Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso reglamentuojami santykiai2 straipsnis. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai3 straipsnis. Darbo teisės šaltiniai4 straipsnis. Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai5 straipsnis. Darbo įstatymų taikymo sritis6 straipsnis. Užsienio teisės taikymas7 straipsnis. Teisė, taikytina tarptautinio pobūdžio darbo santykiams8 straipsnis. Tarptautinės sutartys9 straipsnis. Įstatymo ir teisės analogija10 straipsnis. Darbo kodekso normų aiškinimo principai11 straipsnis. Darbo įstatymų įgyvendinimas12 straipsnis. Darbo įstatymų galiojimas

II SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTAI

13 straipsnis. Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas14 straipsnis. Darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas15 straipsnis. Darbuotojas16 straipsnis. Darbdavys17 straipsnis. Darbuotojų kolektyvas

III SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS

18 straipsnis. Atstovavimo pagrindai19 straipsnis. Darbuotojų atstovai20 straipsnis. Profesinės sąjungos21 straipsnis. Darbo taryba22 straipsnis. Darbuotojų atstovų teisės23 straipsnis. Darbdavių pareigos ir teisės, susijusios su darbuotojų atstovais24 straipsnis. Darbdavių atstovai

IV SKYRIUS TERMINAI

25 straipsnis. Termino apibrėžimas26 straipsnis. Terminų skaičiavimas27 straipsnis. Ieškinio senatis28 straipsnis. Naikinamieji terminai29 straipsnis. Procedūriniai ir procesiniai terminai30 straipsnis. Darbo stažas

V SKYRIUS DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ

31 straipsnis. Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai32 straipsnis. Valstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė ir pažeidimų prevencija33 straipsnis. Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė

VI SKYRIUS DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS

34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai35 straipsnis. Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas36 straipsnis. Darbo teisių gynimas37 straipsnis. Darbo teisių savigyna38 straipsnis. Atsakomybė

II DALIS KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI

VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis. Darbo santykių subjektų interesų derinimas40 straipsnis. Socialinės partnerystės sąvoka ir principai41 straipsnis. Socialinės partnerystės šalys42 straipsnis. Socialinės partnerystės lygiai43 straipsnis. Socialinės partnerystės formos44 straipsnis. Socialinės partnerystės sistema45 straipsnis. Lietuvos Respublikos trišalė taryba46 straipsnis. Kitos trišalės ir dvišalės tarybos (komisijos, komitetai)47 straipsnis. Informavimas ir konsultavimas48 straipsnis. Kolektyvinės derybos49 straipsnis. Kolektyvinių sutarčių rūšys

VIII SKYRIUS NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

50 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties turinys51 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties šalys52 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties taikymo sritis53 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties sudarymo tvarka54 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties registracija55 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties galiojimas56 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties nutraukimas57 straipsnis. Nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė58 straipsnis. Ginčų, kylančių sudarant ir vykdant nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, sprendimas

IX SKYRIUS ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

59 straipsnis. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis60 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys61 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys62 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas63 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė64 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai65 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas66 straipsnis. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė67 straipsnis. Ginčų, kylančių sudarant ir vykdant įmonės kolektyvinę sutartį, sprendimas

X SKYRIUS KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS

68 straipsnis. Kolektyvinis darbo ginčas69 straipsnis. Reikalavimų iškėlimas70 straipsnis. Reikalavimų nagrinėjimas71 straipsnis. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai72 straipsnis. Taikinimo komisijos sudarymas73 straipsnis. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje74 straipsnis. Taikinimo komisijos sprendimas75 straipsnis. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas75(1) straipsnis. Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas pasitelkiant tarpininką76 straipsnis. Streikas77 straipsnis. Streiko skelbimas78 straipsnis. Streikų apribojimai79 straipsnis. Vadovavimas streikui80 straipsnis. Streiko eiga81 straipsnis. Streiko teisėtumas82 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos83 straipsnis. Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką84 straipsnis. Streiko pasibaigimas85 straipsnis. Atsakomybė

III DALIS INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI

XI SKYRIUS ĮDARBINIMAS

86 straipsnis. Teisės į darbą įgyvendinimas87 straipsnis. Įdarbinimo sąvoka88 straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas89 straipsnis. Informacija apie laisvas darbo vietas90 straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 5 d. 91 straipsnis. Bedarbiai92 straipsnis. Ieškančių darbo asmenų užimtumo rėmimas

XII SKYRIUS DARBO SUTARTIS

PIRMASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS

93 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka94 straipsnis. Darbo sutarties turinys95 straipsnis. Darbo sutarties sąlygos96 straipsnis. Garantijos priimant į darbą97 straipsnis. Priėmimo į darbą apribojimai98 straipsnis. Nelegalus darbas99 straipsnis. Darbo sutarties sudarymas100 straipsnis. Darbo sutarties prielaidos101 straipsnis. Konkursas102 straipsnis. Renkamosios pareigos103 straipsnis. Kvalifikaciniai egzaminai104 straipsnis. Priimant į darbą būtini dokumentai105 straipsnis. Išbandymas sudarant darbo sutartį106 straipsnis. Išbandymo terminas107 straipsnis. Išbandymo rezultatai

ANTRASIS SKIRSNIS DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

108 straipsnis. Darbo sutarčių rūšys109 straipsnis. Terminuota darbo sutartis110 straipsnis. Darbo sutarties termino nustatymas111 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės112 straipsnis. Sezoninė darbo sutartis113 straipsnis. Laikinoji darbo sutartis114 straipsnis. Papildomas darbas ir antraeilės pareigos115 straipsnis. Nuotolinio darbo sutartis116 straipsnis. Patarnavimo sutartis117 straipsnis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai

TREČIASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES VYKDYMAS

118 straipsnis. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą119 straipsnis. Draudimas reikalauti atlikti darbą, nesulygtą darbo sutartimi120 straipsnis. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas121 straipsnis. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais122 straipsnis. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju123 straipsnis. Nušalinimas nuo darbo123(1) straipsnis. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų

KETVIRTASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

124 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai125 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu126 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu128 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės130 straipsnis. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą131 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus133 straipsnis. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams134 straipsnis. Garantijos darbuotojų atstovams135 straipsnis. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius136 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo137 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju138 straipsnis. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę139 straipsnis. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas140 straipsnis. Išeitinė išmoka141 straipsnis. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka

XIII SKYRIUS DARBO LAIKAS

142 straipsnis. Darbo laiko sąvoka143 straipsnis. Darbo laiko struktūra144 straipsnis. Darbo laiko trukmė145 straipsnis. Sutrumpintas darbo laikas146 straipsnis. Ne visas darbo laikas147 straipsnis. Darbo laiko režimas148 straipsnis. Darbo ir poilsio ypatumai ekonominės veiklos srityse149 straipsnis. Suminė darbo laiko apskaita150 straipsnis. Viršvalandinių darbų apribojimas151 straipsnis. Išimtiniai atvejai, kai darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus152 straipsnis. Viršvalandinių darbų trukmė153 straipsnis. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse154 straipsnis. Darbas naktį155 straipsnis. Budėjimas

XIV SKYRIUS POILSIO LAIKAS

156 straipsnis. Poilsio laiko sąvoka157 straipsnis. Poilsio laiko rūšys158 straipsnis. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti159 straipsnis. Papildomos ir specialios pertraukos160 straipsnis. Paros poilsis161 straipsnis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis162 straipsnis. Švenčių dienos162(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2008 m. gruodžio 30 d. 163 straipsnis. Atmintinos dienos164 straipsnis. Atostogų rūšys165 straipsnis. Kasmetinės atostogos166 straipsnis. Kasmetinės minimaliosios atostogos167 straipsnis. Kasmetinės pailgintos atostogos168 straipsnis. Kasmetinės papildomos atostogos169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti171 straipsnis. Kasmetinių atostogų trukmės nustatymas172 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis173 straipsnis. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas175 straipsnis. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo176 straipsnis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas178 straipsnis. Tikslinių atostogų rūšys179 straipsnis. Nėštumo ir gimdymo atostogos179(1) straipsnis. Tėvystės atostogos180 straipsnis. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai181 straipsnis. Mokymosi atostogos182 straipsnis. Kūrybinės atostogos183 straipsnis. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti184 straipsnis. Nemokamos atostogos185 straipsnis. Papildomos atostogų lengvatos

XV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

186 straipsnis. Darbo užmokestis187 straipsnis. Darbo užmokesčio minimumas188 straipsnis. Darbo apmokėjimo organizavimas189 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimas190 straipsnis. Darbo užmokesčio indeksavimas191 straipsnis. Normalių darbo sąlygų užtikrinimas192 straipsnis. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų193 straipsnis. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą194 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis195 straipsnis. Mokėjimas už prastovos laiką196 straipsnis. Mokėjimas už ne visą darbo laiką197 straipsnis. Darbo apmokėjimas, kai padidinamas darbų mastas198 straipsnis. Darbo apmokėjimas esant sutrumpintam darbo laikui199 straipsnis. Darbo apmokėjimas pagaminus produkciją, pripažįstamą broku200 straipsnis. Darbo apmokėjimas neįvykdžius išdirbio normų201 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka202 straipsnis. Atsiskaitymo lapeliai203 straipsnis. Pranešimas apie naujas darbo apmokėjimo sąlygas204 straipsnis. Vidutinis darbo užmokestis205 straipsnis. Darbuotojų reikalavimų gynimas darbdaviui tapus nemokiam206 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus207 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas208 straipsnis. Duomenys apie darbo užmokestį209 straipsnis. Lengvatos ir garantijos besimokantiems darbuotojams210 straipsnis. Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos211 straipsnis. Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas212 straipsnis. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą213 straipsnis. Papildomų ir specialių pertraukų apmokėjimas214 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus215 straipsnis. Garantijos darbuotojams, siunčiamiems į medicinos įstaigas pasitikrinti sveikatos216 straipsnis. Kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis217 straipsnis. Apmokėjimas atsisakius dirbti218 straipsnis. Garantijos donorams219 straipsnis. Kompensacija už darbuotojams priklausančių įrankių, darbo drabužių nusidėvėjimą220 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju221 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą222 straipsnis. Sumokėtų kompensacijų grąžinimo atvejai223 straipsnis. Piniginių reikalavimų tenkinimas224 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai225 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas226 straipsnis. Draudimas daryti išskaitas iš išeitinės išmokos, kompensacinių ir kai kurių kitų išmokų

XVI SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ

227 straipsnis. Darbo drausmės užtikrinimas228 straipsnis. Darbuotojų pareigos229 straipsnis. Darbdavio pareigos230 straipsnis. Darbo tvarkos taisyklės231 straipsnis. Specialūs teisės aktai, reglamentuojantys darbo drausmę232 straipsnis. Pareigybės aprašymai ir nuostatai233 straipsnis. Darbdavio taikomi paskatinimai234 straipsnis. Darbo drausmės pažeidimas235 straipsnis. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas236 straipsnis. Drausminės atsakomybės pagrindai237 straipsnis. Drausminės nuobaudos238 straipsnis. Drausminės nuobaudos parinkimas239 straipsnis. Draudimas skirti kelias drausmines nuobaudas už vieną darbo drausmės pažeidimą240 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka241 straipsnis. Drausminės nuobaudos skyrimo terminas242 straipsnis. Drausminės nuobaudos apskundimas243 straipsnis. Drausminės nuobaudos galiojimo terminas244 straipsnis. Drausminės nuobaudos panaikinimas

XVII SKYRIUS MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

245 straipsnis. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas246 straipsnis. Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos247 straipsnis. Atsižvelgimas į nukentėjusiojo kaltę248 straipsnis. Darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai249 straipsnis. Žalos, padarytos dėl darbuotojo sužalojimo, mirties, darbuotojo ar kitų asmenų turtinių interesų pažeidimo, atlyginimas250 straipsnis. Neturtinės žalos atlyginimas251 straipsnis. Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją252 straipsnis. Žalos atlyginimas likvidavus įmonę253 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai254 straipsnis. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos255 straipsnis. Atvejai, kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis257 straipsnis. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas258 straipsnis. Darbuotojo padarytos žalos išieškojimo tvarka

XVIII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

259 straipsnis. Darbuotojų sauga ir sveikata260 straipsnis. Darbuotojų teisė saugiai dirbti261 straipsnis. Darbo vietų įrengimas262 straipsnis. Darbo priemonės263 straipsnis. Apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų poveikio264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas265 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai266 straipsnis. Darbų sustabdymas267 straipsnis. Įmonės buities, sanitarinės ir higienos patalpos268 straipsnis. Darbdavių ir jų atstovų atestavimas269 straipsnis. Darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones270 straipsnis. Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais271 straipsnis. Darbuotojų aprūpinimas apsaugos priemonėmis272 straipsnis. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas273 straipsnis. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą274 straipsnis. Darbuotojų pareigos275 straipsnis. Darbuotojų teisės276 straipsnis. Darbuotojo atsisakymas dirbti277 straipsnis. Asmenų iki aštuoniolikos metų darbas278 straipsnis. Motinystės sauga279 straipsnis. Dirbančių neįgaliųjų saugos ir sveikatos garantijos280 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas281 straipsnis. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas282 straipsnis. Nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų tyrimas283 straipsnis. Atlyginimas už sužalotą sveikatą284 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas ir kontrolė

XIX SKYRIUS INDIVIDUALUS DARBO GINČAS

285 straipsnis. Individualus darbo ginčas286 straipsnis. Individualius darbo ginčus nagrinėjantys organai287 straipsnis. Darbo ginčų komisijos raštvedys288 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sudarymas289 straipsnis. Darbo ginčų komisijos įgaliojimai290 straipsnis. Darbo bylos parengimas nagrinėti darbo ginčų komisijoje291 straipsnis. Darbo ginčų komisijos posėdžiai292 straipsnis. Bylos nagrinėjimas, sprendimo priėmimas293 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo apskundimas294 straipsnis. Darbo ginčų komisijos sprendimo vykdymas295 straipsnis. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose296 straipsnis. Kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminai297 straipsnis. Ginčai dėl darbo sutarties298 straipsnis. Piniginių reikalavimų tenkinimas299 straipsnis. Skubus sprendimų ir nutarčių vykdymas300 straipsnis. Sprendimų darbo byloje neįvykdymo pasekmės301 straipsnis. Sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas302 straipsnis. Darbo ginčų komisijos ir bylinėjimosi išlaidos303 straipsnis. Darbo ginčų komisijos narių darbo garantijos