Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Laivo eksploatavimas pasibaigus laivo dokumentų galiojimo laikui –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.
Laivo plaukiojimas pažeidžiant laivo dokumentuose nustatytas leidžiamas plaukiojimo rajonų ribas arba meteorologines sąlygas –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki šešių mėnesių.
Laivo plaukiojimas su kitos valstybės vėliava jo neišregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, išskyrus laikiną laivo vėliavos pakeitimą laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) atveju, –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Jūrininko, neturinčio jūrinio laipsnio diplomo ar kvalifikacijos liudijimo, suteikiančio teisę laive dirbti atitinkamą darbą ar eiti atitinkamas pareigas, priėmimas į darbą –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Leidimas asmeniui, neturinčiam reikiamą jūrinį laipsnį patvirtinančio dokumento, laive atlikti funkcijas, kurias atlikti gali tik tą jūrinį laipsnį patvirtinantį dokumentą ar įgaliojimus turintis asmuo, –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.
Jūrinio laipsnio dokumentų, suteikiančių teisę laive eiti atitinkamas pareigas ar atlikti funkcijas, įgijimas apgaulės būdu –
užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.
Laivo išplaukimas į jūrą nesilaikant Jūrinio laipsnio diplomų ir kvalifikacijos liudijimų išdavimo taisyklėse ar laivo įgulos minimumo liudijime nustatytų reikalavimų –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.
Laivo, plaukiojančio su Lietuvos valstybės vėliava, tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimas užsienio valstybės uoste –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų ir laivų kapitonams – nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
Trukdymas laivo kapitonui atlikti pavestas pareigas, susijusias su saugia laivyba ar jūros aplinkos apsauga nuo taršos, ar laivo kapitono sprendimų šiais klausimais varžymas –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Nepranešimas apie laivo avariją Lietuvos saugios laivybos administracijai –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.
Laivo pakrovimas nesilaikant laivo krovos žymės liudijime numatytų krovos normų, laivui atplaukus į uostą ar ruošiantis išplaukti iš uosto, –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų.
Saugios laivybos reikalavimų pažeidimas, lėmęs laivo avariją, –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Nepranešimas Lietuvos saugios laivybos administracijai apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste dėl tarptautinių saugios laivybos reikalavimų pažeidimų –
užtraukia baudą laivų kapitonams arba kitiems įgulos nariams nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Tyrimui reikalingos informacijos apie Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruoto laivo sulaikymą (uždraudimą išplaukti) užsienio valstybės uoste nepateikimas Lietuvos saugios laivybos administracijai –
užtraukia baudą laivų valdytojams – fiziniams asmenims arba įmonių vadovams nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens vadovavimas laivui arba perdavimas vesti laivą apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas –
užtraukia baudą laivų kapitonams nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų arba teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.
Apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens budėjimas arba darbas laive, arba budėjimo perdavimas apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas –
užtraukia baudą laivo įgulos nariams nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų arba vadovaujančios laivo įgulos nariams teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive atėmimą iki vienerių metų.
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS