Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1 straipsnis. Baudžiamojo proceso paskirtis2 straipsnis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas3 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas3(1) straipsnis. Ikiteisminio tyrimo sustabdymas nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens3(2) straipsnis. Baudžiamojo proceso ypatumai asmeniui, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn4 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso galiojimo laikas ir teritorija5 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso galiojimas užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės6 straipsnis. Teisingumą vykdo tik teismas7 straipsnis. Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo8 straipsnis. Proceso kalba9 straipsnis. Bylų nagrinėjimo teisme viešumas10 straipsnis. Įtariamojo, kaltinamojo ir nuteistojo teisės į gynybą užtikrinimas11 straipsnis. Proporcingumo principo laikymasis taikant procesines prievartos priemones ir atliekant tyrimo veiksmus

II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS

12 straipsnis. Apeliacinė instancija13 straipsnis. Apeliacinis skundas14 straipsnis. Apeliantas15 straipsnis. Artimieji giminaičiai16 straipsnis. Aukštesnysis teismas17 straipsnis. Gynėjas17(1) straipsnis. Europos arešto orderis17(2) straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirta piniginė sankcija18 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas19 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjas20 straipsnis. Įrodymai21 straipsnis. Įtariamasis22 straipsnis. Kaltinamasis23 straipsnis. Kaltinamasis aktas24 straipsnis. Kasacinė instancija25 straipsnis. Kasacinis skundas26 straipsnis. Kasatorius27 straipsnis. Nakties metas28 straipsnis. Nukentėjusysis29 straipsnis. Nuosprendis30 straipsnis. Nutarimas31 straipsnis. Nutartis32 straipsnis. Pirmosios instancijos teismas33 straipsnis. Priesaika34 straipsnis. Privatus kaltintojas35 straipsnis. Prokuroras36 straipsnis. Protokolas37 straipsnis. Svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys38 straipsnis. Šeimos nariai39 straipsnis. Teisėjas40 straipsnis. Teismas41 straipsnis. Teismo baudžiamasis įsakymas41(1) straipsnis. Turto ar įrodymų arešto aktas42 straipsnis. Valstybinis kaltinimas43 straipsnis. Vertėjas

III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI

44 straipsnis. Asmens teisių apsauga baudžiamojo proceso metu45 straipsnis. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti46 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir teisėjo pareiga išaiškinti asmeniui neteisėtais veiksmais pažeistų teisių atkūrimo ir žalos atlyginimo tvarką

ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA

47 straipsnis. Gynėjas48 straipsnis. Gynėjo teisės ir pareigos49 straipsnis. Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas50 straipsnis. Gynėjo kvietimas ir paskyrimas51 straipsnis. Būtinas gynėjo dalyvavimas52 straipsnis. Atsisakymas gynėjo

TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS

53 straipsnis. Atstovai pagal įstatymą54 straipsnis. Atstovo pagal įstatymą teisės ir pareigos55 straipsnis. Įgaliotieji atstovai56 straipsnis. Atstovo teisės ir pareigos

KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS

57 straipsnis. Nušalinimo teisė58 straipsnis. Nušalinimo pagrindas59 straipsnis. Nušalinimas teisme60 straipsnis. Nušalinimas ikiteisminio tyrimo metu61 straipsnis. Advokato arba advokato padėjėjo nušalinimas

PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU

62 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas63 straipsnis. Prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas64 straipsnis. Skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų išsprendimas65 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo proceso veiksmų ir nutarčių apskundimas ir skundų išsprendimas

IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

66 straipsnis. Lietuvos Respublikos teismų ir prokuratūros susižinojimo su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis tvarka67 straipsnis. Užsienio valstybių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymų dėl proceso veiksmų atlikimo vykdymas68 straipsnis. Prašymas pradėti arba perimti baudžiamąjį persekiojimą69 straipsnis. Prašymas užsienio valstybei išduoti asmenį69(1) straipsnis. Europos arešto orderio išdavimas dėl asmens perdavimo Lietuvos Respublikai70 straipsnis. Užsienio valstybės išduoto ar perduoto asmens baudžiamosios atsakomybės ribos71 straipsnis. Asmenų išdavimas iš Lietuvos Respublikos (ekstradicija) arba perdavimas Tarptautiniam baudžiamajam teismui71(1) straipsnis. Asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį72 straipsnis. Kardomosios priemonės asmenims, kuriuos prašoma išduoti iš Lietuvos Respublikos arba perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį73 straipsnis. Asmenų išdavimo (perdavimo) iš Lietuvos Respublikos tvarka74 straipsnis. Nutarties apskundimas75 straipsnis. Supaprastinta asmenų išdavimo (perdavimo) iš Lietuvos Respublikos tvarka76 straipsnis. Asmens, dėl kurio yra įsiteisėjusi nutartis išduoti iš Lietuvos Respublikos arba perduoti Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį, perdavimo tvarka77 straipsnis. Suimto arba nuteisto asmens laikinas perdavimas kitai valstybei ar Tarptautiniam baudžiamajam teismui proceso veiksmams atlikti77(1) straipsnis. Suimtų asmenų vežimas tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją77(2) straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos teisminės institucijos išduoto turto ar įrodymų arešto akto pripažinimas ir vykdymas Lietuvos Respublikoje

V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI

PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI

78 straipsnis. Liudytojas79 straipsnis. Asmenys, kurie negali būti liudytojais80 straipsnis. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai80(1) straipsnis. Sprendimo atskleisti informacijos šaltinio paslaptį priėmimas81 straipsnis. Liudytojo teisės82 straipsnis. Liudijimo ypatumai83 straipsnis. Liudytojo pareigos ir atsakomybė

ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI

84 straipsnis. Ekspertas85 straipsnis. Lietuvos Respublikos ekspertų sąrašas86 straipsnis. Eksperto teisės87 straipsnis. Eksperto pareigos ir atsakomybė88 straipsnis. Ekspertizės akto turinys

TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI

89 straipsnis. Specialistas90 straipsnis. Specialisto išvada

VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI

91 straipsnis. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti92 straipsnis. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, procesinis įforminimas ir laikymo tvarka93 straipsnis. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikymo terminai94 straipsnis. Priemonės, kurių imamasi dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nutraukiant procesą ir priimant nuosprendį

ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI

95 straipsnis. Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti96 straipsnis. Dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, rūšys

TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS

97 straipsnis. Daiktų ir dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, išreikalavimas98 straipsnis. Daiktų ir dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pateikimas

VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI

99 straipsnis. Terminų paskirtis100 straipsnis. Terminų skaičiavimas101 straipsnis. Terminų laikymasis102 straipsnis. Praleisto termino atnaujinimas

VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS

103 straipsnis. Proceso išlaidos104 straipsnis. Proceso išlaidų atlyginimas105 straipsnis. Proceso išlaidų išieškojimas106 straipsnis. Advokato darbo apmokėjimas

II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS

IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS

107 straipsnis. Savanoriškas žalos atlyginimas108 straipsnis. Daiktų ir vertybių grąžinimas

X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS

109 straipsnis. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese110 straipsnis. Civilinis ieškovas111 straipsnis. Civilinis atsakovas112 straipsnis. Civilinio ieškinio pareiškimas113 straipsnis. Civilinio ieškinio nagrinėjimas114 straipsnis. Civilinio ieškinio perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui115 straipsnis. Civilinio ieškinio išsprendimas116 straipsnis. Civilinio ieškinio užtikrinimas117 straipsnis. Prokuroro pareiga pareikšti civilinį ieškinį118 straipsnis. Žalos kompensavimas iš valstybės lėšų

III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS

XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS

119 straipsnis. Kardomųjų priemonių paskirtis120 straipsnis. Kardomųjų priemonių rūšys121 straipsnis. Kardomųjų priemonių skyrimo bendrosios nuostatos122 straipsnis. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos123 straipsnis. Suėmimo skyrimo tvarka124 straipsnis. Suimto asmens pristatymas kitos apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui125 straipsnis. Nutarimo ar nutarties skirti kardomąją priemonę turinys126 straipsnis. Nutarties atsisakyti skirti suėmimą, namų areštą ar įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo turinys127 straipsnis. Suėmimo taikymo trukmė ir jo termino pratęsimas128 straipsnis. Pranešimas apie įtariamojo suėmimą129 straipsnis. Priemonės pasirūpinti suimtojo vaikais ir jo turtui apsaugoti130 straipsnis. Suimtojo arba jo gynėjo teisė apskųsti nutartį paskirti suėmimą arba nutartį pratęsti suėmimo terminą131 straipsnis. Prokuroro teisė apskųsti teisėjo nutartį132 straipsnis. Namų areštas132(1) straipsnis. Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo133 straipsnis. Užstatas134 straipsnis. Dokumentų paėmimas135 straipsnis. Įtariamojo įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje136 straipsnis. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti137 straipsnis. Karinio dalinio vadovybės stebėjimas138 straipsnis. Nepilnamečio atidavimas prižiūrėti139 straipsnis. Kardomosios priemonės panaikinimas ar pakeitimas

XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS

140 straipsnis. Laikinas sulaikymas141 straipsnis. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą142 straipsnis. Atvesdinimas143 straipsnis. Asmens apžiūra144 straipsnis. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas145 straipsnis. Krata146 straipsnis. Asmens krata147 straipsnis. Poėmis148 straipsnis. Pašto siuntų poėmis149 straipsnis. Kratos ir poėmio tvarka150 straipsnis. Kratos ir poėmio diplomatinių atstovybių patalpose sąlygos151 straipsnis. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas152 straipsnis. Nutarimas skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą153 straipsnis. Dokumentų dėl laikino nuosavybės teisės apribojimo perdavimas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui154 straipsnis. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas155 straipsnis. Prokuroro teisė susipažinti su informacija156 straipsnis. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimas157 straipsnis. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymas158 straipsnis. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai159 straipsnis. Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus160 straipsnis. Slaptas sekimas161 straipsnis. Pranešimas asmeniui apie jam taikytas priemones162 straipsnis. Informacijos panaudojimas kitose baudžiamosiose bylose163 straipsnis. Teisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nurodymų nevykdantiems asmenims taikomos prievartos priemonės

IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS

XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS

164 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo subjektai165 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigos166 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pradžia167 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentėjusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą169 straipsnis. Prokuroro veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą170 straipsnis. Prokuroro įgaliojimai atliekant ikiteisminį tyrimą170(1) straipsnis. Prokuroro įgaliojimai užtikrinant turto konfiskavimą171 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų veiksmai pradedant ikiteisminį tyrimą172 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos173 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo įgaliojimai174 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo vieta175 straipsnis. Atskirieji pavedimai176 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo terminai177 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas

XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI

PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS

178 straipsnis. Prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų atliekami veiksmai179 straipsnis. Tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas180 straipsnis. Specialisto dalyvavimas atliekant tyrimo veiksmus181 straipsnis. Proceso dalyvių teisė susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis

ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU

182 straipsnis. Šaukimas į apklausą183 straipsnis. Liudytojo apklausa184 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausa185 straipsnis. Nukentėjusiojo apklausa186 straipsnis. Nepilnamečio liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa187 straipsnis. Pranešimas apie įtarimą188 straipsnis. Įtariamojo apklausa ikiteisminio tyrimo metu189 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama įtariamojo apklausa190 straipsnis. Akistata

TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI

191 straipsnis. Parodymas atpažinti192 straipsnis. Asmens parodymo atpažinti tvarka193 straipsnis. Daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti tvarka194 straipsnis. Parodymas atpažinti iš kolekcijų ir kartotekų195 straipsnis. Apklausa parodymo atpažinti metu196 straipsnis. Parodymų patikrinimas vietoje197 straipsnis. Eksperimentas

KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI

198 straipsnis. Nukentėjusiojo ar liudytojo teisė prašyti taikyti anonimiškumą199 straipsnis. Anonimiškumo taikymo nukentėjusiajam ir liudytojui pagrindai199(1) straipsnis. Dalinis anonimiškumas200 straipsnis. Nukentėjusiojo ar liudytojo anonimiškumo nustatymo tvarka201 straipsnis. Tyrimo veiksmų ir kitų bylos dokumentų turinio ypatumai, kai nukentėjusiajam ir liudytojui taikomas anonimiškumas202 straipsnis. Atsakomybė už nukentėjusiajam ar liudytojui taikomo anonimiškumo atskleidimą203 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama nukentėjusiojo ar liudytojo, kuriems taikomas anonimiškumas, apklausa204 straipsnis. Nukentėjusiojo ar liudytojo, kuriems taikomas anonimiškumas, parodymo atpažinti ir akistatos ypatumai

PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA

205 straipsnis. Objektų tyrimo tvarka206 straipsnis. Tam tikrų objektų tyrimo ypatumai207 straipsnis. Apžiūra

ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ

208 straipsnis. Ekspertizės skyrimo pagrindai209 straipsnis. Ekspertizės skyrimo tvarka210 straipsnis. Pavedimas asmeniui, neįtrauktam į ekspertų sąrašą, atlikti ekspertizę211 straipsnis. Proceso dalyvių supažindinimas su ekspertizės aktu

XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS

212 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo atvejai213 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas kelių nusikalstamų veikų padarymo atveju214 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo tvarka215 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo nutraukimas dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės216 straipsnis. Nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą turinys217 straipsnis. Nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarka

XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU

218 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pabaiga219 straipsnis. Kaltinamojo akto turinys220 straipsnis. Kaltinamojo akto perdavimas teismui

V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME

XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS

221 straipsnis. Teismo sudėtis222 straipsnis. Atsarginis teisėjas223 straipsnis. Teismo sudėties nekeičiamumas nagrinėjant baudžiamąją bylą224 straipsnis. Apylinkės teismui teismingos baudžiamosios bylos225 straipsnis. Apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos226 straipsnis. Teritorinis baudžiamųjų bylų teismingumas227 straipsnis. Teismingumo nustatymas kelių nusikalstamų veikų atvejais228 straipsnis. Baudžiamosios bylos perdavimas pagal teismingumą229 straipsnis. Baudžiamosios bylos perdavimas iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui230 straipsnis. Teismų ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas

XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME

231 straipsnis. Teisėjų paskyrimas nagrinėti bylą232 straipsnis. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu priimamos nutartys233 straipsnis. Bylos perdavimas nagrinėti teisiamajame posėdyje234 straipsnis. Bylos perdavimas pagal teismingumą, bylos išskyrimas, bylos nagrinėjimo atidėjimas235 straipsnis. Bylos nutraukimas236 straipsnis. Šaukimai į teisiamąjį posėdį237 straipsnis. Susipažinimas su baudžiamąja byla238 straipsnis. Prašymų nagrinėjimas239 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmai240 straipsnis. Bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminai

XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS

241 straipsnis. Vadovavimas nagrinėjimui teisme242 straipsnis. Tiesioginis ir žodinis nagrinėjimas teisme243 straipsnis. Nagrinėjimo teisme pertraukos244 straipsnis. Bylos nagrinėjimo atidėjimas245 straipsnis. Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant teisme246 straipsnis. Kaltinamojo dalyvavimas bylą nagrinėjant teisme247 straipsnis. Kaltinamojo neatvykimo pasekmės248 straipsnis. Kaltinamojo dalyvavimo teisiamajame posėdyje tvarka249 straipsnis. Nepilnamečio kaltinamojo atstovo pagal įstatymą neatvykimo pasekmės250 straipsnis. Prokuroro ar gynėjo neatvykimo pasekmės251 straipsnis. Nukentėjusiojo ar jo atstovo neatvykimo pasekmės252 straipsnis. Civilinio ieškovo, civilinio atsakovo ar jų atstovo neatvykimo pasekmės253 straipsnis. Teismo nutartys254 straipsnis. Bylos išskyrimas, bylų sujungimas ir nutraukimas ar perdavimas prokurorui255 straipsnis. Nagrinėjimo teisme ribos256 straipsnis. Kaltinime nurodytos veikos esminių faktinių aplinkybių ir jos kvalifikavimo pakeitimas teisme257 straipsnis. Teismo veiksmai, kai paaiškėja, kad kaltinamasis gali būti padaręs kitą nusikalstamą veiką ar kad nusikalstamą veiką gali būti padaręs kitas asmuo258 straipsnis. Teisiamojo posėdžio tvarka259 straipsnis. Teisiamojo posėdžio tvarką pažeidusiems asmenims taikomos priemonės260 straipsnis. Garso ir vaizdo įrašymo priemonių naudojimo teisiamajame posėdyje tvarka261 straipsnis. Teisiamojo posėdžio protokolas

XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS

262 straipsnis. Teisiamojo posėdžio pradžia263 straipsnis. Pareigų išaiškinimas vertėjui264 straipsnis. Liudytojų pašalinimas iš teismo posėdžių salės265 straipsnis. Kaltinamojo asmenybės nustatymas266 straipsnis. Klausimo, ar galima nagrinėti bylą, kai į posėdį neatvyko kas nors iš šauktų asmenų, išsprendimas267 straipsnis. Teismo sudėties paskelbimas268 straipsnis. Teisių ir pareigų išaiškinimas269 straipsnis. Pareigų ir teisių išaiškinimas ekspertui ir specialistui270 straipsnis. Prašymų pateikimas ir išsprendimas

XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS

271 straipsnis. Įrodymų tyrimo pradžia272 straipsnis. Kaltinamojo apklausa273 straipsnis. Sutrumpintas įrodymų tyrimas274 straipsnis. Laikinas kaltinamojo pašalinimas iš posėdžio salės275 straipsnis. Klausimų uždavimas teisiamajame posėdyje276 straipsnis. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duotų parodymų perskaitymas277 straipsnis. Liudytojo priesaika278 straipsnis. Neprisaikdinami asmenys279 straipsnis. Liudytojo apklausos tvarka280 straipsnis. Nepilnamečio liudytojo apklausos ypatumai281 straipsnis. Liudytojo naudojimasis užrašais ir dokumentais282 straipsnis. Liudytojo, kuriam taikomas anonimiškumas, apklausos ypatumai283 straipsnis. Nukentėjusiojo apklausos tvarka284 straipsnis. Specialisto dalyvavimas nagrinėjant bylą teisme ir specialisto apklausa285 straipsnis. Eksperto dalyvavimas bylą nagrinėjant teisme, jeigu ekspertizė buvo atlikta ikiteisminio tyrimo metu286 straipsnis. Ekspertizės skyrimas ir darymas bylos nagrinėjimo teisme metu287 straipsnis. Teismo teisė atlikti bet kokį proceso veiksmą288 straipsnis. Prokuroro teisė pateikti papildomus įrodymus289 straipsnis. Daiktinių įrodymų apžiūra290 straipsnis. Dokumentų perskaitymas ir apžiūra291 straipsnis. Įrodymų paskelbimas sutrumpinto jų tyrimo atveju292 straipsnis. Įrodymų tyrimo teisme pabaiga

XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS

293 straipsnis. Baigiamosios kalbos294 straipsnis. Kaltinamojo paskutinis žodis295 straipsnis. Įrodymų tyrimo teisme atnaujinimas296 straipsnis. Pranešimas apie nuosprendžio paskelbimą

XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS

297 straipsnis. Nuosprendžio priėmimas Lietuvos Respublikos vardu298 straipsnis. Nuosprendžio priėmimo vieta299 straipsnis. Teisėjų pasitarimo ir balsavimo tvarka300 straipsnis. Įrodymų tyrimo teisme atnaujinimas301 straipsnis. Įrodymai, kuriais pagrindžiamas nuosprendis302 straipsnis. Nuosprendžio surašymas303 straipsnis. Nuosprendžių rūšys304 straipsnis. Įžanginė nuosprendžio dalis305 straipsnis. Aprašomoji nuosprendžio dalis306 straipsnis. (Neteko galios nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.) 307 straipsnis. Rezoliucinė nuosprendžio dalis308 straipsnis. Nuosprendžio paskelbimas309 straipsnis. Paleidimas iš suėmimo310 straipsnis. Nuosprendžio nuorašų įteikimas

VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME

XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS

311 straipsnis. Teismai, nagrinėjantys bylas apeliacine tvarka312 straipsnis. Teisė apskųsti teismo nuosprendį apeliacine tvarka313 straipsnis. Nuosprendžio apskundimo tvarka ir terminai314 straipsnis. Nuosprendžio apskundimo termino atnaujinimo tvarka315 straipsnis. Apeliacinio skundo padavimo pasekmės316 straipsnis. Apeliacinio skundo atšaukimas317 straipsnis. Pranešimai apie paduotus apeliacinius skundus318 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo tvarka319 straipsnis. Bylos su gautu apeliaciniu skundu išsiuntimas bei pranešimas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką

XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS

320 straipsnis. Bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrosios nuostatos321 straipsnis. Bylos nagrinėjimo terminai322 straipsnis. Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje323 straipsnis. Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje324 straipsnis. Bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje325 straipsnis. Skundų dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių nagrinėjimo tvarka326 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimamų išnagrinėjus bylą, rūšys327 straipsnis. Nuosprendžio panaikinimo ir bylos nutraukimo pagrindai328 straipsnis. Nuosprendžio pakeitimo pagrindai329 straipsnis. Nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo pagrindai330 straipsnis. Nuosprendžio priėmimas kelių skirtingų apeliacinio teismo sprendimų atveju331 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio turinys332 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys333 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties perdavimas vykdyti334 straipsnis. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio ar nutarties išsiuntimas Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai

VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS

335 straipsnis. Nuosprendžio vykdymas336 straipsnis. Nuosprendžio įsiteisėjimas337 straipsnis. Nevykdytinas nuosprendis338 straipsnis. Nuosprendžio vykdymo atidėjimas339 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas340 straipsnis. Nedelstinas paskelbto nuosprendžio vykdymas341 straipsnis. Leidimas šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams pasimatyti su nuteistuoju342 straipsnis. Nuosprendžio pateikimas vykdyti343 straipsnis. Priemonės pasirūpinti nuteistojo vaikais344 straipsnis. Nuteistojo asmens turto apsauga345 straipsnis. Pirmosios instancijos teismo nutarties įsiteisėjimas ir jos vykdymas346 straipsnis. Nuosprendžio ir nutarties privalomumas347 straipsnis. Kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymas348 straipsnis. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka349 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas viešųjų teisių atėmimas, vykdymas. (neteko galios nuo 2011-07-05) 350 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo atimta teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, vykdymas. . (neteko galios nuo 2352 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirta bauda, vykdymas353 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas laisvės apribojimas, vykdymas354 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas areštas, vykdymas355 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirtas terminuotas laisvės atėmimas, vykdymas356 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, vykdymas357 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė, vykdymas358 straipsnis. Nuteisto asmens atleidimo nuo bausmės atlikimo arba bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, arba bausmės vykdymo atidėjimo termino pratęsimo, arba įspėjimo dėl bausmės vykdymo atidėjimo galimo panaikinimo tvarka359 straipsnis. Nuteistojo atleidimas nuo bausmės atlikimo dėl ligos360 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme ir lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietos361 straipsnis. Nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pašalinimas362 straipsnis. Su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka362(1) straipsnis. Įstatymo, panaikinančio veikos nusikalstamumą, švelninančio bausmę arba kitokiu būdu lengvinančio veiką padariusio asmens teisinę padėtį, taikymo tvarka363 straipsnis. Teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo tvarka364 straipsnis. Su nuosprendžio vykdymu susijusių nutarčių apskundimas ir skundų nagrinėjimas365 straipsnis. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas365(1) straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos pripažinimas Lietuvos Respublikoje365(2) straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos piniginės sankcijos vykdymas Lietuvos Respublikoje

VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME

XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS

366 straipsnis. Kasacinės instancijos teismas367 straipsnis. Teisė apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį kasacine tvarka368 straipsnis. Kasacinis skundas369 straipsnis. Apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindai370 straipsnis. Kasacinio apskundimo terminai371 straipsnis. Kasacinio skundo padavimo tvarka372 straipsnis. Kasacinio skundo priėmimo tvarka373 straipsnis. Kasacinės bylos parengimas nagrinėti atrankos kolegijai priėmus kasacinį skundą374 straipsnis. Teismo nuosprendžio ir nutarties vykdymo sustabdymas374(1) straipsnis. Kasacinės bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka374(2) straipsnis. Atvejai, kai kasacinė byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka

XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

375 straipsnis. Asmenys, dalyvaujantys teismo posėdyje nagrinėjant kasacinę bylą žodinio proceso tvarka376 straipsnis. Teismo įgaliojimų nagrinėjant kasacinę bylą ribos377 straipsnis. Kasacinės bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka378 straipsnis. Bylos perdavimas nagrinėti išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinei sesijai379 straipsnis. Bylos nagrinėjimas išplėstinės septynių teisėjų kolegijos posėdyje380 straipsnis. Bylos nagrinėjimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinėje sesijoje381 straipsnis. Teismo proceso nutraukimas, kasacinės bylos nagrinėjimo atidėjimas382 straipsnis. Teismo, išnagrinėjusio kasacinę bylą, nutartys383 straipsnis. Nuosprendžio ar nutarties panaikinimo ir pakeitimo kasacinės instancijos teisme pagrindai384 straipsnis. Kasacinės instancijos teismo nutarties turinys385 straipsnis. Kasacinės instancijos teismo nutarties nuorašų įteikimas386 straipsnis. Bylos nagrinėjimas, kai panaikintas pirmosios instancijos teismo nuosprendis arba apeliacinės instancijos teismo nuosprendis ar nutartis

IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS

XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS

387 straipsnis. Proceso tvarka388 straipsnis. Trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovas389 straipsnis. Laikinos procesinės prievartos priemonės, taikomos juridiniam asmeniui390 straipsnis. Nuosprendžio priėmimas byloje, kurioje teisiami juridinis asmuo ir fizinis asmuo391 straipsnis. Nuosprendžio, kuriuo juridinio asmens veikla apribojama ar juridinis asmuo likviduojamas, vykdymas

XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS

392 straipsnis. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pagrindai393 straipsnis. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso pradžios pagrindai394 straipsnis. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo proceso pradžia395 straipsnis. Įrodinėtinos aplinkybės396 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo tvarka397 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pabaiga398 straipsnis. Nutarimas perduoti bylą teismui399 straipsnis. Teisėjo veiksmai teisiamajam posėdžiui parengti400 straipsnis. Nagrinėjimo teisme tvarka ir ribos401 straipsnis. Bylos išsprendimas teisme402 straipsnis. Bylos nagrinėjimas ir išsprendimas teisme, kai asmens psichika sutriko po bausmės paskyrimo403 straipsnis. Teismo nutartys404 straipsnis. Asmenys, turintys teisę apskųsti teismo nutartį405 straipsnis. Priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimas, jos rūšies pakeitimas ar panaikinimas406 straipsnis. Proceso atnaujinimas asmeniui, kuriam taikyta priverčiamoji medicinos priemonė

XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS

407 straipsnis. Privataus kaltinimo bylos408 straipsnis. Asmenys, turintys teisę paduoti skundą ar pareiškimą ir palaikyti kaltinimą teisme409 straipsnis. Perėjimas iš privataus kaltinimo į valstybinį kaltinimą410 straipsnis. Priešpriešinio skundo nagrinėjimas411 straipsnis. Prisijungimas prie privataus kaltinimo412 straipsnis. Nukentėjusiojo skundo ar teisėto atstovo pareiškimo turinys412(1) straipsnis. Atsisakymas pradėti privataus kaltinimo bylų procesą413 straipsnis. Taikinamasis posėdis414 straipsnis. Teismo veiksmai iki teisiamojo posėdžio415 straipsnis. Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimas teisme416 straipsnis. Kaltinimo atsisakymas417 straipsnis. Perėjimas iš valstybinio kaltinimo į privatų kaltinimą

XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS

PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS

418 straipsnis. Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu419 straipsnis. Prokuroro pareiškimo turinys420 straipsnis. Teisėjo sprendimai421 straipsnis. Teismo baudžiamojo įsakymo turinys422 straipsnis. Kaltinamojo teisė reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme423 straipsnis. Bylos perdavimas nagrinėti teisme teisėjo iniciatyva424 straipsnis. Proceso nutraukimas425 straipsnis. Bylos nagrinėjimas teisme kaltinamojo reikalavimu ar teisėjo iniciatyva

ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS

426 straipsnis. Prokuroro teisė nuspręsti užbaigti baudžiamąją bylą pagreitinto proceso tvarka427 straipsnis. Prokuroro pareiškimo turinys428 straipsnis. Teismo veiksmai, kai atvyksta prokuroras su pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka429 straipsnis. Prokuroro pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka atmetimas430 straipsnis. Teismo veiksmai, kai nuspręsta nagrinėjimą teisme surengti kitą dieną431 straipsnis. Gynėjo dalyvavimo pagreitintame procese ypatumai432 straipsnis. Bylos nagrinėjimas teisme

XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT

433 straipsnis. Bylos nagrinėjimas kaltinamajam nedalyvaujant434 straipsnis. Bylos nagrinėjimo kaltinamajam nedalyvaujant tvarka435 straipsnis. Kaltinamojo teisės į gynybą užtikrinimas436 straipsnis. Bylos nagrinėjimo kaltinamajam nedalyvaujant ypatumai437 straipsnis. Išnagrinėjus bylą kaltinamajam nedalyvaujant priimto nuosprendžio įteikimas ir vykdymas438 straipsnis. Išnagrinėjus bylą kaltinamajam nedalyvaujant priimto nuosprendžio apskundimo tvarka

X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

439 straipsnis. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimas aukštesniesiems teismams440 straipsnis. Žemesniųjų teismų nutarčių apskundimo aukštesniesiems teismams tvarka441 straipsnis. Skundo nagrinėjimo aukštesniajame teisme tvarka442 straipsnis. Aukštesniojo teismo sprendimai, priimti išnagrinėjus skundą

XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS

XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ

443 straipsnis. Įsiteisėjusio teismo nuosprendžio ar nutarties panaikinimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių444 straipsnis. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių galima atnaujinti baudžiamąją bylą445 straipsnis. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių terminai446 straipsnis. Proceso dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių pradžia447 straipsnis. Prokuroro veiksmai baigus tirti naujai paaiškėjusias aplinkybes448 straipsnis. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių teisme tvarka449 straipsnis. Teismo nutartys dėl prokuroro išvados baudžiamajai bylai atnaujinti450 straipsnis. Procesas atnaujinus baudžiamąją bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių

XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO

451 straipsnis. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo pagrindai452 straipsnis. Teisė paduoti pareiškimą dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo453 straipsnis. Sprendimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo priėmimas454 straipsnis. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas455 straipsnis. Teismo, išnagrinėjusio bylą, nutartys

XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ

456 straipsnis. Baudžiamosios bylos atnaujinimo dėl Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimų pagrindai457 straipsnis. Teisė kreiptis dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo458 straipsnis. Prašymo ar teikimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo padavimas459 straipsnis. Sprendimas dėl prašymo ar teikimo priimtinumo ir baudžiamosios bylos atnaujinimo460 straipsnis. Atnaujintos baudžiamosios bylos nagrinėjimas461 straipsnis. Teismo, išnagrinėjusio atnaujintą baudžiamąją bylą, nutartys