Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO PASKIRTIS IR PAGRINDINĖS TAISYKLĖS
II SKYRIUS PAGRINDINĖS ŠIO KODEKSO SĄVOKOS
III SKYRIUS PROCESO DALYVIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS
PIRMASIS SKIRSNIS ASMENS TEISIŲ UŽTIKRINIMO PAGRINDAI
ANTRASIS SKIRSNIS GYNYBA
TREČIASIS SKIRSNIS ATSTOVAVIMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS NUŠALINIMAS
PENKTASIS SKIRSNIS APSKUNDIMAS IKITEISMINIO TYRIMO METU
IV SKYRIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ IR PROKURATŪROS SUSIŽINOJIMAS SU UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮSTAIGOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
V SKYRIUS LIUDYTOJAI, EKSPERTAI IR SPECIALISTAI
PIRMASIS SKIRSNIS LIUDYTOJAI
ANTRASIS SKIRSNIS EKSPERTAI
TREČIASIS SKIRSNIS SPECIALISTAI
VI SKYRIUS DAIKTAI IR DOKUMENTAI
PIRMASIS SKIRSNIS DAIKTAI
ANTRASIS SKIRSNIS DOKUMENTAI
TREČIASIS SKIRSNIS DAIKTŲ IR DOKUMENTŲ, TURINČIŲ REIKŠMĖS NUSIKALSTAMAI VEIKAI TIRTI IR NAGRINĖTI, IŠREIKALAVIMAS IR PATEIKIMAS
VII SKYRIUS BAUDŽIAMOJO PROCESO TERMINAI
VIII SKYRIUS PROCESO IŠLAIDOS IR JŲ ATLYGINIMAS
II DALIS NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS
IX SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE NEPAREIŠKIAMAS
X SKYRIUS ŽALOS ATLYGINIMAS, KAI CIVILINIS IEŠKINYS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE PAREIŠKIAMAS
III DALIS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
XI SKYRIUS KARDOMOSIOS PRIEMONĖS
XII SKYRIUS KITOS PROCESINĖS PRIEVARTOS PRIEMONĖS
IV DALIS IKITEISMINIS TYRIMAS
XIII SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
XIV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMAI
PIRMASIS SKIRSNIS IKITEISMINIO TYRIMO VEIKSMŲ BENDROSIOS NUOSTATOS
ANTRASIS SKIRSNIS APKLAUSA IKITEISMINIO TYRIMO METU
TREČIASIS SKIRSNIS PARODYMŲ PATIKRINIMO VEIKSMAI
KETVIRTASIS SKIRSNIS PROCESO VEIKSMŲ SU NUKENTĖJUSIUOJU AR LIUDYTOJU, KURIEMS TAIKOMAS ANONIMIŠKUMAS, YPATUMAI
PENKTASIS SKIRSNIS OBJEKTŲ TYRIMAS IR APŽIŪRA
ŠEŠTASIS SKIRSNIS EKSPERTIZĖ
XV SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO NUTRAUKIMAS
XVI SKYRIUS IKITEISMINIO TYRIMO PABAIGA KALTINAMOJO AKTO SURAŠYMU
V DALIS BYLŲ PROCESAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISME
XVII SKYRIUS TEISMO SUDĖTIS IR TEISMINGUMAS
XVIII SKYRIUS BYLOS PARENGIMAS NAGRINĖTI TEISME
XIX SKYRIUS BENDROSIOS NAGRINĖJIMO TEISME NUOSTATOS
XX SKYRIUS PARENGIAMOJI TEISIAMOJO POSĖDŽIO DALIS
XXI SKYRIUS ĮRODYMŲ TYRIMAS
XXII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS KALBOS IR KALTINAMOJO PASKUTINIS ŽODIS
XXIII SKYRIUS NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMAS
VI DALIS BYLŲ PROCESAS APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXIV SKYRIUS NEĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS
XXV SKYRIUS APELIACINIS PROCESAS
VII DALIS NUOSPRENDŽIO IR NUTARTIES VYKDYMAS
VIII DALIS BYLŲ PROCESAS KASACINĖS INSTANCIJOS TEISME
XXVI SKYRIUS ĮSITEISĖJUSIO NUOSPRENDŽIO AR NUTARTIES APSKUNDIMAS IR KASACINĖS BYLOS PARENGIMAS
XXVII SKYRIUS KASACINĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS
IX DALIS BAUDŽIAMOJO PROCESO YPATUMAI TIRIANT IR NAGRINĖJANT ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLAS
XXVIII SKYRIUS BYLŲ DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ PADARYTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PROCESAS
1. Juridiniam asmeniui gali būti paskirtos šios procesinės prievartos priemonės: laikinas juridinio asmens veiklos sustabdymas ir laikinas juridinio asmens veiklos apribojimas.
2. Juridinio asmens veiklą laikinai sustabdo ar laikinai apriboja prokuroro prašymu ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas nutartimi.
3. Laikinas juridinio asmens veiklos sustabdymas ar laikinas juridinio asmens veiklos apribojimas skiriamas tuo atveju, jeigu trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens veikla gali sukliudyti netrukdomą baudžiamosios bylos procesą, taip pat gali pažeisti ūkininkavimo tvarką, padaryti žalos finansams, gamtai, visuomenės saugumui bei intelektinei nuosavybei.
4. Nutartyje laikinai sustabdyti juridinio asmens veiklą juridinis asmuo įpareigojamas laikinai nutraukti visą steigimo dokumentuose numatytą ūkinę, komercinę, finansinę ar profesinę veiklą ir uždaryti visus padalinius. Nutartyje nurodomas laikino juridinio asmens veiklos sustabdymo terminas. Prokuroro prašymu ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartimi šis terminas gali būti pratęstas.
5. Nutartyje laikinai apriboti juridinio asmens veiklą uždraudžiama juridiniam asmeniui užsiimti tam tikra steigimo dokumentuose numatyta veikla ir įpareigojama uždaryti tam tikrą juridinio asmens padalinį. Nutartyje nurodomas laikino juridinio asmens veiklos apribojimo terminas.
6. Nutartis, kuria laikinai sustabdoma juridinio asmens veikla ar laikinai apribojama juridinio asmens veikla, siunčiama antstoliui vykdyti.
7. Nutartis juridinio asmens atstovui paskelbiama pasirašytinai.
8. Juridinio asmens atstovas ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartis laikinai sustabdyti juridinio asmens veiklą ar laikinai apriboti juridinio asmens veiklą gali apskųsti aukštesniajam teismui per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos.
9. Ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį neskirti laikino juridinio asmens veiklos sustabdymo ar laikino juridinio asmens veiklos apribojimo gali apskųsti prokuroras šio straipsnio 8 dalyje nustatytais terminais ir tvarka.
XXIX SKYRIUS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS
XXX SKYRIUS PRIVATAUS KALTINIMO BYLŲ PROCESAS
XXXI SKYRIUS BYLŲ SUPAPRASTINTAS PROCESAS
PIRMASIS SKIRSNIS TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESAS
ANTRASIS SKIRSNIS PAGREITINTAS PROCESAS
XXXII SKYRIUS BYLŲ PROCESAS KALTINAMAJAM NEDALYVAUJANT
X DALIS ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ NUTARČIŲ APSKUNDIMAS AUKŠTESNIESIEMS TEISMAMS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
XI DALIS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS
XXXIII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ
XXXIV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL AIŠKIAI NETINKAMO BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO PRITAIKYMO
XXXV SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS ATNAUJINIMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO ARBA EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ