Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
I DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS
I SKYRIUS DARBO ĮSTATYMAI IR JŲ REGLAMENTUOJAMI SANTYKIAI
II SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTAI
III SKYRIUS DARBO TEISĖS SUBJEKTŲ ATSTOVAVIMAS
IV SKYRIUS TERMINAI
V SKYRIUS DARBO ĮSTATYMŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ
VI SKYRIUS DARBO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR GYNIMAS
II DALIS KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI
VII SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
VIII SKYRIUS NACIONALINĖ, ŠAKOS IR TERITORINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
IX SKYRIUS ĮMONĖS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
X SKYRIUS KOLEKTYVINIŲ DARBO GINČŲ REGLAMENTAVIMAS
III DALIS INDIVIDUALŪS DARBO SANTYKIAI
XI SKYRIUS ĮDARBINIMAS
XII SKYRIUS DARBO SUTARTIS
PIRMASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES TURINYS IR JOS SUDARYMAS
ANTRASIS SKIRSNIS DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS
TREČIASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES VYKDYMAS
KETVIRTASIS SKIRSNIS DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS
XIII SKYRIUS DARBO LAIKAS
XIV SKYRIUS POILSIO LAIKAS
XV SKYRIUS DARBO UŽMOKESTIS. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS
XVI SKYRIUS DARBO DRAUSMĖ
XVII SKYRIUS MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
XVIII SKYRIUS DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA
1. Darbai sustabdomi norminių teisės aktų nustatyta tvarka:
1) kai darbuotojas (darbuotojai) neapmokytas saugiai dirbti;
2) sugedus darbo priemonei ar susidarius avarinei situacijai  pavojui;
3) kai dirbama pažeidžiant nustatytus technologinius reglamentus;
4) kai dirbama neįrengus reikiamų kolektyvinės apsaugos priemonių arba kai darbuotojai neaprūpinti reikiamomis kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
5) kitais atvejais, kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei.
2. Iškilus pavojui įmonėje ar įmonės padalinyje, darbdavys privalo:
1) apie gresiantį pavojų kaip galima greičiau pranešti visiems darbuotojams bei tiems, kuriems gali kilti pavojus, taip pat pranešti, kokios priemonės bus panaudotos darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai užtikrinti, kokių veiksmų privalo imtis patys darbuotojai;
2) imtis veiksmų, kad būtų sustabdyti darbai ir darbuotojams būtų duoti nurodymai palikti darbo patalpas ir pereiti į saugią vietą;
3) organizuoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimą nukentėjusiesiems, taip pat darbuotojų evakuaciją;
4) kaip galima greičiau informuoti atitinkamas vidaus ir išorės tarnybas (civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos priežiūros, policijos) apie pavojų ir nukentėjusius darbuotojus;
5) kol įmonei bus suteikta specializuotų tarnybų pagalba, pavojui likviduoti pasitelkti iš anksto apmokytus darbuotojus, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojus bei darbuotojų atstovus.
3. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, kai darbdavys ar jo įgaliotas asmuo nesiima darbuotojų apsaugos nuo galimo pavojaus priemonių, darbai sustabdomi šia tvarka:
1) pareikalauti sustabdyti darbus turi teisę įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, darbuotojų atstovai;
2) jei darbdavys ar jo įgaliotas asmuo atsisako vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto ar darbuotojų atstovų reikalavimą, komitetas, darbuotojų atstovai apie tai praneša Valstybinei darbo inspekcijai;
3) darbo inspektorius, įvertinęs darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, gali priimti sprendimą įpareigoti darbdavį sustabdyti darbus;
4) jei darbdavys ar padalinio vadovas atsisako vykdyti darbo inspektorių reikalavimus, pastarieji turi teisę kreiptis į policiją pagalbos, kad būtų įvykdytas reikalavimas sustabdyti darbus ir iš pavojingų darbo vietų ar zonų būtų išvesti darbuotojai.
4. Darbuotojai, esant galimybei, turi nedelsdami pranešti darbdaviui arba padalinio vadovui apie sugedusias darbo priemones ar susidariusią avarinę situaciją – pavojų.
5. Kiekviena įmonė, įstaiga, organizacija ir visi jų padaliniai privalo turėti darbuotojų evakuacijos planus.
6. Įmonės, kuriose gaminamos, naudojamos, laikomos pavojingos medžiagos, privalo turėti galimos avarijos prevencijos ir likvidavimo planus. Tokių įmonių sąrašas tvirtinamas Vyriausybės nustatyta tvarka.
7. Darbuotojų evakuacijos planai turi būti įmonės ir jos padalinių informaciniuose stenduose pastebimose vietose. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojai, darbuotojų atstovai privalo būti gerai susipažinę su evakuacijos planais bei įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planais.
8. Už laiką, kurį darbai sustabdyti šio straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais, darbuotojams darbdavys moka vidutinį darbo užmokestį.
9. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. Pavojaus atvejais darbdavys, siekdamas užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe, vadovaudamasis įstatymais, turi teisę perkelti darbuotojus į darbo sutartimi nesulygtą darbą toje pačioje įmonėje arba į kitą toje pačioje vietovėje esančią įmonę. Draudžiama perkelti darbuotoją į tokį darbą, kuris neleistinas dėl sveikatos būklės. Nesant darbo kitose darbo vietose, kur darbuotojai gali saugiai dirbti, įstatymų nustatyta tvarka skelbiama prastova. Sustabdžius darbus pavojaus dėl gamtinių sąlygų atveju, darbuotojams mokama kaip už prastovą.
XIX SKYRIUS INDIVIDUALUS DARBO GINČAS