Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
Administracinio teisės pažeidimo byla gali būti atnaujinta, jeigu yra šie pagrindai:
1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, nutarimu ar nutartimi nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nutarimas ar nutartis, netikrumas;
2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, nagrinėdami administracinio teisės pažeidimo bylą, teisėjai ar pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo;
3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad, tirdami administracinio teisės pažeidimo bylą, pareigūnai nusikalstamai piktnaudžiavo ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nutarimas;
4) paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios organui (pareigūnui) ar teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nutarimą ar nutartį ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį administracinį teisės pažeidimą negu tas, už kurį jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, taip pat kurios įrodo, kad administracinėn atsakomybėn nepatrauktas asmuo yra kaltas;
5) padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui;
6) Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ar jo papildomus protokolus, arba Europos žmogaus teisių teismas pripažįsta, kad sprendimas patraukti asmenį administracinėn atsakomybėn yra priimtas pažeidžiant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ar jos papildomus protokolus, jeigu šie pažeidimai pagal pobūdį ir sunkumą kelia pagrįstų abejonių dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn ir besitęsiantys pažeidimai gali būti ištaisyti tik atnaujinus bylą.
Kai šio straipsnio pirmosios dalies 1, 2 ir 3 punktuose išvardytiems asmenims negalima priimti nuosprendžio, nutarimo ar nutarties, nes kaltinamasis administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo miręs arba suėjo baudžiamosios ar administracinės atsakomybės senaties terminai, paaiškėjusios naujos aplinkybės nustatomos atliekant tyrimą šio kodekso 30220 straipsnyje nustatyta tvarka.
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS