Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSAS
I dalis BENDROSIOS NUOSTATOS
I skyrius PagrindinĖS nuostatOS
II SKYRIUS Civilinio proceso principai
III SKYRIUS Bylos, NAgrinėtinos teisme
IV SKYRIUS Teismingumas
V SKYRIUS PROCESO DALYVIAI
VI SKYRIUS Teismo sudėtis. Nušalinimai
VII SKYRIUS Procesiniai terminai
VIII SKYRIUS BYLINĖJIMOSI išlaidos
1. Sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami šiais atvejais:
1) kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai;
2) kai ieškinys atsiimamas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, kai grąžinama tik dalis žyminio mokesčio;
3) kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą ir skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo;
4) kai byla nutraukiama, jei ji nenagrinėtina teisme, arba kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos ir negalima šia tvarka pasinaudoti;
5) ieškinį palikus