Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA
TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS
PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI
ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI
TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI
VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI
ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI
TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ
XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS
VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
1. Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirta ir šio kodekso 3651 straipsnio nustatyta tvarka pripažinta piniginė sankcija vykdoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus su šiame straipsnyje numatytais ypatumais.
2. Piniginės sankcijos vykdymą kontroliuoja ją pripažinęs apylinkės teismas.
3. Piniginė sankcija ar jos dalys, atsižvelgiant į jų pobūdį, turi būti sumokėtos į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo arba nukentėjusiojo ar trečiųjų asmenų sąskaitas. Prireikus teismas nutartimi nustato, į kokių institucijų ar asmenų sąskaitas turi būti sumokėtos atitinkamos piniginės sankcijos dalys.
4. Jeigu nubaustas asmuo pateikia duomenų, kad visos piniginės sankcijos ar jos dalys sumokėtos kitoje valstybėje, teismas raštu kreipiasi į Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją ir prašo nedelsiant pateikti visą būtiną informaciją. Gavęs Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos atsakymą, teismas išskaičiuoja išieškotas piniginės sankcijos dalis iš sumos, kuri turi būti išieškota Lietuvos Respublikoje. Prireikus gali būti šaukiamas teismo posėdis, kuriame turi teisę dalyvauti nubaustas asmuo, jo gynėjas ir prokuroras.
5. Piniginė sankcija gali būti pakeista kita bausme ar baudžiamojo poveikio priemone tik tais atvejais ir tokios apimties, kokią 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 4 straipsnyje numatytame liudijime iš anksto yra nurodžiusi piniginę sankciją paskyrusi Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija.
6. Nubaustas asmuo nuo visos ar dalies piniginės sankcijos vykdymo gali būti atleistas amnestijos ar malonės tvarka.
7. Gavęs Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą, kuriuo atšaukiamas reikalavimas vykdyti paskirtą piniginę sankciją, teismas nedelsdamas priima nutartį nutraukti piniginės sankcijos vykdymą.
8. Apie piniginės sankcijos įvykdymą, apie visišką ar dalinį neįvykdymą, jos pakeitimą į kitas bausmes ar baudžiamojo poveikio priemones nedelsiant raštu informuojama Europos Sąjungos valstybės narės kompetentinga institucija.
VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ