Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
II SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTAI
III SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS
IV SKYRIUS TERMINAI
V SKYRIUS DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ
VI SKYRIUS DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS
II DALIS KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI
VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
VIII SKYRIUS NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
1. Nacionalinė, šakos ir teritorinė kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas, sudaromas tarp profesinių sąjungų organizacijų (susivienijimo, federacijos, centro ir kt.) ir darbdavių organizacijų (asociacijos, federacijos, konfederacijos ir kt.).
2. Šakos kolektyvinė sutartis nustato atitinkamos šakos socialinės ir ekonominės plėtros kryptis, darbuotojų (profesinių grupių) darbo organizavimo ir darbo apmokėjimo sąlygas bei socialines garantijas.
3. Teritorinė kolektyvinė sutartis nustato tam tikrų darbo, socialinių ir ekonominių problemų, kurios turi teritorinių ypatumų, sprendimo sąlygas.
4. Nacionalinėje, šakos ir teritorinėje kolektyvinėje sutartyje paprastai nustatoma:
1) darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko, darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygos;
2) darbo apmokėjimo sistema kainų, infliacijos didėjimo atvejais;
3) specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygos;
4) socialinės partnerystės rėmimo priemonės, padedančios išvengti kolektyvinių ginčų, streikų;
5) darbo normų, išdirbto laiko, aptarnavimo, darbuotojų skaičiaus nustatymo, pakeitimo ir peržiūrėjimo tvarka;
6) kitos šalims svarbios darbo, socialinės ir ekonominės sąlygos;
7) jos keitimo ir papildymo tvarka, galiojimo terminas, vykdymo kontrolė, atsakomybė už susitarimo pažeidimą ir kt.
IX SKYRIUS ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
X SKYRIUS KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS
III DALIS INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI
XI SKYRIUS ĮDARBINIMAS
XII SKYRIUS DARBO SUTARTIS
PIRMASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS
ANTRASIS SKIRSNIS DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS
TREČIASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES VYKDYMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS
XIII SKYRIUS DARBO LAIKAS
XIV SKYRIUS POILSIO LAIKAS
XV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS
XVI SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ
XVII SKYRIUS MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
XVIII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
XIX SKYRIUS INDIVIDUALUS DARBO GINČAS