Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo, taip pat nukentėjusysis, jų atstovai turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių organui (pareigūnui), kurio sprendimu ta byla buvo pradėta. Šis organas (pareigūnas), kai yra pagrindas manyti, kad gali būti bent viena iš šio kodekso 30217 straipsnio pirmosios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų aplinkybių, savo iniciatyva arba pagal gautą prašymą priima sprendimą pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Šis tyrimas atliekamas laikantis šio kodekso taisyklių.
Organas (pareigūnas), išnagrinėjęs šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytą prašymą ir neradęs pagrindo pradėti tyrimą dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių, priima sprendimą atsisakyti pradėti tyrimą. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė apskųsti sprendimą aukštesniajam pareigūnui, o kai tokio pareigūno nėra, – teismui. Aukštesniojo pareigūno sprendimą suinteresuotas asmuo gali apskųsti teismui šio straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais.
Kai paaiškėjusios naujos aplinkybės baigiamos tirti ir nėra pagrindo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) savo sprendimu tyrimą nutraukia. Apie šį sprendimą pranešama suinteresuotiems asmenims ir jiems išaiškinama teisė jį apskųsti. Organo (pareigūno) sprendimas nutraukti tyrimą per penkias dienas nuo pranešimo apie jį gavimo gali būti apskųstas aukštesniajam pareigūnui, o išnagrinėjusio šį skundą aukštesniojo pareigūno sprendimas – per penkias dienas apylinkės teismui. Kai aukštesniojo pareigūno nėra, organo (pareigūno) sprendimas per šį terminą gali būti skundžiamas apylinkės teismui. Išnagrinėjusio skundą apylinkės teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
Jeigu yra pagrindas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) tyrimo medžiagą ir savo prašymą atnaujinti bylą perduoda organui (pareigūnui), kurio įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi baigta atnaujintina administracinio teisės pažeidimo byla. Šis organas (pareigūnas) administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimo klausimą sprendžia posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja institucijos, kurios sprendimu pradėta byla, pareigūnas. Kitiems suinteresuotiems asmenims pranešama apie posėdžio vietą ir laiką, tačiau jų neatvykimas nekliudo nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimo klausimą.
Organas (pareigūnas), išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylos atnaujinimo klausimą, priima sprendimą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą arba atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą. Sprendimas atsisakyti atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą gali būti skundžiamas šio straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta tvarka. Jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą atnaujinti atsisakė teismas, šio teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
Atnaujintos administracinio teisės pažeidimo bylos teisena vyksta bendra tvarka.
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS