Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA
TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS
PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI
ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI
TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI
VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI
ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI
TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ
XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS
VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
1. Nuosprendį, kuriuo paskirta ir baudžiamojo poveikio priemonė, paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės turinį ir terminą, jos atlikimo tvarką ir sąlygas, nuteistojo teises ir pareigas.
2. Nuosprendį paskelbęs teismas apie viešųjų teisių nuteistajam atėmimą po nuosprendžio įsiteisėjimo paskelbia specialiame interneto tinklalapyje.
3. Jeigu uždraudimas naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas, arba viešųjų teisių atėmimas paskirtas kartu su laisvės atėmimo arba arešto bausme, šios baudžiamojo poveikio priemonės pradedamos vykdyti, kai nuteistasis atliko bausmę arba lygtinai atleidžiamas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, arba lygtinai paleidžiamas iš pataisos įstaigos, arba kai laisvės atėmimo bausmė pakeičiama švelnesne bausme. Pataisos įstaigos arba areštinės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimą apie nuteistojo paleidimą iš pataisos įstaigos arba areštinės uždraudimą naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą, arba viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai pagal nuteistojo gyvenamąją vietą.
4. Jeigu panaikinamas bausmės vykdymo atidėjimas arba lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, arba laisvės atėmimo bausmės pakeitimas švelnesne bausme, arba lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos ir nuteistasis pasiunčiamas į pataisos įstaigą, baudžiamojo poveikio priemonių – uždraudimo naudotis specialia teise arba teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo, arba viešųjų teisių atėmimo – vykdymas sustabdomas iki šio straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindų vykdyti šias baudžiamojo poveikio priemones atsiradimo.
5. Darbdavys, valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga ar įmonė, nevalstybinė organizacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo nuosprendžio nuorašo gavimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nutraukia darbo sutartį su nuteistuoju arba atleidžia jį iš valstybės tarnybos, jeigu nuteistasis dirba darbą arba eina pareigas, kurie uždrausti teismo nuosprendžiu, arba panaikina nuteistajam išduotą leidimą užsiimti tam tikra veikla ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas apie tai praneša nuosprendį priėmusiam teismui ir teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimą arba viešųjų teisių atėmimą vykdančiai institucijai pagal nuteistojo gyvenamąją vietą. Atlikusiam baudžiamojo poveikio priemonę – teisės užsiimti tam tikra veikla atėmimą – asmeniui leidimas užsiimti tam tikra veikla išduodamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta bendra tvarka.
6. Jeigu nuosprendžiu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas arba išplėstinis turto konfiskavimas, nuosprendį paskelbęs teismas nuosprendžio nuorašą, konfiskuotino turto dokumentų nuorašus ir vykdomąjį raštą išsiunčia nuosprendžio vykdymo vietos antstoliui ir apie tai raštu praneša teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.
7. Antstolis, perdavęs konfiskuotą turtą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, ne vėliau kaip per 3 dienas grąžina nuosprendį priėmusiam teismui vykdomąjį raštą su įrašu, kad turtas konfiskuotas.
8. Nuteistiesiems, kuriems paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas arba nemokami darbai, arba įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 74 straipsnyje numatytais atvejais teismas vieną baudžiamojo poveikio priemonę gali pakeisti kita šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka.
VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ