Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas, kai pateikiami vežti, kraunami arba vežami kelių transportu draudžiami vežti pavojingi kroviniai, –
užtraukia baudą asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), ir vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų arba vairuotojams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų, o krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams – nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, vežimas arba krovimas į transporto priemonę, kai pavojingi kroviniai teka (byra) arba kai nėra nuorodos, kad jie pavojingi, krovinio dokumentuose, arba to nepaženklinus, arba nepažymėjus ant pakuotės, arba nepaženklinus transporto priemonės, arba pavojingų krovinių krovimas į transporto priemonę nesilaikant krovimo (pakrovimo), mišraus krovimo ar tvirtinimo taisyklių, –
užtraukia baudą asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), arba krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams, arba vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų, arba vairuotojams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.
Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba nesilaikoma vežimo palaidai konteineriuose ar cisternose reikalavimų, arba kai nesilaikoma pakrovimo, cisternų ar taros užpildymo, krovinio tvirtinimo taisyklių, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad asmens ar vežimo paslaugas teikiančios įmonės transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka keliamų reikalavimų, –
užtraukia baudą asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų.
Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai pavojingi kroviniai vežami netinkamomis, neturinčiomis atitinkamo sertifikato transporto priemonėmis ar transporto priemonėmis, neatitinkančiomis patvirtintų standartų ir dėl to keliančiomis tiesioginį pavojų, arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingo krovinio kiekis, arba kai pavojingi kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai nesilaikoma laikinojo sandėliavimo taisyklių, arba kai pavojingus krovinius vežantis vairuotojas neatitinka nustatytų profesinio pasirengimo reikalavimų ar nesilaiko draudimo rūkyti, –
užtraukia baudą vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų litų arba vairuotojams – nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.
Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai pasibaigę taros arba vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) naudojimo terminai arba kai pavojingi kroviniai vežami pažeistoje pakuotėje ar vidutinės talpos konteineryje, ar didelėje pakuotėje, arba kai supakuoti kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas) netinkamai uždarytos, arba kai vežamos mišrios pakuotės, kurių išorinis įpakavimas nėra tinkamai paruoštas, arba kai transporto priemonė netinkamai paženklinta, arba kai nepateikiamos nustatytus reikalavimus atitinkančios rašytinės instrukcijos vairuotojui ir (ar) jos neatitinka vežamo krovinio, –
užtraukia baudą asmenims ar įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams), nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.
Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai transporto priemonė (transporto priemonių junginys) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia tiesioginio pavojaus, arba kai transporto priemonėje nėra įrangos, nurodytos rašytinėse instrukcijose vairuotojui, arba kai pavojingi kroviniai vežami pažeistoje pakuotėje ar konteineryje, arba kai pažeista tuščia ir neišvalyta pavojingo krovinio pakuotė, arba kai transporto priemonės pavojingumas netinkamai pažymėtas ar paženklintas, arba kai nėra nustatytus reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų vairuotojui, arba kai jos neatitinka vežamo krovinio, arba transporto priemonėje nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai transporto priemonė su pavojingu kroviniu paliekama stovėti nesilaikant nustatytų reikalavimų, –
užtraukia baudą vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams arba vairuotojams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.
Pavojingų krovinių, kurių pakuotė pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistas tuščias ir neišvalytas pakuotes), krovimas į transporto priemonę –
užtraukia baudą krovimo darbus atliekančios įmonės vadovams ar krovėjams nuo vieno šimto iki keturių šimtų litų.
Pavojingų krovinių pateikimas vežti kelių transportu, kai vežimo dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojingu kroviniu susijusi informacija arba pažeisti kiti pavojingų krovinių vežimo teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje, –
užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto litų asmenims arba įmonių vadovams, pateikusiems krovinius vežti (siuntėjams).
Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu, kai pavojingų krovinių vežimą nustatantys ženklai, žymėjimas ir (ar) juose esančios raidės, skaičiai, simboliai yra netinkamo dydžio arba neatitinka reikalavimų, arba kai vežimo dokumentuose nepateikiama kita su vežamu pavojingu kroviniu susijusi informacija, arba kai vairuotojas atitinka profesinio pasirengimo reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia atitinkamo profesinio pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti kiti pavojingų krovinių vežimo teisės aktuose nustatyti reikalavimai, išskyrus numatytuosius šiame straipsnyje, –
užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto litų vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovams arba vairuotojams.
Vežimo paslaugas teikiančių įmonių vadovai, vairuotojai neatsako už šio straipsnio pirmojoje, antrojoje, ketvirtojoje, šeštojoje ir devintojoje dalyse numatytus pažeidimus, o krovimo darbus atliekančios įmonės vadovai, krovėjai _ už pirmojoje, antrojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, kurie padaryti dėl neteisingos informacijos, nurodytos kitų asmenų pateiktuose krovinio dokumentuose.
Administracinė atsakomybė už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus neatsiranda, kai pavojingi kroviniai vežami neviršijant nustatytų ribinių kiekių arba kai vežama vadovaujantis teisės aktų nustatytomis išlygomis, išskyrus atvejus, kai vežami kelių transportu draudžiami vežti pavojingi kroviniai.
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS