Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA
TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS
PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
1. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos teisminės institucijos išduoto turto ar įrodymų arešto akto pripažinimą ir vykdymą organizuoja Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.
2. Turto ar įrodymų arešto aktas pripažįstamas Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroro nutarimu.
3. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, gavęs turto ar įrodymų arešto aktą, jo nepripažįsta, jeigu:
1) turto ar įrodymų arešto akto vykdymas pažeistų pagrindines žmogaus teises ir (ar) laisves;
2) turto ar įrodymų arešto akto ar su juo susijusio teisinės pagalbos prašymo vykdymas pažeistų draudimą bausti asmenį už tą pačią nusikalstamą veiką antrą kartą;
3) turto ar įrodymų arešto aktas skirtas daiktams, dokumentams ar kitam turtui, kuriems pagal tarptautinės ar nacionalinės teisės normas taikomas imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos, arba kai Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia tokių daiktų, dokumentų ar kito turto paėmimą;
4) turto ar įrodymų arešto aktas išduotas dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus nėra laikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, išskyrus atvejus, kai turto ar įrodymų arešto aktas išduotas dėl 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje 3 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos ir šį aktą išdavusios valstybės baudžiamieji įstatymai už šią nusikalstamą veiką numato ne mažesnę negu trejų metų su laisvės atėmimu susijusią bausmę.
4. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, gavęs turto ar įrodymų arešto aktą, jo gali nepripažinti ir tada, kai nėra gautas 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje 9 straipsnyje numatytas liudijimas arba jis yra neišsamus, arba aiškiai neatitinka turto ar įrodymų arešto akto, arba gauti dokumentai nėra išversti į lietuvių ar anglų kalbą. Tokiu atveju prokuroras gali nustatyti galutinį liudijimo ar kitų dokumentų pateikimo ar patikslinimo terminą, vietoj liudijimo priimti lygiavertį dokumentą arba atleisti turto ar įrodymų arešto aktą išdavusią instituciją nuo šio reikalavimo, jeigu pakanka pateiktos informacijos.
5. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras, pripažinęs turto ar įrodymų arešto aktą, gali nuspręsti jo vykdymą laikinai atidėti, jeigu:
1) turto ar įrodymų arešto akto vykdymas pakenktų vykstančiam operatyviniam tyrimui arba baudžiamajam procesui;
2) turto ar įrodymų arešto aktas išduotas daiktams, dokumentams ar kitam turtui, į kuriuos jau laikinai apribota nuosavybės teisė arba jie paimti šio Kodekso nustatyta tvarka.
6. Nutarimas pripažinti turto ar įrodymų arešto aktą arba nutarimas atsisakyti pripažinti turto ar įrodymų arešto aktą, arba nutarimas laikinai atidėti jo vykdymą paprastai priimamas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo turto ar įrodymų arešto akto gavimo. Apie priimtą sprendimą ir jo motyvus nedelsiant raštu informuojama turto ar įrodymų arešto aktą išdavusi institucija. Išnykus priežastims, dėl kurių buvo atidėtas turto ar įrodymų arešto akto vykdymas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra savarankiškai imasi veiksmų vykdyti turto ar įrodymų arešto aktą, apie tai raštu informuodama jį išdavusią instituciją.
7. Priėmęs nutarimą pripažinti turto ar įrodymų arešto aktą, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras jį vykdo laikinai apribodamas asmens nuosavybės teisę į turto ar įrodymų arešto akte nurodytą turtą, darydamas kratą ar poėmį arba imdamasis kitų šiame Kodekse numatytų proceso veiksmų. Turto ar įrodymų arešto akto vykdymo veiksmai gali būti pavedami atlikti teritorinėms prokuratūroms ar ikiteisminio tyrimo įstaigoms. Jeigu turto ar įrodymų arešto akto neįmanoma įvykdyti dėl to, kad jame nurodyti daiktai, dokumentai ar kitas turtas yra dingę, sunaikinti arba jų negalima rasti nurodytoje vietoje, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras priima nutarimą nutraukti turto ar įrodymų arešto akto vykdymą ir apie tai raštu informuojama jį išdavusi institucija.
8. Prokuroro nutarimas pripažinti turto ar įrodymų arešto aktą arba jo veiksmai vykdant turto ar įrodymų arešto aktą gali būti skundžiami ikiteisminio tyrimo teisėjui šio Kodekso nustatyta tvarka. Apie skundo padavimą, taip pat apie skundo nagrinėjimo rezultatus raštu informuojama turto ar įrodymų arešto aktą išdavusi institucija.
9. Kartu su turto ar įrodymų arešto aktu atsiųsti ar vėliau gauti kitų valstybių prašymai perduoti turto ar įrodymų arešto akte nurodytus daiktus, dokumentus ar kitą turtą arba juos konfiskuoti nagrinėjami šio Kodekso ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
10. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas ar kitoks daiktų, dokumentų ar kito turto, dėl kurių buvo išduotas turto ar įrodymų arešto aktas, paėmimas taikomas tol, kol šio straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka bus nuspręsta dėl jų perdavimo prašančiajai valstybei ar jų konfiskavimo arba kol turto ar įrodymų arešto aktą išdavusi institucija informuos apie turto ar įrodymų arešto akto atšaukimą, arba kol sueis procesinių prievartos priemonių taikymo maksimalūs terminai, kuriuos analogiškais atvejais nustato šis Kodeksas. Apie būsimą laikino nuosavybės teisės apribojimo panaikinimą ar kitus veiksmus, kuriais nutraukiamas turto ar įrodymų arešto akto vykdymas, iš anksto raštu informuojama jį išdavusi institucija.
V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI
ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI
TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI
VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI
ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI
TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ
XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS
VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ