Lt|En

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS

I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI

Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai2 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų3 straipsnis. Neteko galios 4 straipsnis. Neteko galios 5 straipsnis. Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė6 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų prevencija7 straipsnis. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus8 straipsnis. Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus galiojimas

II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS

Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS

9 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka10 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia11 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė15 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus16 straipsnis. Užsieniečių atsakomybė17 straipsnis. Būtinasis reikalingumas18 straipsnis. Būtinoji gintis19 straipsnis. Nepakaltinamumas

Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA

20 straipsnis. Administracinės nuobaudos tikslai21 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys21(1) straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys22 straipsnis. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos23 straipsnis. Įspėjimas24 straipsnis. Bauda25 straipsnis. Neteko galios 26 straipsnis. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas27 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimas28 straipsnis. Neteko galios 29 straipsnis. Administracinis areštas29(1) straipsnis. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)

Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS

30 straipsnis. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės30(1) straipsnis. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas30(2) straipsnis. Baudos skyrimas31 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės32 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės33 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus34 straipsnis. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai36 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį37(1) straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį38 straipsnis. Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymas39 straipsnis. Neteko galios 40 straipsnis. Neteko galios

II. YPATINGOJI DALIS

Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE

41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas41(1) straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas41(2) straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas41(3) straipsnis. Nelegalus darbas41(4) straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas41(5) straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas41(6) straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas41(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas41(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas41(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas41(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas41(11) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas41(12) straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo41(13) straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas42(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku42(2) straipsnis. Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas42(3) straipsnis. Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas42(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas43 straipsnis. Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas43(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnų sprendimų nevykdymas43(2) straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas43(3) straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla43(4) straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas43(5) straipsnis. Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę43(6) straipsnis. Kliudymas Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų sprendimų nevykdymas43(7) straipsnis. Tyčinis melagingas duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus pateikimas43(8) straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas43(9) straipsnis. Kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas43(10) straipsnis. Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, eksploatavimą ir pateikimą į rinką reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas43(11) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirs43(12) straipsnis. Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas44 straipsnis. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo44(1) straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla44(2) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas443 straipsnis. Farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygų pažeidimas44(4) straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai44(5) straipsnis. Kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Li44(6) straipsnis. Reikalavimų, susijusių su vaistinio preparato rinkodaros teise, pažeidimas

Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ

45 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas bei naudojimas ir vengimas juos grąžinti45(1) straipsnis. Neteko galios 46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas46(1) straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas47 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas49 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas50 straipsnis. Smulkusis svetimo turto pagrobimas50(1) straipsnis. Vengimas atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms50(2) straipsnis. Aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas50(3) straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas50(4) straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas50(5) straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas50(6) straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas50(7) straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus50(8) straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas

Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE

51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas51(1) straipsnis. Projektinės dokumentacijos, kurioje nenumatytos aplinkos apsaugos priemonės, tvirtinimas51(2) straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus51(3) straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas51(4) straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais51(5) straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis51(6) straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis51(7) straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas51(8) straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas51(9) straipsnis. Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas51(10) straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę arba aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas51(11) straipsnis. Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose51(12) straipsnis. Pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas51(13) straipsnis. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus51(14) straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas51(15) straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas51(16) straipsnis. Pramoninių avarijų prevencijos bei likvidavimo reikalavimų pažeidimas51(17) straipsnis. Nepaklusimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę51(18) straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas51(19) straipsnis. Alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas51(20) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas51(21) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių šiltnamio dujų išmetimą į aplinką, šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimų išdavimą ir prekybą jais, pažeidimas51(22) straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas51(23) straipsnis. Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimai51(24) straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas51(25) straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas51(26) straipsnis. Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos ir anglies dioksido geologinio saugojimo reikalavimų pažeidimas52 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas52(1) straipsnis. Privalomų priemonių dirvožemiui apsaugoti nevykdymas52(2) straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas53 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas53(1) straipsnis. Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas54 straipsnis. Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių ar reikalavimų pažeidimas55 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas56 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas56(1) straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas56(2) straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas57 straipsnis. Vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimas58 straipsnis. Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas58(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 5 d. 59 straipsnis. Neteko galios nuo 2006 m. gruodžio 5 d. 60 straipsnis. Neteisėtas miškų žemės naudojimas61 straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas62 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje62(1) straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose62(2) straipsnis. Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo)63 straipsnis. Savavališkas miško želdinių ir jaunuolyno naikinimas arba žalojimas64 straipsnis. Miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas65 straipsnis. Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje ir savavališkas šienavimas bei gyvulių ganymas66 straipsnis. Laukinės augalijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką67 straipsnis. Saugomų laukinių augalų ar grybų neteisėtas naudojimas ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas68 straipsnis. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas69 straipsnis. Išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas70 straipsnis. Lankymosi miške taisyklių pažeidimas71 straipsnis. Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje72 straipsnis. Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas73 straipsnis. Neteko galios 74 straipsnis. Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas75 straipsnis. Gamtos paminklų režimo pažeidimas76 straipsnis. Saugomų teritorijų režimo pažeidimas77 straipsnis. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas77(1) straipsnis. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas78 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą, nevykdymas ar pažeidimas78(1) straipsnis. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis79 straipsnis. Teršiančių medžiagų išmetimo į atmosferą ir kenksmingo fizinio poveikio atmosferos orui normatyvų viršijimas80 straipsnis. Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių81 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti82 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas82(1) straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas83 straipsnis. Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas83(1) straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas83(2) straipsnis. Durpynų ir durpingų pievų deginimas84 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus84(1) straipsnis. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas84(2) straipsnis. Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas84(3) straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimų pažeidimas84(4) straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimo, importo, eksporto, šių medžiagų ir mišinių turinčių produktų ir įrangos importo, eksporto, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas85 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimas86 straipsnis. Pareigos aplinkai saugoti nevykdymas87 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjišką žūklę, pažeidimas87(1) straipsnis. Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas87(2) straipsnis. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymu87(3) straipsnis. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas87(4) straipsnis. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas87(5) straipsnis. Žuvų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas87(6) straipsnis. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas87(7) straipsnis. Pažeidimai, susiję su žuvų ir žuvininkystės produktų sandėliavimu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu, bei atstovaujančių žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų pažeidimas87(8) straipsnis. Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas87(9) straipsnis. Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas88 straipsnis. Neteisėtas laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas ir disponavimas jais89 straipsnis. Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas89(1) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą, reikalavimų pažeidimas89(2) straipsnis. Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais91 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas91(1) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas91(2) straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas91(3) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas91(4) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje91(5) straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba91(6) straipsnis. Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų nevertimas į valstybinę kalbą91(7) straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas91(8) straipsnis. Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas

Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE

92 straipsnis. Neteko galios 93 straipsnis. Neteko galios 94 straipsnis. Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeid94(1) straipsnis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kitoks kliudymas atlikti jiems pavestas pareigas95 straipsnis. Neteko galios 96 straipsnis. Neteko galios 97 straipsnis. Neteko galios 98 straipsnis. Dujų naudojimo normų pažeidimas99 straipsnis. Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas99(1) straipsnis. Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų99(2) straipsnis. Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas99(3) straipsnis. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas99(4) straipsnis. Kliudymas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas99(5) straipsnis. Elektros arba šilumos tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas99(6) straipsnis. Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas ir žinomai klaidingų duomenų pateikimas99(7) straipsnis. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pažeidimas arba jų nevykdymas ir jos nurodymų nevykdymas99(8) straipsnis. Įmonių ar užsienio įmonių filialų, įpareigotų kaupti ir tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, valstybės atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas99(9) straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas99(10) straipsnis. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo tvarkos pažeidimas

Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

100 straipsnis. Privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį101 straipsnis. Savavališkas nukrypimas nuo žemėtvarkos projekto102 straipsnis. Neteko galios 103 straipsnis. Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas104 straipsnis. Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius105 straipsnis. Kovos su augalų karantininiais kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis taisyklių pažeidimas106 straipsnis. Draudžiamų augalinės kilmės prekių be leidimo, karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo įvežimas bei platinimas106(1) straipsnis. Neteko galios 107 straipsnis. Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių107(1) straipsnis. Nesiėmimas narkotikų turinčių pasėlių apsaugos užtikrinimo priemonių107(2) straipsnis. Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas107(3) straipsnis. Augalų apsaugos priemonių saugojimo, pervežimo, naudojimo ir nukenksminimo taisyklių pažeidimas107(4) straipsnis. Neteko galios 108 straipsnis. Žemės ūkio mašinų techninio eksploatavimo, saugos darbe, registravimo ir valstybinių techninių apžiūrų taisyklių pažeidimas109 straipsnis. Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, pažeidimas109(1) straipsnis. Gyvulių veislininkystės norminių aktų pažeidimas110 straipsnis. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo110(1) straipsnis. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo į rinką, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimai

Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE

111 straipsnis. Bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų pažeidimas112 straipsnis. Naudojimosi geležinkelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas112(1) straipsnis. Geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas112(2) straipsnis. Nustatytos geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo tvarkos pažeidimas112(3) straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklių pažeidimas112(4) straipsnis. Geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo112(5) straipsnis. Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba neturintys teisės juos valdyti asmenys112(6) straipsnis. Geležinkelių riedmenų naudojimas neatlikus privalomos techninės periodinės priežiūros ar remonto Geležinkelių riedmenų naudojimas neatlikus privalomos periodinės techninės priežiūros ar remonto –112(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų pažeidimas112(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro nuostatų pažeidimas113 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje114 straipsnis. Pavojingų medžiagų ar daiktų vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas115 straipsnis. Elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimas115(1) straipsnis. Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais115(2) straipsnis. Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas115(3) straipsnis. Neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių keliaujant oro transportu (oru) pažeidimas115(4) straipsnis. Informavimo apie oro susisiekimo paslaugų kainas ir tarifus arba jų taikymo sąlygų pažeidimas116 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas116(1) straipsnis. Oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių pažeidimas116(2) straipsnis. Aerodromo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas116(3) straipsnis. Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas116(4) straipsnis. Kliudymas Civilinės aviacijos administracijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas117 straipsnis. Uosto laivybos ir Uosto naudojimo taisyklių pažeidimas117(1) straipsnis. Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas117(2) straipsnis. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas117(3) straipsnis. Kliudymas inspektoriui, atliekančiam valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę, atlikti pavestas pareigas ar jo teisėtų reikalavimų nevykdymas117(4 )straipsnis. Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas118 straipsnis. Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose119 straipsnis. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas119(1) straipsnis. Laivybos taisyklių pažeidimas, sukėlęs lengvą kūno sužalojimą arba nulėmęs vidaus vandenų transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą119(2) straipsnis. Kliudymas Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas119(3) straipsnis. Nepaklusimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno reikalavimui sustabdyti vandens transporto priemonę120 straipsnis. Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose121 straipsnis. Geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas122 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų uostų ir vidaus vandenų prieplaukų registravimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas122(1) straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose123 straipsnis. Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas124 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas124(1) straipsnis. Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimas124(2) straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas124(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2008 m. sausio 1 d. 124(4) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. birželio 1 d. 124(5) straipsnis. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nust124(6) straipsnis. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugin125 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas126 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų127 straipsnis. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą128 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti129 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti130 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos130(1) straipsnis. Neteko galios 130(2) straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų131 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas132 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles132(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. kovo 1 d. 133 straipsnis. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti133(1) straipsnis. Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas134 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas134(1) straipsnis. Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas135 straipsnis. Neteko galios 136 straipsnis. Pavojingų medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas136(1) straipsnis. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto nepaskyrimas arba nepranešimas apie šio specialisto paskyrimą, veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinuoju sandėliavimu, ataskaitų nep136(2) straipsnis. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas137 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas137(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės kelių transporto inspekcijos ar transporto kontrolės pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas137(2) straipsnis. Kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų atlikimo reikalavimų nesilaikymas137(3) straipsnis. Nesilaikymas nustatytų reikalavimų transporto priemonių vairuotojams ir techninių apžiūrų centrų kontrolieriams ir ekspertams rengti138 straipsnis. Važiavimas be bilieto ir didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas geležinkelių transportu138(1) straipsnis. Geležinkelių transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas arba kliudymas jiems atlikti savo pareigas139 straipsnis. Aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas140 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir bagažo daugiau negu nustatyta vežimas jūrų transportu141 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir didesnio negu nustatyta rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transporto priemonėse142 straipsnis. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių trans142(1) straipsnis. Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas142(2) straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimas142(3) straipsnis. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas142(4) straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimas142(5) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas142(6) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas142(7) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas142(8) straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vair142(9) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vai142(10) straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu142(11) straipsnis. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais tvarkos pažeidimas143 straipsnis. Krovinių saugumą geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir automobilių transporte užtikrinančių taisyklių pažeidimas.144 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 145 straipsnis. Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo145(1) straipsnis. Darbų automobilių keliuose vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų pažeidimas146 straipsnis. Automobilių kelių juostos ir kelių sanitarinės apsaugos zonos priežiūros taisyklių ir naudojimo sąlygų pažeidimas147 straipsnis. Žemės naudotojų padarytas Kelių priežiūros taisyklių pažeidimas148 straipsnis. Neteko galios 148 straipsnis. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas149 straipsnis. Kelių priežiūros taisyklių pažeidimas150 straipsnis. Magistralinių vamzdynų apsaugos taisyklių pažeidimas151 straipsnis. Neteko galios 152 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas152(1) straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti radijo trikdžius arba sumažinti jų lygį nevykdymas152(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d. 152(3) straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimas152(4) straipsnis. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento sąlygų pažeidimas152(5) straipsnis. Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas152(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d. 152(7) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d. 152(8) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. 152(9) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d. 152(10) straipsn152(11) straipsnis. Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento sąlygų pažeidimas152(12) straipsnis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos privalomų nurodymų, užduočių ar užsakymų nevykdymas152(13) straipsnis. Draudimo siųsti arba perduoti netikrus arba klaidinančius nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalus nevykdymas152(14) straipsnis. Gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimas be gamintojo sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų priemonių, naudojam153 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 153(1) straipsnis. Elektroninių ryšių tinklo gadinimas ar savavališkas prisijungimas prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklo darbui, savavališkas prisijungimas153(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 153(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 153(4) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 153(5) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 153(6) straipsnis.154 straipsnis. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimas154(1) straipsnis. Kliudymas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnams vykdyti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas154(2) straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos teisėtų nurodymų pateikti informaciją nevykdymas arba tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimas154(3) straipsnis. Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimas nepranešus apie pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo pradžią154(4) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d. 154(5) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d. 154(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d. 154(7) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d. 154(8) straipsnis. Net

Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE

156 straipsnis. Piliečių teisės gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis pažeidimas157 straipsnis. Gyvenamųjų namų ir gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo terminų nesilaikymas158 straipsnis. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimas158(1) straipsnis. Statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius159 straipsnis. Naujo statinio savavališka statyba159(1) straipsnis. Statinio savavališkas rekonstravimas159(2) straipsnis. Statinio savavališkas kapitalinis remontas159(3) straipsnis. Statinio savavališkas paprastasis remontas159(4) straipsnis. Statinio savavališkas griovimas159(5) straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus159(6) straipsnis. Informacijos apie statybą nepateikimas160 straipsnis. Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus160(1) straipsnis. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas160(2) straipsnis. Darbų gatvėse vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų pažeidimas161 straipsnis. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas161(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas162 straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas162(1) straipsnis. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto priemonėmis reikalavimų pažeidimas

Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE

163 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas163(1) straipsnis. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas163(2) straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką163(3) straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų163(4) straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas163(5) straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas163(6) straipsnis. Kasos kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas likvidavimas163(7) straipsnis. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje bei kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje bei kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatiti163(8) straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės specialisto atliktas neteisėtas kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimas163(9) straipsnis. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pažeidimas163(10) straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų arba kasos žurnalų neišsaugojimas163(11) straipsnis. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų163(12) straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas163(13) straipsnis. Prekių, nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas163(14) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių gyvulių įkainojimą pagal skerdenų masę ir kokybę bei skerdenų paruošimą, reikalavimų pažeidimas164 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas165 straipsnis. Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas165(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 165(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 165(3) straipsnis. Prekybos antikvarinėmis kultūros vertybėmis taisyklių pažeidimas Prekybos antikvarinėmis kultūros vertybėmis taisyk167 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas167(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, importo, eksporto, vežimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, prekybos, sunaikinimo, apskaitos nustatytos tvarkos pažeidimas167(2) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių tiekimas rinkai, laikymas, pardavimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, tiekimas rinkai, laikymas, pardavimas ar naudojimas167(3) straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas168 straipsnis. Neteko galios 169 straipsnis. Prekybos transporto priemonėmis tvarkos pažeidimas170 straipsnis. Operacijų užsienio valiuta tvarkos pažeidimas171 straipsnis. Prekybos naftos produktais licencijose nustatytos tvarkos pažeidimas171(1) straipsnis. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo ir prekybos taisyklių pažeidimas171(2) straipsnis. Biokuro, naftos produktų gabenimo ir laikymo taisyklių pažeidimas171(3) straipsnis. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas171(4) straipsnis. Akcizo mokesčiu neapmokestinamų suskystintų dujų panaudojimas kaip transporto priemonės kuro171(5) straipsnis. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką172 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas172(1) straipsnis. Ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas bei mokesčių vengimas172(2) straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo juridinių asmenų registrui tvarkos pažeidimas172(3) straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų nurodymų nevykdymas172(4) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų veiklą, pažeidimas ir trukdymas atlikti kredito įstaigų priežiūrą172(5) straipsnis. Įmonių registravimo tvarkos pažeidimas172(6) straipsnis. Neteisėtas įmonių registro duomenų naudojimas172(7) straipsnis. Neteisėtas banko paslapties atskleidimas172(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos ir jos administracijos valstybės tarnautojų nurodymų nevykdymas172(9) straipsnis. Mokesčio mokėtojo registravimo duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas172(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo ir Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas172(11) straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu172(12) straipsnis. Neteisėtas slaptos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimas172(13) straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimas172(14) straipsnis. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas172(15) straipsnis. Kliudymas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos172(16) straipsnis. Žinių apie išmokėtas ūkio subjektams bei fiziniams asmenims sumas pateikimo valstybinėms mokesčių inspekcijoms tvarkos pažeidimas172(17) straipsnis. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas, jos nepateikimas ar pavėluotas pateikimas arba atli172(18) straipsnis. Nepranešimas apie koncentraciją172(19) straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas172(20) straipsnis. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat paskolų, suteikiamų užsienio ūkio subjektams, neįregistravimas Lietuvos banke172(21) straipsnis. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas172(22) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių draudimo ar perdraudimo veiklą, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą, pažeidimas172(23) straipsnis. Nesiėmimas priemonių spręsti įmonių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą172(24) straipsnis. Neteko galios 172(25) straipsnis. Neteisėta lobistinė veikla172(26) straipsnis. Teisės aktais nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją nepateikimas172(27 )straipsnis. Privalomos informacijos nenurodymas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentuose, kurie yra naudojami turint santykių su kitais subjektais, ir inte173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla173(1) straipsnis. Apskaitos taisyklių pažeidimas173(2) straipsnis. Statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas173(3) straipsnis. Prekių pardavimas be dokumentų ir dokumentų suklastojimas173(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimų ar nurodymų nevykdymas173(5) straipsnis. Finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas173(6) straipsnis. Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas173(7) straipsnis. Skolintų lėšų įmonėse kaupimo tvarkos pažeidimas173(8) straipsnis. Neteko galios 173(9) straipsnis. Atsiskaitymų tvarkos pažeidimas173(10) straipsnis. Prekybos maklerio (brokerio) dienyno tvarkymo pažeidimas173(11) straipsnis. Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimas173(12) straipsnis. Alkoholio produktų bei tabako gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas173(13) straipsnis. Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimas173(14) straipsnis. Pensijų asociacijų, pensijų fondų valdymo įmonių, pensijų turto depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas173(15) straipsnis. Nepagrįstos ar neteisingos auditoriaus išvados pateikimas173(16) straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių veiklos tvarkos pažeidimas173(17) straipsnis. Oficialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimas173(18) straipsnis. Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas173(19) straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas173(20) straipsnis. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo bei jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas173(21) straipsnis. Įtariamų, kad gali būti padirbti, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos

Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ

174 straipsnis. Nedidelis chuliganizmas175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas175(1) straipsnis. Neteko galios 176 straipsnis. Neteisėtas šaudymas iš ginklo176(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas177 straipsnis. Naminės degtinės, brogos arba kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas177(1) straipsnis. Namų gamybos alkoholinių gėrimų pardavimas ar kitoks realizavimas177(2) straipsnis. Nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių) gaminimas, laikymas, gabenimas, pardavimas ar kitoks realizavimas neturint leidimo178 straipsnis. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose178(1) straipsnis. Asmenų iki aštuoniolikos metų alkoholinių gėrimų vartojimas ar jų turėjimas179 straipsnis. Neteko galios 180 straipsnis. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui, nepilnamečio nugirdymas181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams181(1) straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams181(2) straipsnis. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas181(3) straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas182 straipsnis. Lindynių laikymas182(1) straipsnis. Vertimasis prostitucija ar atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas184 straipsnis. Azartiniai lošimai ir būrimas185 straipsnis. Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, žmonių saugų elgesį vandenyje ir ant ledo, pažeidimas185(1) straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti185(2) straipsnis. Prekybos tabako gaminiais pažeidimas185(3) straipsnis. Kliudymas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pareigūnams atlikti pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas185(4) straipsnis. Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui185(5) straipsnis. Cigarų ir pypkių klubų steigimo tvarkos ir sąlygų aprašo pažeidimas186 straipsnis. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas

Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ

186(1) straipsnis. Nepagarba teismui (teismo negerbimas)186(2) straipsnis. Antstolio garbės ir orumo įžeidimas186(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d. 186(4) straipsnis. Draudimo naudoti technines priemones teismo posėdžio metu pažeidimas186(5) straipsnis. Nepranešimas apie neteisėtu būdu įgyto turto ar pajamų legalizavimą186(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d.

Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ

187 straipsnis. Pasipriešinimas policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie L187(1) straipsnis. Teisėtų prokuratūros pareigūno reikalavimų nevykdymas187(2) straipsnis. Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje187(3) straipsnis. Seimo kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas187(4) straipsnis. Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme numatytos prevencinės poveikio priemonės pažeidimas187(5) straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas187(6) straipsnis. Vengimas vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo (pareigų)187(7) straipsnis. Seimo laikinosios tyrimo komisijos reikalavimų nevykdymas187(8) straipsnis. Žinomai melagingų duomenų pateikimas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro ir Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro tvarkymo įstaigos padaliniams187(9) straipsnis. Vengimas vykdyti Lietuvos Respublikos užsienio valstybių slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų likvidavimo ar veiklos nutraukimo įstatymo nustatytą pranešimo privalomumo reikalavimą187(10) straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas187(11) straipsnis. Nepaprastosios padėties metu nustatytos tvarkos pažeidimas187(12) straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas187(13) straipsnis. Žurnalistų etikos inspektoriaus reikalavimų nevykdymas187(14) straipsnis. Nustatytos tvarkos vykdant mobilizaciją ar demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą pažeidimas187(15) straipsnis. Valstybinių mobilizacinių užduočių, priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių, mobilizacinių nurodymų nevykdymas arba netinkamas vykdymas, nustatytos tvarkos rengiantis mobilizacijai ar priimančiosios šalies paramai teikti pa188 straipsnis. Savavaldžiavimas188(1) straipsnis. Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas188(2) straipsnis. Užsienio valstybės vėliavos, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas188(3) straipsnis. Kliudymas Valstybės kontrolės pareigūnams ir jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas. Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimų nevykdymas188(4) straipsnis. Kliudymas kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas188(5) straipsnis. Neteisėtas Lietuvos Respublikos valstybinio apdovanojimo nešiojimas188(6) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas188(7) straipsnis. Susirinkimų ir kitų masinių renginių tvarkos pažeidimas188(8) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 188(9) straipsnis. Kliudymas Valstybinei kultūros paveldo komisijai, jos nariams arba jos administracijos valstybės tarnautojams atlikti pavestas pareigas arba Valstybinės kultūros paveldo kom188(10) straipsnis. Kliudymas valstybinės archyvų sistemos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas188(11) straipsnis. Neteisėtų mitingo, demonstracijos, protesto bei kitų akcijų branduolinės energetikos objekto teritorijoje ir sanitarinėje apsaugos zonoje rengimas188(12)straipsnis. Trukdymas savivaldybės kontrolieriui, jo pavaduotojui ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriui atlikti kontrolės funkcijas188(13) straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir (ar) naudojimą reglamentuojančių teisės norminių aktų pažeidimas arba nevykdymas188(14) straipsnis. Kliudymas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas188(15) straipsnis. Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų emblemos ar kitos visuotinai pripažintos emblemos (ženklo) ar pavadinimo naudojimo tvarkos pažeidimas188(16) straipsnis. Kliudymas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas188(17) straipsnis. Kliudymas Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas188(18) straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas188(19) straipsnis. Kliudymas įgyvendinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras189 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės reikalavimų pažeidimas189(1) straipsnis. Teisės aktų, nustatančių reikalavimus statinio projektavimui, statinio projekto ekspertizei ir statinio ekspertizei, pažeidimas189(2) straipsnis. Statinio naudojimas ne pagal paskirtį189(3) straipsnis. Statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymas189(4) straipsnis. Statybos valstybinę priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas, tyčinis kliudymas jiems atlikti savo pareigas arba statybos valstybinę priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą atlie189(5) straipsnis. Vieningų medienos apskaitos taisyklių pažeidimas189(6) straipsnis. Kliudymas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas189(7) straipsnis. Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas189(8) straipsnis. Kliudymas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie189(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimas189(10) straipsnis. Kliudymas Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas189(11) straipsnis. Kliudymas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas189(12) straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros tvarkos nesilaikymas189(13) straipsnis. Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo ir išdavimo tvarkos pažeidimas189(14) straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų kontroliuoti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą institucijų pareig189(15) straipsnis. Statinio projektavimas, vadovavimas statinio projekto rengimui, statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas, vadovavimas statinio projekto ar statinio ekspertizei, statinio statyba, vadovavimas statinio statybai neturint t189(16) straipsnis. Teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas190 straipsnis. Neteko galios 191 straipsnis. Neteisėtas perdavimas asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, arba neteisėtas medžiagų, dirbinių, daiktų ir reikmenų gavimas iš šių asmenų192 straipsnis. Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas192(1) straipsnis. Kliudymas valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atlikti savo tarnybines pareigas arba šių pareigūnų reikalavimų nevykdymas192(2) straipsnis. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas193 straipsnis. Antspaudų gaminimo, naudojimo, apskaitos, saugojimo ar sunaikinimo nustatytos tvarkos pažeidimas193(1) straipsnis. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas193(2) straipsnis. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas193(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d. 194 straipsnis. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų asmuo194(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 195 straipsnis. Ginklo registravimo (perregistravimo) terminų arba jo įrašymo į įskaitą pažeidimas196 straipsnis. Ginklo ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas196(1) straipsnis. Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose, organizacijose taisyklių pažeidimas197 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d. 197(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. kovo 1 d. 198 straipsnis. Kliudymas policijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas199 straipsnis. Ginklo ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą199(1) straipsnis. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas su tokios rūšies ginklais naudoti draudžia, įsigijimas, laikymas ir naudojimas200 straipsnis. Gyvenimas be asmens tapatybės kortelės arba paso201 straipsnis. Neteko galios nuo 2000 m. rugsėjo 26 d. 201(1) straipsnis. Neteisingų duomenų apie gautas pajamas įrašymas į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus ir tokių duomenų pateikimas201(2) straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas arba melagingų deklaravimo duomenų pateikimas202 straipsnis. Nepranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą202(1) straipsnis. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas203 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d. 204 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ar paso paėmimas kaip užstato204(1) straipsnis. Pasinaudojimas negaliojančiu asmens dokumentu205 straipsnis. Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas205(1) straipsnis. Patekimas be leidimo į branduolinės energetikos objekto teritoriją205(2) straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas dėl neatsargumo206 straipsnis. Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimas206(1) straipsnis. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ar užsieniečio paso sugadinimas arba praradimas206(2) straipsnis. Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, Lietuvos Respublikos vizos, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje206(3) straipsnis. Priėmimas į darbą arba sąlygų verstis kita veikla, iš kurios būtų gaunamos pragyvenimo lėšos, sudarymas užsieniečiams, neturintiems leidimo dirbti, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje206(4) straipsnis. Vietinio eismo per sieną režimo pažeidimas207 straipsnis. Sistemingas raginimas arba kurstymas emigruoti207(1) straipsnis. Rinkėjų sąrašų, piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąrašų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas207(2) straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas207(3) straipsnis. Kliudymas rinkimų komisijos ar referendumo komisijos nariams atlikti pareigas207(4) straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas207(5) straipsnis. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas ar perdavimas207(6) straipsnis. Referendumo įstatyme numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas207(7) straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas207(8) straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. 207(9) straipsnis. Politinės reklamos skleidimo reikalavimų nesilaikymas207(10) straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas207(11) straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus207(12) straipsnis. Politinių partijų finansavimo tvarkos pažeidimas207(13) straipsnis. Politinės partijos, politinės kampanijos dalyvio ar viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo duomenų ir dokumentų nepateikimas208 straipsnis. Muitinės pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymas209 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas209(1) straipsnis. Muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimas209(2) straipsnis. Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas209(3) straipsnis. Prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas209(4) straipsnis. Laisvųjų ekonominių zonų, laisvųjų sandėlių, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų ir neapmuitinamų parduotuvių steigimo ir veiklos pažeidimas209(5) straipsnis. Muitinės pareigūno uždėtų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas209(6) straipsnis. Keleivio asmeninio naudojimo ar kitų daiktų neteisėtas gabenimas per209(7) straipsnis. Reikalavimų, susijusių su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas, nesilaikymas210 straipsnis. Kontrabanda211 straipsnis. Tyčinis antspaudo (plombos) sužalojimas arba nuplėšimas212 straipsnis. Neatvykimas į privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą213 straipsnis. Duomenų, reikalingų karo prievolininkų karinei įskaitai, nepateikimas karo prievolę administruojančiai krašto apsaugos sistemos institucijai arba melagingų duomenų pateikimas213(1) straipsnis. Karo prievolininkų pareigų nevykdymas213(2) straipsnis. Tyčinis kario liudijimo sugadinimas ar jo praradimas dėl nerūpestingumo213(3) straipsnis. Neteisėtas kario uniformos dėvėjimas213(4) straipsnis. Neteko galios 213(5) straipsnis. Neteko galios 214 straipsnis. Kino filmų pristatymo (anonso) kino salėse, kino filmų, videofilmų ir videoprogramų viešo rodymo, tiražavimo ar platinimo, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo, erot214(1) straipsnis. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas214(2) straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas214(3) straipsnis. Atsisakymas teikti informaciją masinės informacijos priemonės atstovui ar trukdymas žurnalistui vykdyti savo profesinę pareigą214(4) straipsnis. Neteko galios 214(5) straipsnis. Neteko galios 214(6) straipsnis. Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse214(7) straipsnis. Visuomenės informavimo priemonių paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos pažeidimas214(8) straipsnis. Uždraustos reklamos ir informacijos, uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra uždrausti, reklamos skleidimas visuomenės inform214(9) straipsnis. Neteisėtas mokymo ar studijų organizavimas214(10) straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas214(11) straipsnis. Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo, taip pat važtaraščių blankų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo214(12) straipsnis. (Neteko galios nuo 2009 m. liepos 28 d.) 214(13) straipsnis. (Neteko galios nuo 2009 m. liepos 28 d.) 214(14) straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas214(15) straipsnis. Neteisėtas valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymas214(16) straipsnis. Duomenų subjekto teisių pažeidimas214(17) straipsnis. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas214(18) straipsnis. Tarnybos paslapties praradimas, sunaikinimas, sugadinimas214(19) straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos žymėjimo ir (ar) skleidimo reikalavimų pažeidimas214(20) straipsnis. Transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų nevykdymas214(21) straipsnis. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose nesilaikymas214(22) straipsnis. Reikalavimų radijo ir televizijos transliuojamai reklamai ir programų rėmimo reikalavimų pažeidimas214(23) straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas elektroninių ryšių srityje214(24) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas214(25) straipsnis. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimas214(26) straipsnis. Kliudymas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos pareigūnams atlikti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas214(27) straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas214(28) straipsnis. Teisės aktų, įpareigojančių kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo 214(29) straipsnis. Paraiškos įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą pateikimą regla215 straipsnis. Kliudymas jaunimui mokytis

Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.

215(1) straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas215(2) straipsnis. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo (savivaldybių turto fondų) nurodymų privatizavimo klausimais nevykdymas215(3) straipsnis. Privatizuojamo valstybės ir savivaldybių turto vertinimo tvarkos pažeidimas215(4) straipsnis. Neteko galios 215(5) straipsnis. Neteko galios 215(6) straipsnis. Neteko galios 215(7) straipsnis. Neteko galios 215(8) straipsnis. Neteko galios 215(9) straipsnis. Neteko galios

III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS

Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI

216 straipsnis. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas217 straipsnis. Organų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, kompetencija218 straipsnis. Kolegialių organų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, sudarymo tvarka219 straipsnis. Kolegialių organų posėdžių teisėtumas220 straipsnis. Pareigūnų įgaliojimai

Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS

221 straipsnis. Administracinės komisijos222 straipsnis. Savivaldybių vykdomosios institucijos224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)225 straipsnis. Policija226 straipsnis. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos227 straipsnis. Geležinkelių transporto kontrolės pareigūnai228 straipsnis. Jūrų transporto organai229 straipsnis. Vidaus vandenų transporto organai230 straipsnis. Neteko galios. 231 straipsnis. Civilinės aviacijos administracija232 straipsnis. Keleivinio automobilių ir elektros transporto organai232(1) straipsnis. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos232(2) straipsnis. Valstybinės reikšmės kelių priežiūros organai233 straipsnis. Valstybinė darbo inspekcija234 straipsnis. Lietuvos geologijos tarnyba235 straipsnis. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija235(1) straipsnis. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos235(2) straipsnis. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija236 straipsnis. Lietuvos statistikos departamentas237 straipsnis. Teritorinė muitinė238 straipsnis. Krašto apsaugos sistemos institucijos238(1) straipsnis. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos238(2) straipsnis. Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos239 straipsnis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba239(1) straipsnis. Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos239(2) straipsnis. Radiacinės saugos centras239(3) straipsnis. Savivaldybių sanitarijos inspekcija239(4) straipsnis. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos240 straipsnis. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros organai241 straipsnis. Valstybinės veterinarijos priežiūros organai241(1) straipsnis. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos241(2) straipsnis. Lietuvos metrologijos inspekcija241(3) straipsnis. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos241(4) straipsnis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos242 straipsnis. Aplinkos apsaugos organai243 straipsnis. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės244 straipsnis. Valstybiniai miškų ir saugomų teritorijų organai245 straipsnis. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos245(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. liepos 1 d. 246 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnyba246(1) straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos246(2) straipsnis. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos246(3) straipsnis. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos246(4) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos246(5) straipsnis. Neteko galios 246(6) straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija246(7) straipsnis. Valstybinė kalbos inspekcija246(8) straipsnis. Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės246(9) straipsnis. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos247 straipsnis. Neteko galios 247(1) straipsnis. Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucijos247(2) straipsnis. Lietuvos bankas247(3) straipsnis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija247(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba247(5) straipsnis. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas247(6) straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba247(7) straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės247(8) straipsnis. Žurnalistų etikos inspektorius247(9) straipsnis. Lietuvos radijo ir televizijos komisija247(10) straipsnis. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos247(11) straipsnis. Statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektai

IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA

Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI

248 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai249 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka250 straipsnis. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą251 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimas dėl kitų aplinkybių252 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas vadovaujantis piliečių lygybe253 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų proceso kalba254 straipsnis. Viešas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas255 straipsnis. Prokuroro teisės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje256 straipsnis. Įrodymai257 straipsnis. Įrodymų įvertinimas257(1) straipsnis. Šaukimų ir kitų dokumentų įteikimas administracinių teisės pažeidimų bylų procese dalyvaujantiems asmenims258 straipsnis. Medžiagos perdavimas prokurorui, parengtinio tardymo arba kvotos organui

Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

259 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas259(1) straipsnis. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus260 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys260(1) straipsnis. Administracinio nurodymo surašymo pagrindai ir jo įvykdymo pasekmės260(2) straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo su administraciniu nurodymu surašymas tais atvejais, kai pažeidimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio teisės pažeidimo padarymu, akivaizdoje261 straipsnis. Protokolo ar medžiagos pasiuntimas262 straipsnis. Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas263 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas

Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS

264 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės265 straipsnis. Administracinis sulaikymas266 straipsnis. Organai (pareigūnai), turintys teisę vykdyti administracinį sulaikymą267 straipsnis. Administracinio sulaikymo terminai268 straipsnis. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas269 straipsnis. Daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės nuvežimas270 straipsnis. Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimas neblaivumui ar apsvaigimui nuo narkotinių priemonių nustatyti270(1) straipsnis. Asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų padarymą ir įtariamų, kad jie neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patikrinimas neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti270(2) straipsnis. Laivo stabdymas, tikrinimas ar sulaikymas271 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių apskundimas

Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE

272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo273 straipsnis. Nukentėjusysis274 straipsnis. Įstatyminiai atstovai275 straipsnis. Įgaliotas atstovas276 straipsnis. Liudytojas277 straipsnis. Ekspertas278 straipsnis. Vertėjas279 straipsnis. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos

Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS

280 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą281 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta282 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai283 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka284 straipsnis. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą285 straipsnis. Kolegialaus organo posėdžio protokolas

Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE

286 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinys287 straipsnis. Nutarimų rūšys288 straipsnis. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas289 straipsnis. Neteko galios 290 straipsnis. Pasiūlymai pašalinti priežastis ir sąlygas, padėjusias padaryti administracinius teisės pažeidimus

DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI

291 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje292 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka293 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas294 straipsnis. Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinys ir forma295 straipsnis. Nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusio organo (pareigūno) sutikimas su skundu296 straipsnis. Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas apylinkės teisme297 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje vykdymo sustabdymas dėl skundo padavimo298 straipsnis. Bylos dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas299 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje300 straipsnis. Bylos dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas301 straipsnis. Bylos dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo ribos apylinkės teisme302 straipsnis. Apylinkės teismo sprendimas byloje dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje302(1) straipsnis. Nutarimo panaikinimo nutraukiant administracinio teisės pažeidimo bylą pasekmės

DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ

302(2) straipsnis. Apylinkės teismų nutarimų (nutarčių) apskundimas apeliacine tvarka302(3) straipsnis. Apeliacinio proceso taisyklės302(4) straipsnis. Apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas ir tvarka302(5) straipsnis. Apeliacinio skundo dėl nutarimo (nutarties) administracinio teisės pažeidimo byloje turinys ir forma302(6) straipsnis. Apeliacinio skundo dėl nutarimo (nutarties) administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimas302(7) straipsnis. Apylinkės teismo nutarimo (nutarties) vykdymo sustabdymas dėl apeliacinio skundo padavimo302(8) straipsnis. Apylinkės teismo veiksmai priėmus apeliacinį skundą302(9) straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje302(10) straipsnis. Bylos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas302(11) straipsnis. Bylos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimo ribos apygardos teisme302(12) straipsnis. Apygardos teismo sprendimas dėl skundo, kuriuo apskųstas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) administracinio teisės pažeidimo byloje302(13) straipsnis. Apygardos teismo nutarimų ir nutarčių įsiteisėjimas302(14) straipsnis. Išnagrinėtos bylos dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje grąžinimas apylinkės teismui302(15) straipsnis. Atskirųjų skundų nagrinėjimo ypatumai

DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS

302(16) straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimas302(17) straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimo pagrindai302(18) straipsnis. Teisė paduoti prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą302(19) straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimo terminai302(20) straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimas dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių302(21) straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų atnaujinimas dėl esminių teisės pažeidimų302(22) straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto arba Europos žmogaus teisių teismo sprendimo

V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS

Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI

303 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas304 straipsnis. Nutarimo vykdymo tvarka305 straipsnis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas306 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas307 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo nutraukimas308 straipsnis. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis309 straipsnis. Klausimų, susijusių su nutarimų vykdymu, sprendimas

Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS

310 straipsnis. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas311 straipsnis. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymo tvarka

Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS

312 straipsnis. Nutarimo skirti baudą vykdymas313 straipsnis. Nutarimo skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka314 straipsnis. Priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas315 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. kovo 1 d. 316 straipsnis. Nutarimo skirti baudą vykdymo proceso užbaigimas

Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS

319 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas320 straipsnis. Nutarimą konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdantys organai321 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo tvarka322 straipsnis. Konfiskuotų daiktų ir pajamų realizavimo tvarka323 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo proceso užbaigimas

Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS

324 straipsnis. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas325 straipsnis. Nutarimą atimti specialiąją teisę vykdantys organai326 straipsnis. Nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones vykdymo tvarka327 straipsnis. Nutarimo atimti teisę medžioti arba užsiimti žvejyba vykdymo tvarka328 straipsnis. Nutarimo atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, eiti tam tikras pareigas jūrų laive vykdymo tvarka328(1) straipsnis. Nutarimo atimti teisę naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotoj328(2) straipsnis. Nutarimo atimti teisę projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę vykdymo tvarka329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka330 straipsnis. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo terminų skaičiavimas

Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS

331 straipsnis. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas332 straipsnis. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymo tvarka333 straipsnis. Nemokamų viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimas334 straipsnis. Vengimo atlikti nemokamus viešuosius darbus pasekmės335 straipsnis. Neteko galios

Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS

336 straipsnis. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas337 straipsnis. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymo ypatumai338 straipsnis. Administracinio arešto atlikimo tvarka338(1) straipsnis. Sąlyginis administracinio arešto vykdymo atidėjimas339 straipsnis. Asmenų, kuriems paskirtas administracinis areštas, panaudojimas darbui

Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS

339(1) straipsnis. Nutarimo dėl nušalinimo nuo darbo (pareigų) vykdymas339(2) straipsnis. Nutarimo dėl nušalinimo nuo darbo(pareigų) vykdymo tvarka

Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS

340 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo vykdymas341 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo įvykdymo terminai342 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo neįvykdymo pasekmės