Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Policija nagrinėja šio kodekso 5111, 81, 82 straipsniuose (dėl pažeidimų automobilių transporte), 1071, 1072, 110 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120, 123 straipsniuose, 124 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1241 straipsnyje, 1242 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 125 straipsnyje, 126 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 127 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 128 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio trečiojoje dalyje, 131–134 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1362 straipsnyje, 137 straipsnio antrojoje dalyje (dėl pažeidimų, padarytų pasienio kontrolės punkte), 1425–14210 straipsniuose, 143 straipsnyje (išskyrus automobilių transporte padarytus pažeidimus), 145–149, 155, 160–162, 165, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 169, 170 straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl asmens bei turto saugos veikloje padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771, 1772 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje, 188 straipsnio antrojoje dalyje, 18819, 193, 194, 195, 196, 199, 1991, 200, 2012, 204, 2041, 2052, 206–2064 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų) ir 210 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.
Policijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:
1) už šio kodekso 5111, 1071, 1072 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 137 straipsnio antrojoje dalyje, 143 straipsnyje (išskyrus automobilių transporte padarytus pažeidimus), 165, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 169, 170 straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl asmens bei turto saugos veikloje padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje, 1887 straipsnio antrojoje dalyje, 18819, 193, 194, 195, 196, 199, 1991 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų), 210 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų) numatytus administracinius teisės pažeidimus – policijos įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir kiti tam įgalioti policijos pareigūnai, o už šio kodekso 5111, 1071, 1072, 110, 155, 161, 1611, 162, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 174, 176, 1761, 177, 1772 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851 straipsnyje, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1887 straipsnio antrojoje dalyje, 193, 194, 195, 196, 199, 1991, 200, 2012, 204, 2041, 206–2064 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – rajonų, miestų policijos komisariatų (vyriausiųjų komisariatų), nuovadų vadovai ir kiti tam įgalioti policijos pareigūnai – įspėjimą, baudą arba baudą su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu;
už šio kodekso 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – be to, ir transporto policijos punktų vadovai, o už šio kodekso 111 straipsnio trečiojoje dalyje ir 112 straipsnyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – taip pat ir kiti policijos pareigūnai, kuriems pavesta atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra;
2) už šio kodekso 81, 82 straipsniuose (dėl pažeidimų automobilių transporte), 123 straipsnyje, 124 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1241 straipsnyje, 1242 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 125 straipsnyje, 126 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 127 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 128 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio trečiojoje dalyje, 131–134, 1362, 1425–14210, 145–149, 160, 1601, 1602, 169 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – įgalioti aukštesniosios ir vidurinės grandžių pareigūnų policijos laipsnius turintys pareigūnai, kuriems pavesta atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra; kiti tam įgalioti policijos pareigūnai – baudą iki dviejų šimtų litų.
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS