Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Nutarimą konfiskuoti daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamas, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, vykdo:
1) antstoliai – padarius šio kodekso 44 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse, 441, 442 straipsniuose, 443 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302 straipsnyje, 15214 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1531 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1632, 16311, 164 straipsniuose, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 17211, 173, 1733, 1736, 17320, 18818 straipsniuose, 1932 straipsnyje, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214, 21410, 21427 straipsniuose numatytus teisės pažeidimus;
2) tam įgalioti policijos įstaigų pareigūnai – padarius šio kodekso 5111 straipsnio antrojoje dalyje, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 123 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1671 straipsnio antrojoje dalyje, 1672, 170, 171, 176, 1761, 1771, 1852, 191 straipsniuose, 194 straipsnio trečiojoje dalyje, 196 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 199, 1991 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje, 210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;
3) tam įgalioti Aplinkos ministerijos organų pareigūnai – padarius šio kodekso 561 straipsnio antrojoje dalyje, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 66 straipsnio antrojoje dalyje, 67 straipsnio pirmojoje dalyje, 85, 87 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 877 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 88 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus;
4) tam įgalioti vidaus vandenų transporto organų pareigūnai – padarius šio kodekso 56(1) straipsnio antrojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;
5) tam įgalioti muitinių pareigūnai – padarius šio kodekso 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2093 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 2096, 2097 straipsniuose ir 210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;
6) tam įgalioti oro transporto organų asmenys – padarius šio kodekso 114 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus;
7) tam įgalioti tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnai – padarius šio kodekso 193(1) straipsnyje numatytus teisės pažeidimus;
8) tam įgalioti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pareigūnai – padarius šio kodekso 173 straipsnyje (dėl vertimosi komercine-ūkine veikla, susijusia su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gaminimu ir didmenine bei mažmenine prekyba), 1852 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus;
9) tam įgalioti valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai – padarius šio kodekso 561 straipsnio antrojoje dalyje, 62 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 621 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 622 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir šeštojoje dalyse, 66 straipsnio antrojoje dalyje, 67 straipsnio pirmojoje dalyje, 85, 87 straipsniuose, 873 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti vidaus vandenyse), 88 straipsnyje, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 1895 straipsnio pirmojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;
10) tam įgalioti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai – padarius šio kodekso 170 straipsnyje numatytus pažeidimus;
11) tam įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybos asmenys – padarius šio kodekso 152, 1521, 1523, 1524, 1525, 15211 straipsniuose numatytus teisės pažeidimus;
12) tam įgalioti Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai – padarius šio kodekso 152(11), 153(10 )straipsniuose ir 167(3) straipsnio antrojoje dalyje (dėl sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo reikalavimų) numatytus pažeidimus;
13) savivaldybių vykdomųjų institucijų tam įgalioti pareigūnai – padarius šio kodekso 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse, 158 straipsnio antrojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;
14) tam įgalioti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai – padarius šio kodekso 210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus;
15) tam įgalioti Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai – padarius šio kodekso 1673 straipsnio antrojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus (dėl Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo nustatytų sprogmenų saugos bendrųjų reikalavimų);
16) tam įgalioti savivaldybių sanitarijos inspekcijos pareigūnai – padarius šio kodekso 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse numatytus pažeidimus;
17) tam įgalioti valstybinės veterinarijos priežiūros organų pareigūnai – padarius šio kodekso 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje ir šeštojoje dalyse numatytus pažeidimus;
18) Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvininkystės kontrolės pareigūnai – padarius šio kodekso 873 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 874 straipsnyje (kai pažeidimai padaryti jūrų vandenyse), 877 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus.
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS