Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
II SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTAI
III SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS
IV SKYRIUS TERMINAI
V SKYRIUS DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ
VI SKYRIUS DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS
II DALIS KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI
VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
VIII SKYRIUS NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
IX SKYRIUS ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
X SKYRIUS KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS
III DALIS INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI
XI SKYRIUS ĮDARBINIMAS
XII SKYRIUS DARBO SUTARTIS
PIRMASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS
ANTRASIS SKIRSNIS DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS
TREČIASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES VYKDYMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS
XIII SKYRIUS DARBO LAIKAS
XIV SKYRIUS POILSIO LAIKAS
XV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS
XVI SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ
XVII SKYRIUS MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
XVIII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
XIX SKYRIUS INDIVIDUALUS DARBO GINČAS
1. Teismuose nagrinėjami:
1) šio Kodekso 293 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai;
2) darbo ginčai, kai darbo ginčų komisijoje šalys nesusitarė (Kodekso 292 straipsnio 2 dalis);
3) darbo ginčai, kai šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais nebuvo sudaryta darbo ginčų komisija arba ginčas nebuvo išspręstas.
2. Nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami ginčai:
1) kilę dėl darbo sutarties šio Kodekso 297 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;
2) dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo;
3) tarp profesinių sąjungų ar kitų darbuotojų atstovų ir darbdavio dėl įstatymuose ar sutartyje nustatytų pareigų ir prievolių nevykdymo;
4) pagal profesinių sąjungų ieškinius, kai darbdavys laiku neišnagrinėja ar nepatenkina profesinės sąjungos reikalavimo panaikinti darbdavio sprendimus, kurie pažeidė įstatymų nustatytas darbo, ekonomines ir socialines profesinių sąjungų narių teises;
5) kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę;
6) kitais įstatymų nustatytais atvejais.