Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio antrojoje dalyje, 424 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439, 4310, 4311, 4312, 44, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506, 508 straipsniuose, 513 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje dalyse, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518, 519 straipsniuose, 5110 straipsnio trečiojoje dalyje, 5114 straipsnio antrojoje dalyje, 5115 straipsnyje, 5118 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje ir vienuoliktojoje dalyse, 5119 straipsnio penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 5120 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 5121 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 5123 straipsnio šeštojoje, devintojoje, dvyliktojoje, aštuonioliktojoje ir devynioliktojoje dalyse, 5126 straipsnyje, 531 straipsnyje, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 821 straipsnyje, 841 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, dešimtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje ir aštuonioliktojoje dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 844 straipsnio penktojoje dalyje, 891, 892, 941, 994, 997, 998, 999, 9910, 1101 straipsniuose, 1161 straipsnio trečiojoje dalyje, 1164, 1171, 1192 straipsniuose, 124 straipsnio šeštojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 128 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje dalyje, 1302, 1341, 1371, 1381, 15214, 1531, 1541, 1542 straipsniuose, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 159 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1591 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1592 straipsnio devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1594, 1631, 1632, 16311, 16314, 164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1713 straipsnio antrojoje dalyje, 1714, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219, 17221, 17223, 17225, 17226, 17227, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse, 1733, 1734 straipsniuose, 1735 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1736, 1737, 1739, 17312, 17313, 17315 straipsniuose, 17316 straipsnio trečiojoje dalyje, 17317, 17318, 17319, 17320, 17321, 174, 175 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 1781, 180, 181, 1811, 1812, 1813 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje, 1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 1855, 186, 1861, 1862, 1864, 1865 straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 18711, 18712, 18713, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888, 1889, 18810, 18811, 18814, 18815, 18816, 18817, 18818 straipsniuose, 1892 straipsnio antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje, 1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914, 18916 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 198, 2011, 202, 2021, 2052, 207, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20710, 20711, 20712, 20713, 208, 209 straipsniuose, 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje, trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2097 straipsnyje, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214 straipsnyje, 2141 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2143, 2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2148, 2149, 21410, 21414–21418 straipsniuose, 21419 straipsnio penktojoje ir šeštojoje dalyse, 21423, 21426, 21427, 21428, 21429, 2151–2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.
Vieno asmens padaryti keli administraciniai teisės pažeidimai nagrinėjami teisme, jeigu tie pažeidimai buvo nustatyti vienu metu, administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl jų turi teisę surašyti viena institucija (organas ar pareigūnas) ir bent vieno iš tų pažeidimų nagrinėjimas yra priskirtas apylinkės teismo kompetencijai.
Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šiame kodekse numatytų administracinių teisės pažeidimų, kuriuos padarė Konstitucinio Teismo teisėjai, teisėjai, prokurorai, bylas.
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS