Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
Prašymus atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą šio kodekso 30217 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodytais pagrindais nagrinėja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Prašymai paduodami tiesiogiai šiam teismui.
Prašyme atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą turi būti nurodyta: teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas; pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas, gyvenamoji vieta (buveinė); organas (pareigūnas), kurio įsiteisėjęs nutarimas ar nutartis ginčijami, ginčijamo nutarimo ar nutarties priėmimo data ir esmė, jais nustatytos bylos aplinkybės; šio kodekso 30217 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodyti bylos atnaujinimo pagrindai ir išsamūs teisiniai argumentai, pagrindžiantys šių pagrindų buvimą; pareiškėjo prašymas, atitinkantis šio straipsnio keturioliktojoje dalyje nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įgaliojimus. Prašymas turi būti jį paduodančio asmens pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėti ginčijamo nutarimo ar nutarties ir su ginčijamu sprendimu susijusių nutarimų ar nutarčių nuorašai.
Pareiškėjas turi teisę iki prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjimo teismo posėdyje dienos šį prašymą atšaukti. Tokiu atveju prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą paliekamas nenagrinėtas, jeigu tai neprieštarauja viešajam interesui.
Prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą priėmimo klausimą rašytinio proceso tvarka sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija. Laikoma, kad prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą priimtas, jeigu už tai balsavo bent vienas iš šios kolegijos narių.
Prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą atsisakoma priimti, jeigu jis:
1) paduotas praleidus prašymo padavimo terminą ir nėra prašymo atnaujinti šį praleistą terminą arba prašymas atnaujinti praleistą prašymo padavimo terminą yra atmestas;
2) paduotas administracinio teisės pažeidimo byloje, neužbaigtoje įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi;
3) neatitinka šio straipsnio antrojoje dalyje nustatytų reikalavimų;
4) paduotas asmens, neturinčio teisės paduoti prašymą atnaujinti bylą;
5) yra kartotinis;
6) aiškiai neturi šio kodekso 30217 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte nurodytų pagrindų.
Prašymo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą priėmimo klausimas išsprendžiamas nutartimi. Jeigu prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą atsisakoma priimti, nutartyje išdėstomi šio sprendimo motyvai. Nepriimtas prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Atrankos kolegija, nusprendusi priimti prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, ta pačia nutartimi administracinio teisės pažeidimo bylą atnaujina.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ar šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, laikydamiesi nustatytos bylų paskirstymo tvarkos, atnaujintai administracinio teisės pažeidimo bylai nagrinėti sudaro trijų teisėjų kolegiją, paskiria šios kolegijos pirmininką ir pranešėją, nustato bylos parengimo nagrinėti terminą ir paskiria jos nagrinėjimo datą. Atrankos kolegijos ar bylą nagrinėjančios teisėjų kolegijos nutartimi prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą perduodamas nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei septynių teisėjų kolegijai arba šio skyriaus plenarinei sesijai.
Atrankos kolegija, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas ir administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti kolegija gali sustabdyti toje byloje priimtų nutarimų ir nutarčių vykdymą.
Atnaujinta administracinio teisės pažeidimo byla Lietuvos Aukščiausiajame Teisme paprastai nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Tokiais atvejais teisėjas pranešėjas praneša pareiškėjui, organui (pareigūnui), kurio sprendimu buvo pradėta atnaujinta administracinio teisės pažeidimo byla, kitiems asmenims, su kurių teisėtais interesais susijęs prašymas atnaujinti bylą, kad byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nurodo bylą nagrinėsiančios teisėjų kolegijos sudėtį, pasiūlo pateikti atsiliepimus į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą (išskyrus pasiūlymą pareiškėjui) ir išaiškina teisę raštu pareikšti nušalinimus ir prašymus. Atsiliepimai į prašymus atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, pareiškimai dėl nušalinimo ir prašymai turi būti pateikti per trisdešimt dienų nuo pranešimo apie atnaujintos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka išsiuntimo dienos. Organas (pareigūnas) privalo pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą (išskyrus savo paties prašymą). Kitų asmenų atsiliepimų į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą nepateikimas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka netrukdo.
Kai tai būtina, atrankos kolegija ar administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali nuspręsti, kad byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
Teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinio teisės pažeidimo bylą nustačiusi šio straipsnio penktosios dalies 1, 2, 3, 4 ar 5 punktuose nurodytus pagrindus, priima nutartį nutraukti atnaujintos bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejį, kai toje pačioje byloje nagrinėjamas kitas prašymas atnaujinti bylą, dėl kurio nėra pagrindo priimti tokią nutartį.
Teismas gali atidėti atnaujintos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą, jeigu tam yra svarbių priežasčių.
Nagrinėdamas atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas teisės taikymo aspektu patikrina priimtus nutarimus ir nutartis, kurių teisėtumas ginčijamas prašyme. Teismas yra saistomas toje administracinio teisės pažeidimo byloje įsiteisėjusiu nutarimu ar nutartimi nustatytų aplinkybių. Jeigu esminiai materialiosios ar proceso teisės pažeidimai byloje galėjo turėti įtakos ir tiems toje pačioje byloje administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims, kurie nepadavė prašymų atnaujinti bylą, teismas patikrina, ar nutarimas arba nutartis teisėti ir šiems asmenims.
Teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, priima nutarimą arba nutartį:
1) atmesti prašymą atnaujinti bylą;
2) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir bylą nutraukti;
3) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir perduoti bylą nagrinėti organui (pareigūnui), apylinkės teismui arba apygardos teismui;
4) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir palikti galioti kitą nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis, su pakeitimais arba be pakeitimų);
5) panaikinti nutarimą ar nutartį (nutarimus ar nutartis) ir priimti naują nutarimą ar nutartį;
6) pakeisti nutarimą ar nutartį.
Nutarimas ar nutartis turi būti surašyti ir paskelbti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo atnaujintos administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo teismo posėdyje dienos, o jei byla sudėtinga ar didelės apimties, – per teismo nustatytą kiek įmanoma trumpesnį laiką, bet ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas.
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS