Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurios neturi teisės aktų nustatytų liudijimų (sertifikatų), plombų, žymenų ir (arba) ženklų arba kurių žymuo, plomba pažeisti, tiekimas rinkai, nuoma ar naudojimas; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros atlikimas, kai tai daro neįgaliotos atlikti patikrą įstaigos, laboratorijos; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurių tipai turi būti patvirtinti, tačiau yra nepatvirtinti, gamyba, pardavimas, nuoma ar naudojimas; matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse jų nepriskiriant teisinei metrologijai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių naudojimas nesilaikant gamintojo parengtų naudojimo instrukcijų ir techninio aptarnavimo reikalavimų; matavimo priemonių, kurių neatitiktis teisės aktams ir (arba) gamintojo techniniams dokumentams nustatyta atliekant teisinę metrologinę priežiūrą, gamyba, taisymas, tiekimas rinkai, nuoma, naudojimas, taip pat matavimo indų ir fasuotų prekių gamyba ir tiekimas rinkai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos, neapsaugotų nuo rodmenų klastojimo, tiekimas vartotojams; sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų, matuojamų prekių, kurių produkto kiekį nurodo pardavėjas, pardavimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; fasuotų prekių, kurių produkto kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, gamyba, importas, pardavimas, perdavimas, saugojimas, ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; indų, skirtų gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, gamyba, naudojimas, realizavimas, laikymas parengtų ir ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; neįteisintų Lietuvoje matavimo vienetų naudojimas –
užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
Tokios pat veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos tyčinis gadinimas –
užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų.
Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo dviejų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS