Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Valstybiniai miškų ir saugomų teritorijų organai nagrinėja šio kodekso 47, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 52–522 straipsniuose, 53 straipsnyje (dėl pažeidimų, susijusių su plačiai paplitusiomis naudingosiomis iškasenomis), 55, 561–61 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63–79 straipsniuose, 831–84, 85–871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 88, 89, 90, 91, 107, 110 straipsniuose (kai pažeidimai padaryti valstybinių parkų kaimų ir rekreacinių įstaigų teritorijose), 1895 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.
Valstybinių miškų ir saugomų teritorijų organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:
1) už šio kodekso 47 straipsnyje, 51(3) straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 52(2), 55, 60, 61 straipsniuose, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 62(1) straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 62(2) straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63–66, 68–74 straipsniuose, 76, 77, 77(1), 78(1), 83(1), 85 straipsniuose, 189(5) straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – vyriausieji valstybiniai miškų pareigūnai;
2) už šio kodekso 47 straipsnyje, 51(3) straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 55, 60 straipsniuose, 61 straipsnio šeštojoje dalyje, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 62(1) straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 62(2) straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63, 65, 66, 68–74 straipsniuose, 76, 77, 77(1), 78(1), 83(1), 85 straipsniuose, 189(5) straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – vyresnieji valstybiniai miškų pareigūnai;
3) už šio kodekso 85 straipsnyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybiniai miškų pareigūnai;
4) už šio kodekso 47, 51, 511 straipsniuose, 512 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 513 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 52, 521 straipsniuose, 53 straipsnyje (dėl pažeidimų, susijusių su plačiai paplitusiomis naudingosiomis iškasenomis), 55, 561, 562, 57–60 straipsniuose, 61 straipsnio šeštojoje dalyje, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 63 straipsnyje, 64 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 65–79, 831–84, 85–871 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 876 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti parduodant ar superkant vidaus vandenų žuvininkystės produktus), 88, 89, 90, 91, 107, 110 straipsniuose, 183 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti valstybinių parkų kaimų ir rekreacinių įstaigų teritorijose), 1895 straipsnio pirmojoje dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai.
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS