Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Apribojimų dėl fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų naudojimo būdų ar leidžiamo naudoti kiekio pažeidimas ir (arba) uždraustų tiekti rinkai ar importuoti gaminių ir įrangos, kurie turi šių dujų ir jų preparatų arba kurių veikimas priklauso nuo šių dujų ir jų preparatų, tiekimas rinkai ir (arba) importas –
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų ir gaminių ir įrangos konfiskavimą.
Reikalavimų surinkti iš fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčios įrangos ir gaminių fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus pažeidimas –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.
Reikalavimų tikrinti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio, įrengti fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų nuotėkio aptikimo sistemas ir tikrinti tokias sistemas pažeidimas –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.
Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčių gaminių ir įrangos tiekimas rinkai ir (arba) importas pažeidžiant ženklinimo reikalavimus –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų litų.
Reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą dėl galimo nuotėkio ir nuotėkio aptikimo sistemas tikrintų, fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus iš šios įrangos ir gaminių surinktų, šią įrangą įrengtų, eksploatuotų ar atliktų jos techninę priežiūrą asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas, taip pat reikalavimų užtikrinti, kad fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų siuntas priimtų asmenys, turintys teisės aktų nustatytą kvalifikaciją, pažeidimas –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.
Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, naudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas, suardomas fluorintas šiltnamio dujas ir jų preparatus, eksploatuojamą fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčią įrangą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas –
užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Reikalavimų rinkti ir kaupti duomenis apie fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų turinčioje įrangoje esančių fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų kiekį ir rūšį, pridėtą kiekį, techninės priežiūros, eksploatavimo ir šalinimo metu surinktą kiekį ir (arba) informaciją apie šios įrangos techninę priežiūrą arba eksploatavimą atlikusį fizinį ar juridinį asmenį, apie šios įrangos tikrinimo dėl galimo nuotėkio, nuotėkio aptikimo sistemų tikrinimo datas ir rezultatus pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS