Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Pareigų užregistruoti laivo, platformos priėmimo įrenginio dokumentuose operacijas su kenksmingomis medžiagomis ar kroviniais ar pareigų šiuos dokumentus pasirašyti nevykdymas, netikrų žinių apie tas operacijas į šiuos dokumentus įrašymas arba atsisakymas pateikti tokius dokumentus –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų.
Nepranešimas pagal nustatytą tvarką aplinkos apsaugos tarnyboms apie galimą, įvykusį ar pastebėtą jūros ar Kuršių marių aplinkos teršimą bei neteisėtą šalinimą, taip pat nepateikimas informacijos apie uostuose pakraunamų ir iškraunamų kenksmingų medžiagų sudėtį bei jas vežančius laivus arba atsisakymas pateikti informaciją bei netikrų žinių perdavimas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių litų.
Neturėjimas su aplinkos apsaugos tarnybomis ar kitomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotomis institucijomis suderintų teršimo incidentų jūroje likvidavimo, pakrančių valymo ir atkūrimo planų, būtinos bazės teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti, taip pat nesiėmimas skubių ir būtinų priemonių teršimams jūroje išvengti, apriboti ir likviduoti bei pakrantėms valyti ir atkurti –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Laivų įrengimų, konstrukcijos neatitikimas jūros aplinkos apsaugos normų ir standartų, apsaugos nuo teršimo tarptautinių pažymėjimų ar kitų atitinkamų dokumentų, numatytų Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL 73/78) bei 1992 m. Helsinkio konvencijoje dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, neturėjimas arba juose nurodytų duomenų neatitikimas faktiškos laivų sistemų ir įrenginių būklės, skystų kenksmingų medžiagų gabenimas laivais, prieš tai nenustačius jų kategorijos, –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Kuršių marių ir Baltijos jūros pakrantės apsaugos zonos ir juostos režimo pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.
Laivuose susidarančių atliekų ir kitų kenksmingų medžiagų likučių deginimas Lietuvos Respublikos vidaus ir teritoriniuose vandenyse –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki keturių tūkstančių litų.
Būtinų priemonių laivų avarijoms išvengti arba sumažinti iki minimumo, kad padidėtų navigacinis saugumas bei pagerėtų jūros transporto judėjimas, nevykdymas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo keturių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Nepašalinimas iš Lietuvos Respublikos jūros rajono apleistų ir nenaudojamų įrenginių, sudužusių ar paskendusių laivų bei pamestų krovinių, kurie kelia grėsmę jūros aplinkai ar laivybos saugumui, –
užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Neturėjimas jūrų uostuose atitinkamų įrenginių ar kitų priemonių, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimami, saugomi ir apdorojami naftos, kitų skystų ir kietų kenksmingų medžiagų likučiai, taip pat reikiamų priemonių, kad būtų atiduoti visi minėti likučiai, neįgyvendinimas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Ne laivuose susidarančių atliekų ir kitų medžiagų šalinimas ir deginimas Lietuvos Respublikos jūros rajone, Baltijos jūroje, taip pat Lietuvos Respublikos laivų atviroje jūroje (jūros rajonuose, kurie nepriklauso valstybių vidaus, teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai) iškasto grunto šalinimas Lietuvos Respublikos jūros rajone ir Baltijos jūroje be aplinkos apsaugos institucijos leidimo –
užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Lietuvos Respublikos vidaus ir teritorinių vandenų teršimas iš laivų, Lietuvos Respublikos jūros rajono teršimas iš šiame rajone esančių stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių, konstrukcijų ar platformų –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Atviros jūros (jūros rajonų, kurie nepriklauso valstybių vidaus vandenims, teritorinei jūrai ir išskirtinei ekonominei zonai), išskirtinės ekonominės zonos, Europos Sąjungos valstybių narių teritorinės jūros, įskaitant tarptautinei laivybai naudojamus sąsiaurius, kuriuose Europos Sąjungos valstybės narės turi jurisdikciją, ir Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenų, įskaitant uostus, teršimas iš laivų pažeidžiant Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, nustatytus MARPOL 73/78 ir Helsinkio konvencijų, –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Lietuvos Respublikos jūros rajono vandens, dugno ir gelmių gamtos išteklių žvalgyba ir gavyba, stacionarių ar plūduriuojančių įrenginių ar konstrukcijų, terminalų, žuvų fermų statyba, povandeninių elektros kabelių tiesimas, hidrotechninių ir kitų įrenginių, uostų statyba, rekonstravimas ar plėtimas, kasimo, gręžimo, sprogdinimo darbai, seisminiai, moksliniai tyrimai, karinės pratybos ir kita veikla, galinti turėti neigiamos įtakos jūros aplinkai, be nustatyta tvarka aplinkos apsaugos institucijos leidimo, taip pat kenksmingų medžiagų gabenimas pažeidžiant jūros aplinkos apsaugos reikalavimus –
užtraukia baudą piliečiams nuo penkių šimtų iki dešimties tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio iki penkiasdešimties tūkstančių litų.
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS