijų išsiuntimas šalims, tretiesiems ir kitiems asmenims276 straipsnis. Rašymo apsirikimų ir aiškių aritmetinių klaidų sprendime ištaisymas277 straipsnis. Papildomas sprendimas278 straipsnis. Sprendimo išaiškinimas279 straipsnis. Sprendimo įsiteisėjimas280 straipsnis. Priemonės, kurių imamasi dėl daiktinių įrodymų, sprendimui įsiteisėjus281 straipsnis. Sprendimo nukreipimas vykdyti282 straipsnis. Skubiai vykdytini sprendimai ir nutartys283 straipsnis. Teismo teisė leisti sprendimą ar nutartį skubiai vykdyti284 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atidėjimas ir išdėstymas, sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas285 straipsnis. Sprendimo už akių priėmimas286 straipsnis. Sprendimo už akių turinys287 straipsnis. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo288 straipsnis. Pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nagrinėjimas289 straipsnis. Pakartotinis sprendimas už akių

Antrasis skirsnis Teismo nutartis ir rezoliucija

290 straipsnis. Nutarties ir rezoliucijos priėmimas291 straipsnis. Nutarties turinys292 straipsnis. Nutarčių kopijų išsiuntimas šalims ir tretiesiems asmenims

Trečiasis skirsnis BYLOS NUTRAUKIMAS

293 straipsnis. Bylos nutraukimo pagrindai294 straipsnis. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės295 straipsnis. Teismo nutarties nutraukti bylą apskundimas

KETVIRTASIS SKIRSNIS PAREIŠKIMO PALIKIMAS NENAgRINĖTO

296 straipsnis. Pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindai297 straipsnis. Pareiškimo palikimo nenagrinėto tvarka ir pasekmės298 straipsnis. Teismo nutarties palikti pareiškimą nenagrinėtą apskundimo tvarka

PENKTASIS SKIRSNIS TEISMO NUTARTYS DĖL TEISĖS PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMO

299 straipsnis. Teismo atskirosios nutartys300 straipsnis. Teismo veiksmai paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams

III DALIS TEISMŲ SPRENDIMŲ IR NUTARČIŲ TEISĖTUMO IR PAGRĮSTUMO KONTROLĖS FORMOS BEI PROCESO ATNAUJINIMAS

XVI SKYRIUS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME

PIRMASIS SKIRSNIS NEĮSITEISĖJUSIŲ TEISMO SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

301 straipsnis. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų peržiūrėjimas apeliacine tvarka ir skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų302 straipsnis. Proceso taisyklės303 straipsnis. Apribojimai pateikti apeliacinį skundą304 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis305 straipsnis. Apeliacinio skundo subjektai306 straipsnis. Apeliacinio skundo turinys307 straipsnis. Apeliacinio skundo padavimo terminai308 straipsnis. Apeliacinio skundo atsisakymas309 straipsnis. Prisidėjimas prie apeliacinio skundo310 straipsnis. Apeliacinio skundo padavimo tvarka311 straipsnis. Apeliacinio skundo priedai312 straipsnis. Draudimas apeliaciniame skunde kelti naujus reikalavimus313 straipsnis. Draudimas priimti blogesnį sprendimą314 straipsnis. Nauji įrodymai315 straipsnis. Apeliacinio skundo priėmimas316 straipsnis. Apeliacinio skundo, atsiliepimo į apeliacinį skundą ir pareiškimo dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo trūkumų šalinimas317 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo veiksmai priėmus apeliacinį skundą318 straipsnis. Atsiliepimai į apeliacinį skundą319 straipsnis. Teisėjų kolegijos sudarymas ir teismo posėdžio datos nustatymas320 straipsnis. Bylos nagrinėjimo ribos321 straipsnis. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka322 straipsnis. Bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka323 straipsnis. Apribojimai keisti apeliacinio skundo dalyką ar pagrindą324 straipsnis. Žodinis bylos nagrinėjimas iš esmės325 straipsnis. Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas326 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisės327 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui328 straipsnis. Draudimas naikinti sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais329 straipsnis. Sprendimo panaikinimas pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas330 straipsnis. Sprendimo panaikinimas ar pakeitimas pažeidus materialinės teisės normas331 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas332 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo atskiroji nutartis333 straipsnis. Bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui

ANTRASIS SKIRSNIS ATSKIRIEJI SKUNDAI

334 straipsnis. Teisė paduoti atskirąjį skundą335 straipsnis. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus padavimo tvarka ir terminai336 straipsnis. Atskirojo skundo nagrinėjimas337 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo teisės338 straipsnis. Apeliacinio proceso normų galiojimas339 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nutarties įsiteisėjimas

XVII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KASACINIAME TEISME

340 straipsnis. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka341 straipsnis. Apribojimai pateikti kasacinį skundą342 straipsnis. Kasacinį procesą galintys inicijuoti subjektai343 straipsnis. Kasacinio skundo padavimo tvarka344 straipsnis. Kasacinio skundo priedai345 straipsnis. Kasacinio skundo padavimo terminai346 straipsnis. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai347 straipsnis. Kasacinio skundo turinys348 straipsnis. Prisidėjimas prie kasacinio skundo349 straipsnis. Kasacinio skundo atsisakymas350 straipsnis. Kasacinio skundo priėmimo tvarka351 straipsnis. Atsiliepimai į kasacinį skundą352 straipsnis. Teisėjų kolegijos sudarymas ir teismo posėdžio paskyrimas353 straipsnis. Bylos nagrinėjimo ribos354 straipsnis. Atstovavimas355 straipsnis. Dalyvaujančių byloje asmenų teisės kasaciniame procese356 straipsnis. Bylos nagrinėjimas kasacinio teismo posėdyje357 straipsnis. Bylos nagrinėjimas išplėstinėje teisėjų kolegijoje, skyriaus ar teismo plenarinėje sesijoje ir mišrioje teisėjų kolegijoje358 straipsnis. Teismo nutarties (nutarimo) priėmimas359 straipsnis. Kasacinio teismo teisės360 straipsnis. Teismo teisė grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui361 straipsnis. Teismo nutarties (nutarimo) turinys362 straipsnis. Kasacinio teismo nutarties įsiteisėjimas ir privalomumas363 straipsnis. Sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas364 straipsnis. Kasacine tvarka išnagrinėtos bylos grąžinimas ir nutarties (nutarimo) kopijų išsiuntimas

XVIII SKYRIUS PROCESO ATNAUJINIMAS

365 straipsnis. Proceso atnaujinimas366 straipsnis. Proceso atnaujinimo pagrindai367 straipsnis. Prašymų atnaujinti procesą pateikimas368 straipsnis. Prašymo padavimo terminai369 straipsnis. Prašymo atnaujinti procesą turinys370 straipsnis. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas371 straipsnis. Teismo teisės372 straipsnis. Sprendimo (nutarties) teisinė galia373 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atgręžimas374 straipsnis. Apribojimai pateikti pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo

IV DALIS Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo ypatumai

XIX Skyrius ŠEIMOS BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

375 straipsnis. Proceso taisyklės376 straipsnis. Teismo vaidmuo377 straipsnis. Ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas378 straipsnis. Draudimas priimti sprendimą už akių379 straipsnis. Teismo posėdžių viešumo apribojimas380 straipsnis. Vaikų dalyvavimas teismo posėdyje

ANTRASIS SKIRSNIS SANTUOKOS NUTRAUKIMAS AR PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, SUTUOKTINIŲ GYVENIMAS SKYRIUM (SEPARACIJA)

381 straipsnis. Ieškinio padavimas382 straipsnis. Ieškinio turinys383 straipsnis. Draudimas kelti kitus reikalavimus384 straipsnis. Bylos nagrinėjimas385 straipsnis. Teismo sprendimas386 straipsnis. Sutuoktinių gyvenimas skyrium

TREČIASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUSTATYMAS

387 straipsnis. Ieškinio padavimas ir šio ieškinio turinys388 straipsnis. Šalių dalyvavimas teismo posėdyje389 straipsnis. Bylos nagrinėjimas390 straipsnis. Bylos nutraukimas391 straipsnis. Tėvystės nustatymas mirus spėjamam vaiko tėvui392 straipsnis. Teismo sprendimas393 straipsnis. Motinystės nustatymas

KETVIRTASIS SKIRSNIS TĖVYSTĖS (MOTINYSTĖS) NUGINČIJIMAS

394 straipsnis. Teisė paduoti ieškinį395 straipsnis. Teismingumas396 straipsnis. Ieškinio turinys397 straipsnis. Pasirengimas bylai398 straipsnis. Privalomas dalyvavimas procese399 straipsnis. Teismo sprendimas

PENKTASIS SKIRSNIS TĖVŲ VALDŽIOS APRIBOJIMAS

400 straipsnis. Ieškinio padavimas401 straipsnis. Teismingumas402 straipsnis. Tėvų valdžios apribojimo pagrindai403 straipsnis. Ieškinio turinys404 straipsnis. Pasirengimas bylai405 straipsnis. Teismo teisė pakeisti ieškinio pagrindą406 straipsnis. Teismo sprendimas407 straipsnis. Globos (rūpybos) nustatymas408 straipsnis. Tėvų valdžios apribojimo panaikinimas ar tėvų valdžios apribojimo būdo pakeitimo kitu nagrinėjimas409 straipsnis. Teismas, nagrinėjantis bylas dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo

XX SKYRIUS DARBO BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

410 straipsnis. Bylų nagrinėjimo tvarka411 straipsnis. Ieškinio padavimas412 straipsnis. Ginčo išankstinės nagrinėjimo ne teisme tvarkos nesilaikymo pasekmės413 straipsnis. Pasirengimo bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo terminai414 straipsnis. Teismo vaidmuo415 straipsnis. Pasirengimas bylai416 straipsnis. Procesinis darbuotojo teisių perėmimas417 straipsnis. Teismo teisė viršyti ieškinio dalyką ir pagrindą418 straipsnis. Teismo teisė taikyti alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą

XXI SKYRIUS Bylos dėl DAIKTO valdymo pažeidimų

419 straipsnis. Teismingumas420 straipsnis. Ieškinio turinys421 straipsnis. Pasirengimas bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo terminai422 straipsnis. Bylos nagrinėjimas423 straipsnis. Teismo sprendimas

XXI(1) SKYRIUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI

423(1) straipsnis. Bendrosios bylų nagrinėjimo taisyklės423(2) straipsnis. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka423(3) straipsnis. Ieškiniui keliami reikalavimai423(4) straipsnis. Ieškinio priėmimas423(5) straipsnis. Atsiliepimas į ieškinį423(6) straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą423(7) straipsnis. Laikinosios apsaugos priemonės423(8) straipsnis. Bylos nagrinėjimo tvarka423(9) straipsnis. Apeliacinio proceso ypatumai423(10) straipsnis. Kasacinio proceso ypatumai

XXII SKYRIUS dokumentinis procesas

424 straipsnis. Leistinumas425 straipsnis. Ieškinio turinys426 straipsnis. Dokumentinio proceso atsisakymas427 straipsnis. Nagrinėjimas teisme428 straipsnis. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas429 straipsnis. Preliminaraus teismo sprendimo ir jo priedų kopijų išsiuntimas430 straipsnis. Atsakovo prieštaravimai ir bylos nagrinėjimas

XXIII skyrius BYLŲ DĖL TEISMO ĮSAKYMO IŠDAVIMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI

431 straipsnis. Leistinumas432 straipsnis. Bendrųjų ginčo teisenos taisyklių taikymas432(1) straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas433 straipsnis. Pareiškimo forma ir turinys434 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidos435 straipsnis. Pareiškimo priėmimas436 straipsnis. Teismo įsakymo išdavimas437 straipsnis. Pranešimas skolininkui438 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas439 straipsnis. Skolininko prieštaravimai440 straipsnis. Aiškiai nepagrįsto pareiškimo pateikimo pasekmės

XXIV skyrius Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumai

441 straipsnis. Proceso ypatumai

V DALIS Ypatingoji teisena

XXV skyrius Bendrosios nuostatos

442 straipsnis. Bylos, teismo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka Ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja bylas:443 straipsnis. Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo ypatybės

XXVI skyrius BYLOS DĖL juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymO

444 straipsnis. Teismo nagrinėjamos bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo445 straipsnis. Sąlygos, reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti446 straipsnis. Pareiškimo padavimas447 straipsnis. Pareiškimo turinys448 straipsnis. Teismo sprendimas

XXVII skyrius BYLOS DĖL ASMENS PASKELBIMO MIRUSIU, PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU BEI ŠIŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS

Pirmasis skirsnis BYLOS DĖL Fizinio asmens paskelbimO mirusiu

449 straipsnis. Pareiškimo padavimas450 straipsnis. Pareiškimo turinys451 straipsnis. Pasirengimas bylai452 straipsnis. Bylos nagrinėjimas453 straipsnis. Teismo sprendimas

Antrasis skirsnis BYLOS DĖL Fizinio Asmens pripažinimO nežinia kur esančiu

454 straipsnis. Pareiškimo padavimas455 straipsnis. Pareiškimo turinys456 straipsnis. Pasirengimas bylai457 straipsnis. Bylos nagrinėjimas458 straipsnis. Teismo sprendimas

Trečiasis skirsnis Bylos dėl FIZINIO asmens paskelbimo mirusiu ar pripažinimo nežinia kur esančiu atnaujinimas

459 straipsnis. Pareiškimo padavimas460 straipsnis. Pareiškimo nagrinėjimas461 straipsnis. Teismo sprendimas

XXVIII skyrius BYLOS DĖL FIZINIO Asmens pripažinimO neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimO veiksniu (EMANCIPUOTU)

Pirmasis skirsnis Bendrosios nuostatos

462 straipsnis. Teismingumas463 straipsnis. Pareiškimo padavimas464 straipsnis. Dalyvaujantys byloje asmenys464(1) straipsnis. Registravimas

Antrasis skirsnis BYLOS DĖL Fizinio Asmens pripažinimO neveiksniu

465 straipsnis. Pareiškimo turinys466 straipsnis. Pasirengimas bylai467 straipsnis. Bylos nagrinėjimas468 straipsnis. Teismo sprendimas469 straipsnis. Teismo sprendimo panaikinimas

Trečiasis skirsnis BYLOS DĖL FIZINIO Asmens pripažinimO ribotai veiksniu

470 straipsnis. Pareiškimo turinys471 straipsnis. Pasirengimas bylai472 straipsnis. Bylos nagrinėjimas473 straipsnis. Teismo sprendimas474 straipsnis. Teismo sprendimo panaikinimas

Ketvirtasis skirsnis BYLOS DĖL Nepilnamečio pripažinimO veiksniu (emancipuotu)

475 straipsnis. Pareiškimo turinys476 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą477 straipsnis. Bylos nagrinėjimas478 straipsnis. Teismo sprendimas479 straipsnis. Teismo sprendimo panaikinimas

XXIX skyrius BYLOS DĖL ĮvaikinimO

480 straipsnis. Pareiškimo padavimas481 straipsnis. Pareiškimo turinys482 straipsnis. Įrodymų pateikimas483 straipsnis. Pasirengimas bylai484 straipsnis. Bylos nagrinėjimas485 straipsnis. Įvaikinamo vaiko sutikimas486 straipsnis. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo487 straipsnis. Teismo sprendimas488 straipsnis. Sutikimas įvaikinti489 straipsnis. Sutikimo įvaikinti atšaukimas490 straipsnis. Valstybinės įvaikinimo institucijos išvados apskundimas

XXX skyrius BYLOS DĖL GlobOS ir rūpybOS

Pirmasis skirsnis Bendrosios nuostatos

491 straipsnis. Leistinumas ir teismo vaidmuo492 straipsnis. Globėjo ar rūpintojo patirtų būtinų išlaidų, susijusių su globėjo ar rūpintojo pareigų vykdymu, atlyginimas493 straipsnis. Turto administratoriaus paskyrimas494 straipsnis. Globėjo ar rūpintojo atleidimas arba nušalinimas nuo pareigų495 straipsnis. Globos ar rūpybos pabaiga496 straipsnis. Teismo sprendimų ir nutarčių vykdymas

ANTRASIS SKIRSNIS Bylos dėl Vaiko nuolatinės globos ir rūpybos

497 straipsnis. Pareiškimo padavimas498 straipsnis. Pareiškimo dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo turinys499 straipsnis. Pareiškimo dėl globėjo ar rūpintojo skyrimo turinys500 straipsnis. Įrodymų pateikimas501 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą502 straipsnis. Bylos nagrinėjimas503 straipsnis. Vaiko nuomonė504 straipsnis. Teismo nutartis

TREČIASIS SKIRSNIS bylos dėl Pilnamečių asmenų globos ir rūpybos

505 straipsnis. Teismo pareiga inicijuoti bylos dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui nagrinėjimą506 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui507 straipsnis. Bylos dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui nagrinėjimas508 straipsnis. Teismo nutartis509 straipsnis. Veiksnaus asmens rūpyba

XXXI skyrius BYLOS DĖL ANTSTOLIŲ ir notarinių VEIKSMŲ

510 straipsnis. Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas511 straipsnis. Skundo dėl notarinių veiksmų padavimas512 straipsnis. Skundo padavimo terminai513 straipsnis. Teismo nutartis ir jos apskundimas

XXXII skyrius Bylos dėl civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo AR anuliavimo

514 straipsnis. Pareiškimo padavimas515 straipsnis. Pareiškimo nagrinėjimas516 straipsnis. Teismo sprendimas

XXXIII skyrius BYLOS DĖL Teisių ATKŪRIMO pagal prarastus PAREIKŠTINIUS vertybinius dokumentus (šaukiamoji teisena)

517 straipsnis. Pareiškimo padavimas518 straipsnis. Pasirengimas bylai519 straipsnis. Dokumento turėtojo pareiškimas520 straipsnis. Teismo veiksmai gavus dokumento turėtojo pareiškimą521 straipsnis. Bylos nagrinėjimas522 straipsnis. Teismo sprendimas523 straipsnis. Dokumento turėtojo teisė pareikšti ieškinį dėl turto nepagrįsto įgijimo ar sutaupymo

XXXIV skyrius Bylos DĖL daiktinių teisių

Pirmasis skirsnis Bendrosios nuostatos

524 straipsnis. Leistinumas525 straipsnis. Reikalavimai pareiškimui

Antrasis skirsnis BYLOS DĖL Valdymo fakto patvirtinimo

526 straipsnis. Pareiškimo padavimas ir teismingumas527 straipsnis. Pareiškimo turinys528 straipsnis. Paskelbimas apie bylos iškėlimą529 straipsnis. Teismo sprendimas

Trečiasis skirsnis bYLOS DĖL Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto NUSTATYMO

530 straipsnis. Teismingumas531 straipsnis. Pareiškimo turinys532 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti teisme533 straipsnis. Bylos nagrinėjimas ir teismo sprendimas

Ketvirtasis skirsnis BYLOS DĖL DaiKTO pripažinimO bešeimininkiu

534 straipsnis. Pareiškimo padavimas ir teismingumas535 straipsnis. Pareiškimo turinys536 straipsnis. Įrodymų pateikimas537 straipsnis. Teismo sprendimas

XXXV SKYRIUS BYLOS DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ABIEJŲ SUTUOKTINIŲ BENDRU SUTIKIMU AR VIENO SUTUOKTINIO PRAŠYMU

538 straipsnis. Leistinumas ir teismingumas539 straipsnis. Prašymo turinys540 straipsnis. Bylos nagrinėjimas541 straipsnis. Teismo sprendimas

XXXVI skyrius BYLos dėl HIPOTEKOS AR įkeitimo TEISINIŲ SANTYKIŲ

542 straipsnis. Bylų pobūdis543 straipsnis. Teismingumas544 straipsnis. Teismo posėdžių forma545 straipsnis. Pareiškimų ir prašymų išnagrinėjimo terminai546 straipsnis. Prašymo įregistruoti hipoteką ar įkeitimą registravimas547 straipsnis. Duomenų įrašymas į hipotekos registrą548 straipsnis. Atsisakymas priimti prašymą įregistruoti hipoteką ar įkeitimą549 straipsnis. Prašymo įregistruoti sutartinę hipoteką ar įkeitimą nagrinėjimo tvarka550 straipsnis. Sutartinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas551 straipsnis. Prašymo įregistruoti priverstinę hipoteką ar įkeitimą nagrinėjimo tvarka552 straipsnis. Priverstinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas553 straipsnis. Duomenų apie hipotekos ar įkeitimo įregistravimą perdavimas turto registrui554 straipsnis. Prašymų pakeisti ar baigti hipoteką ar įkeitimą, taip pat prašymų įregistruoti atsinaujinusią hipoteką ar įkeitimą registravimas555 straipsnis. Hipotekos ar įkeitimo lakšto ir hipotekos registro duomenų neatitikimas556 straipsnis. Teisių pagal prarastą hipotekos ar įkeitimo lakštą grąžinimas557 straipsnis. Hipotekos ar įkeitimo reikalavimo perleidimo ir hipotekos kreditoriaus eilės pirmumo perleidimo registravimas558 straipsnis. Pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimas ir tenkinimas, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles559 straipsnis. Pareiškimo dėl įkeisto kilnojamojo turto arešto ir šio turto perdavimo kreditoriui tenkinimas560 straipsnis. Teisė reikalauti hipoteka ar įkeitimu apsaugotą reikalavimą patenkinti prieš terminą561 straipsnis. Pajamų iš įkeisto turto apskaita562 straipsnis. Nutarties baigti hipoteką ar įkeitimą priėmimas priverstinai realizavus įkeistą turtą arba patenkinus hipotekos kreditoriaus reikalavimus iš administruojamo įkeisto turto gautų pajamų563 straipsnis. Lėšų, gautų priverstinai pardavus įkeistą turtą, paskirstymas564 straipsnis. Ginčų dėl lėšų paskirstymo nagrinėjimo ir lėšų išmokėjimo tvarka565 straipsnis. Įkaito davėjo ir skolininko teisė reikalauti baigti hipoteką ar įkeitimą566 straipsnis. Turto, kuriam nustatyta priverstinė hipoteka ar įkeitimas, savininko teisės reikalauti pakeisti ar baigti priverstinę hipoteką ar įkeitimą567 straipsnis. Kreditoriaus teisė atsisakyti hipotekos ar įkeitimo568 straipsnis. Hipotekos pabaiga pripažinus hipotekos ar įkeitimo sutartį negaliojančia569 straipsnis. Hipotekos pabaiga, kai hipotekos kreditorius arba hipotekos kreditoriaus buvimo vieta dešimt metų nuo skolos mokėjimo termino pabaigos yra nežinomi

XXXVII SKYRIUS bylos dėl Prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo

570 straipsnis. Pareiškimo padavimas571 straipsnis. Pareiškimo turinys572 straipsnis. Pasirengimas bylai573 straipsnis. Bylos nagrinėjimas574 straipsnis. Teismo sprendimas575 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidos

XXXVIII skyrius Bylos dėl praleisto ĮSTATYMų NUSTATYTO termino atnaujinimo

576 straipsnis. Pareiškimo padavimas577 straipsnis. Bylų nagrinėjimo tvarka578 straipsnis. Teismo nutartis

XXXIX SKYRIUS BYLOS DĖL TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO AR FAKTŲ PATVIRTINIMO, TURTO ADMINISTRAVIMO, PAVELDĖJIMO PROCEDŪRŲ TAIKYMO IR KITOS BYLOS, KURIOS PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ BEI KITUS ĮSTATYMUS NAGRINĖTINOS Supaprastinto PROCESO TVARKA

579 straipsnis. Leistinumas580 straipsnis. Teismingumas581 straipsnis. Prašymo turinys582 straipsnis. Bylos nagrinėjimas

VI DALIS VYKDYMO PROCESAS

XL SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

583 straipsnis. Vykdymo proceso teisinis reglamentavimas584 straipsnis. Vykdytini dokumentai585 straipsnis. Antstolio reikalavimų privalomumas

XLI SKYRIUS BENDROSIOS VYKDYMO VEIKSMŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

586 straipsnis. Vykdymo veiksmų atlikimo pagrindai587 straipsnis. Vykdomieji dokumentai588 straipsnis. Teismo sprendimų vykdymas589 straipsnis. Vykdymo išaiškinimas590 straipsnis. Vykdymo vieta591 straipsnis. Vykdymo veiksmų atlikimas kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje592 straipsnis. Vykdymo laikas593 straipsnis. Pareiškimų teismui nagrinėjimas vykdymo proceso metu594 straipsnis. Antstolio procesinės veiklos kontrolė595 straipsnis. Taikos sutartis vykdymo procese596 straipsnis. Teisių perėmimas vykdymo procese597 straipsnis. Vertėjo dalyvavimas vykdymo procese598 straipsnis. Vertėjo, eksperto nušalinimas599 straipsnis. Atstovavimas vykdymo procese600 straipsnis. Kviestinių dalyvavimas vykdant sprendimus601 straipsnis. Skolininko kuratoriaus paskyrimas vykdymo proceso metu602 straipsnis. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktų pripažinimas negaliojančiais603 straipsnis. Kitų asmenų teisių gynimas vykdant sprendimą604 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas vykdymo proceso metu605 straipsnis. Antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarka606 straipsnis. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti607 straipsnis. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas608 straipsnis. Praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas609 straipsnis. Vykdymo išlaidos610 straipsnis. Vykdymo išlaidų apmokėjimas611 straipsnis. Vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka612 straipsnis. Teismo priimamų sprendimų forma vykdymo proceso metu613 straipsnis. Antstolio patvarkymas614 straipsnis. Antstolio įrašų vykdomajame dokumente darymo tvarka615 straipsnis. Skolininko gyvenamųjų patalpų ir kitų patalpų apžiūra616 straipsnis. Bauda ir areštas vykdymo procese617 straipsnis. Pasekmės, tretiesiems asmenims neįvykdžius antstolio reikalavimų618 straipsnis. Atsakomybė už vykdomojo dokumento praradimą619 straipsnis. Turto saugotojo (administratoriaus) atsakomybė620 straipsnis. Skolininko ar vaiko paieška621 straipsnis. Paieškos paskelbimo tvarka622 straipsnis. Pašalpų išieškojimas paskelbus skolininko paiešką623 straipsnis. Paieškos išlaidų išieškojimas624 straipsnis. Priverstinio vykdymo priemonės

XLII SKYRIUS VYKDYMO VEIKSMŲ SUSTABDYMAS IR ATIDĖJIMAS. VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS IŠIEŠKOTOJUI. VYKDOMOSIOS BYLOS NUTRAUKIMAS

625 straipsnis. Vykdymo veiksmų atidėjimas, vykdomosios bylos sustabdymas, vykdomojo dokumento grąžinimas626 straipsnis. Privalomasis vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas627 straipsnis. Teisė sustabdyti vykdomąją bylą ar atidėti vykdymo veiksmus628 straipsnis. Vykdomosios bylos sustabdymo terminai629 straipsnis. Vykdomosios bylos nutraukimas630 straipsnis. Vykdomosios bylos nutraukimo tvarka631 straipsnis. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas632 straipsnis. Vykdomosios bylos užbaigimas

XLIII SKYRIUS VYKDYMO PROCESO DALYVIAI

633 straipsnis. Vykdymo proceso šalys ir suinteresuoti asmenys634 straipsnis. Antstolio atliekami procesiniai veiksmai635 straipsnis. Faktinių aplinkybių konstatavimas636 straipsnis. Antstolio nušalinimo pagrindai ir tvarka637 straipsnis. Antstolio nušalinimo ir nusišalinimo klausimų išsprendimo tvarka638 straipsnis. Išieškotojas639 straipsnis. Išieškotojo teisės640 straipsnis. Išieškotojo pareigos641 straipsnis. Išieškotojo atsisakymas išieškojimo642 straipsnis. Skolininkas643 straipsnis. Skolininko teisės644 straipsnis. Skolininko pareigos645 straipsnis. Skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą

XLIV SKYRIUS VYKDOMŲJŲ RAŠTŲ IŠDAVIMO TVARKA

646 straipsnis. Vykdomojo rašto išdavimo tvarka647 straipsnis. Kelių vykdomųjų raštų išdavimas pagal vieną sprendimą648 straipsnis. Vykdomojo dokumento turinys649 straipsnis. Vykdomojo dokumento dublikato išdavimo tvarka

XLV SKYRIUS VYKDOMŲJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIĖMIMO VYKDYTI TVARKA

650 straipsnis. Vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti651 straipsnis. Vykdomojo dokumento priėmimas vykdyti652 straipsnis. Neteko galios nuo 2009 m. balandžio 1 d. 653 straipsnis. Vykdomųjų veiksmų pradžios terminai654 straipsnis. Pirminiai vykdomieji veiksmai

XLVI SKYRIUS RAGINIMAS ĮVYKDYTI SPRENDIMĄ

655 straipsnis. Raginimas įvykdyti sprendimą656 straipsnis. Raginimo įvykdyti sprendimą turinys657 straipsnis. Raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarka658 straipsnis. Vykdymo veiksmai skolininkui įteikus ar išsiuntus raginimą įvykdyti sprendimą659 straipsnis. Terminas įvykdyti sprendimą660 straipsnis. Raginimo įvykdyti sprendimą įteikimas, kai nežinoma skolininko buvimo vieta661 straipsnis. Atvejai, kada raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas

XLVII SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO TURTO BENDROSIOS TAISYKLĖS

662 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko pajamų ar turto eilės tvarka663 straipsnis. Apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto664 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilė665 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilė666 straipsnis. Išieškojimas iš fizinių asmenų turto667 straipsnis. Skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymas668 straipsnis. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma669 straipsnis. Išieškojimo tvarka likviduojant įmones, įstaigas, organizacijas670 straipsnis. Bendroji išieškojimo iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų tvarka671 straipsnis. Skolininko juridinio asmens ar kitos organizacijos turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymas672 straipsnis. Išieškojimo iš ūkinių bendrijų turto ypatumai673 straipsnis. Išieškojimas iš individualių (personalinių) įmonių turto674 straipsnis. Išieškojimas iš valstybės ar savivaldybės įmonės, kuri neturi turto

XLVIII SKYRIUS TURTO AREŠTAS

675 straipsnis. Skolininko turto areštas676 straipsnis. Areštuoto turto žymėjimas677 straipsnis. Skolininko turto aprašymas678 straipsnis. Turto arešto akto turinys679 straipsnis. Turto arešto akto ir turto aprašo įteikimo išieškotojui ir skolininkui tvarka680 straipsnis. Turto arešto akto ir turto aprašo pateikimo turto areštų registro tvarkytojui tvarka681 straipsnis. Areštuoto turto įkainojimas682 straipsnis. Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo proceso metu683 straipsnis. Areštuoto turto saugojimas ir administravimas684 straipsnis. Iš skolininko paimtų vertybių saugojimas685 straipsnis. Iš skolininko paimtų pinigų saugojimas686 straipsnis. Areštuoto nekilnojamojo turto nuoma (panauda)687 straipsnis. Priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas688 straipsnis. Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esantį pas kitus asmenis ar priklausantį skolininkui iš kitų asmenų689 straipsnis. Piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ir pas kitus asmenis, areštas690 straipsnis. Turto priklausymo skolininkui nustatymas

XLIX SKYRIUS TURTO REALIZAVIMO TVARKA

691 straipsnis. Areštuoto turto realizavimas692 straipsnis. Perduodamo valstybei turto realizavimas693 straipsnis. Areštuoto turto realizavimo pasekmės694 straipsnis. Skolininko turto realizavimo būdai695 straipsnis. Išieškotojo teisė pasirinkti turto realizavimo būdą696 straipsnis. Brangiųjų metalų ir brangakmenių realizavimo tvarka697 straipsnis. Gyvūnų, produktų, kito greitai gendančio ar galinčio greitai prarasti savo prekinę vertę turto realizavimas698 straipsnis. Pranešimas apie turto, turinčio istorinę, mokslinę ar meninę vertę, realizavimą699 straipsnis. Turto, kuris išimtas iš civilinės apyvartos ar kurio civilinė apyvarta yra apribota, realizavimo tvarka700 straipsnis. Turto pardavimo iš varžytynių, turto perdavimo išieškotojui be varžytynių bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui teisinė reikšmė701 straipsnis. Neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojams eilė, jeigu išieškojimo procese dalyvauja keli išieškotojai702 straipsnis. Neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktas703 straipsnis. Antstolio teisė atšaukti varžytynes704 straipsnis. Skolininko teisė iki varžytynių pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją705 straipsnis. Informacija internete apie varžytynes706 straipsnis. Skelbimas apie būsimas varžytynes707 straipsnis. Skelbimo apie parduodamą iš varžytynių turtą turinys708 straipsnis. Teisė apžiūrėti parduodamą iš varžytynių turtą709 straipsnis. Asmenys, neturintys teisės dalyvauti varžytynėse710 straipsnis. Dalyvavimo varžytynėse sąlygos711 straipsnis. Varžytynių dalyvio sumokėtų sumų panaudojimas tais atvejais, kai varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos ar paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse712 straipsnis. Dalyvavimas varžytynėse raštu713 straipsnis. Bendroji varžytynių vedimo tvarka714 straipsnis. Varžytynių protokolas715 straipsnis. Iš varžytynių parduoto turto nuosavybės teisės perėjimo momentas716 straipsnis. Pinigų sumokėjimo tvarka nupirkus turtą iš varžytynių717 straipsnis. Varžytynių paskelbimas neįvykusiomis718 straipsnis. Parduodamo turto pradinė kaina pirmą kartą rengiamose (pirmosiose) varžytynėse719 straipsnis. Turto nepardavimo iš pirmųjų varžytynių pasekmės720 straipsnis. Išieškotojo sutikimas paimti neparduotą iš varžytynių turtą721 straipsnis. Išieškotojo atsisakymo paimti iš pirmųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės722 straipsnis. Antrosios varžytynės723 straipsnis. Išieškotojo atsisakymo paimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės724 straipsnis. Turto pardavimo iš varžytynių aktas725 straipsnis. Neteko galios nuo 2011-10-01 726 straipsnis. Turto pardavimas per prekybos įmonę727 straipsnis. Per prekybos įmonę neparduoto turto realizavimas

L SKYRIUS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AREŠTO IR REALIZAVIMO YPATUMAI

728 straipsnis. Vertybinių popierių arešto tvarka729 straipsnis. Vertybinių popierių realizavimo tvarka730 straipsnis. Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per vieną mėnesį nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka731 straipsnis. Vertybinių popierių, neparduotų Vertybinių popierių biržoje per tris mėnesius nuo jų realizavimo pradžios, realizavimo tvarka732 straipsnis. Atlyginimo bankui ar finansų maklerio įmonei už vertybinių popierių realizavimą tvarka

LI SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ SKOLININKO DARBO UŽMOKESČIO AR KITŲ PAJAMŲ TVARKA

733 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarka734 straipsnis. Duomenys apie skolininko darbo užmokestį735 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydžio apskaičiavimas736 straipsnis. Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis737 straipsnis. Išieškojimas iš kitų skolininko pajamų, prilygintų darbo užmokesčiui738 straipsnis. Išieškojimas iš socialinio draudimo pašalpų ir išmokų739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima740 straipsnis. Darbdavio veiksmai skolininkui nutraukus darbo sutartį arba pasibaigus periodinėms išmokoms741 straipsnis. Vykdomų antstolio patvarkymų apskaita įmonėje, įstaigoje ir organizacijoje742 straipsnis. Išlaikymo, mokamo vaikams periodinėmis išmokomis, išieškojimo ypatumai743 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio kontrolė

LII SKYRIUS SKOLININKO TURTO ADMINISTRAVIMAS

744 straipsnis. Skolininko turto administravimo tvarkos nustatymas

LIII SKYRIUS IŠIEŠKOJIMO IŠ HIPOTEKA ĮKEISTO TURTO, ĮKEITIMU ĮKEISTO TURTO, IŠ DAIKTO SULAIKYMO TEISE SULAIKYTO DAIKTO YPATUMAI

745 straipsnis. Išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto, įkeitimu įkeisto turto, iš daikto sulaikymo teise sulaikyto daikto746 straipsnis. Išieškojimo trečiųjų asmenų naudai iš hipoteka įkeisto turto ypatumai747 straipsnis. Išieškojimo trečiųjų asmenų naudai iš įkeitimu įkeisto skolininko turto ypatumai748 straipsnis. Išieškojimas iš daikto sulaikymo teise sulaikyto skolininko daikto

LIV SKYRIUS IŠIEŠKOJIMAS IŠ TURTINIŲ TEISIŲ

749 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko turtinių teisių tvarka750 straipsnis. Patvarkymo dėl skolininko turtinių teisių arešto įteikimas ir pranešimas apie areštą751 straipsnis. Skolininko turtinių teisių arešto įsigaliojimas752 straipsnis. Išieškojimo iš reikalavimo teisių, atsirandančių iš alternatyvios prievolės, vykdymo ypatumai

LV SKYRIUS IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR IŠMOKĖJIMO IŠIEŠKOTOJAMS TVARKA

753 straipsnis. Reikalavimų išieškoti pagal vykdomuosius dokumentus patenkinimo eiliškumas754 straipsnis. Reikalavimų patenkinimo eilė755 straipsnis. Teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilė756 straipsnis. Antstolio patvarkymas išieškotoms sumoms paskirstyti757 straipsnis. Iš areštuoto nekilnojamojo daikto gaunamų pajamų paskirstymo tvarka758 straipsnis. Išieškotų sumų išmokėjimas išieškotojams759 straipsnis. Prisijungimas prie išieškojimo

LVI SKYRIUS SPRENDIMŲ ĮVYKDYMO ATGRĘŽIMAS

760 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atgręžimas761 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo sprendimas pirmosios instancijos teisme762 straipsnis. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo išsprendimas apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme

LVII SKYRIUS NEPINIGINIO POBŪDŽIO SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI

763 straipsnis. Nepiniginio pobūdžio sprendimų bendroji vykdymo tvarka764 straipsnis. Teismo sprendime nurodytų vaikų perdavimas išieškotojui765 straipsnis. Teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimas išieškotojui766 straipsnis. Iškeldinamo asmens turto apsauga767 straipsnis. Įkeldinimas į gyvenamąsias patalpas pagal teismo sprendimą768 straipsnis. Iškeldinimas iš gyvenamųjų patalpų pagal prokuroro sankciją769 straipsnis. Iškeldinimas iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų770 straipsnis. Bylų dėl garbės ir orumo gynimo sprendimų vykdymo ypatumai771 straipsnis. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, įvykdymas772 straipsnis. Sprendimų grąžinti į darbą ir pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę neįvykdymo pasekmės

LVIII SKYRIUS UŽSIENIO TEISMŲ IR ARBITRAŽŲ SPRENDIMŲ VYKDYMO YPATUMAI

773 straipsnis. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo bendroji tvarka774 straipsnis. Vykdomųjų raštų išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka775 straipsnis. Vykdomojo rašto priedai776 straipsnis. Užsienio valiuta nurodytų sumų išieškojimas777 straipsnis. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų įvykdymo išdėstymas ir atidėjimas778 straipsnis. Vykdomojo rašto grąžinimas779 straipsnis. Skolininko paieška vykdant užsienio teismų ar arbitražų sprendimus

VII DALIS TARPTAUTINIS CIVILINIS PROCESAS

LIX skyrius TEISMINGUMAS IR NORMŲ TAIKYMAS

Pirmasis skirsnis Bendrosios nuostatos

780 straipsnis. Normų taikymas781 straipsnis. Nacionalinio teismingumo prioritetas782 straipsnis. Neteismingumo pasekmės783 straipsnis. Teismingumas

Antrasis skirsnis BENDROSIOS Nacionalinio teismingumo taisyklės

784 straipsnis. Šeimos teisinių santykių bylų teismingumas785 straipsnis. Tėvų ir vaikų teisinių santykių bylų teismingumas786 straipsnis. Daiktinių teisinių santykių bylų nagrinėjimas

Trečiasis skirsnis Nacionalinio teismingumo taisyklės ginčo teisenoje

787 straipsnis. Principai788 straipsnis. Susitarimas dėl Lietuvos teismų kompetencijos apribojimo

Ketvirtasis skirsnis Nacionalinio teismingumo taisyklės ypatingojoje teisenoje

789 straipsnis. Principai

Penktasis skirsnis Lietuvos Respublikos teismams Neteismingos bylos

790 straipsnis. Asmenys, negalintys būti atsakovais791 straipsnis. Išimčių netaikymas792 straipsnis. Draudimas atlikti vykdymo veiksmus

LX Skyrius Procesas

Pirmasis skirsnis BENDROSIOS NUOSTATOS

793 straipsnis. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas794 straipsnis. Ieškovo pareiga užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą795 straipsnis. Užstato dydžio nustatymas796 straipsnis. Užstato grąžinimas797 straipsnis. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš užstato798 straipsnis. Atsakovo pirmumo teisė799 straipsnis. Normų taikymas ypatingojoje teisenoje

Antrasis skirsnis KITOS VALSTYBĖS FIZINIO iR JURIDINIO ASMENS atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų APmokėjimo, teisinė pagalba, įteikimai, įrodymų užtikrinimas

800 straipsnis. Kitos valstybės fizinio ir juridinio asmens atleidimas nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo801 straipsnis. Teismų susižinojimas802 straipsnis. Teismų pavedimai803 straipsnis. Lietuvos teismų kreipimasis dėl teisinės pagalbos804 straipsnis. Procesinių dokumentų įteikimas asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje805 straipsnis. Įgalioto asmens paskyrimas806 straipsnis. Įrodymų užtikrinimas807 straipsnis. Užsienio valstybių oficialūs rašytiniai įrodymai

Trečiasis skirsnis Užsienio teisės taikymas

808 straipsnis. Užsienio teisės taikymas

KETVIRTASIS SKIRSNIS UŽSIENIO TEISMŲ (ARBITRAŽŲ), IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO TVARKA

809 straipsnis. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo teisinė reikšmė810 straipsnis. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo sąlygos811 straipsnis. Kreipimasis dėl sprendimo pripažinimo812 straipsnis. Bylos nagrinėjimas

PENKTASIS SKIRSNIS LEIDIMO VYKDYTI UŽSIENIO TEISMŲ (ARBITRAŽŲ), IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, SPRENDIMUS TVARKA

813 straipsnis. Vykdytinumas814 straipsnis. Bylos nagrinėjimas815 straipsnis. Teisė sustabdyti vykdymą

ŠEŠTASIS SKIRSNIS UŽSIENIO VALSTYBĖS TEISME, IŠSKYRUS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ TEISMUS, PATVIRTINTŲ TAIKOS SUTARČIŲ IR TEISMO NUTARČIŲ, PRIPAŽINIMO IR LEIDIMO VYKDYTI TVARKA

816 straipsnis. Taikos sutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka817 straipsnis. Teismo nutarčių pripažinimo ir leidimo vykdyti tvarka

SEPTINTASIS SKIRSNIS Neteko galios nuo 2008 m. lapkričio 29 d.