Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
II SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTAI
III SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS
IV SKYRIUS TERMINAI
V SKYRIUS DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ
VI SKYRIUS DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS
II DALIS KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI
VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
VIII SKYRIUS NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
IX SKYRIUS ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
X SKYRIUS KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS
III DALIS INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI
XI SKYRIUS ĮDARBINIMAS
XII SKYRIUS DARBO SUTARTIS
PIRMASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS
ANTRASIS SKIRSNIS DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS
TREČIASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES VYKDYMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS
XIII SKYRIUS DARBO LAIKAS
XIV SKYRIUS POILSIO LAIKAS
XV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS
XVI SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ
XVII SKYRIUS MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
XVIII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
XIX SKYRIUS INDIVIDUALUS DARBO GINČAS
1. Darbo ginčų komisija arba teismas nurodo skubiai vykdyti šiuos sprendimus ar nutartis:
1) dėl darbo užmokesčio priteisimo  sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;
2) dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą.
2. Teismas ieškovo prašymu arba savo iniciatyva gali leisti skubiai vykdyti sprendimą arba jo dalį:
1) dėl atleidimo iš darbo formuluotės;
2) dėl išmokų atlyginti žalą, padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kitokio sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, priteisimo;
3) kitais atvejais, jeigu dėl ypatingų aplinkybių gali pasidaryti neįmanoma ar labai sunku sprendimą įvykdyti.