Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
Savivaldybių vykdomosios institucijos nagrinėja šio kodekso 424 straipsnio trečiojoje dalyje, 49, 78, 103, 104, 110 straipsniuose, 1241 straipsnio ketvirtojoje dalyje (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų), 1245, 1246 straipsniuose, 158 straipsnio pirmojoje dalyje, 160–163, 1639, 16313, 166, 167 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje dalyje, 185, 1851, 186 straipsniuose, 1892 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio kodekso 24711 straipsnio antrosios dalies 2 punkte), 1893 straipsnyje (dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio kodekso 24711 straipsnio antrosios dalies 2 punkte), 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų) ir 215 straipsnyje numatytas administracinių teisės pažeidimų bylas.
Savivaldybių vykdomųjų institucijų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:
1) už šio kodekso 424 straipsnio trečiojoje dalyje, 78 straipsnio pirmojoje dalyje, 110 straipsnio antrojoje dalyje, 1241 straipsnio ketvirtojoje dalyje (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų), 1245, 1246, 160–163, 166, 167 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje dalyje, 1851 straipsnio antrojoje dalyje, 1892 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio kodekso 24711 straipsnio antrosios dalies 2 punkte), 1893 straipsnyje (dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių, nenurodytų šio kodekso 24711 straipsnio antrosios dalies 2 punkte) ir 2141 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų) numatytus administracinius teisės pažeidimus – savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti savivaldybės administracijos departamentų, skyrių, poskyrių vadovai ir jų pavaduotojai;
2) už šio kodekso 110 straipsnio pirmojoje dalyje, 1241 straipsnio ketvirtojoje dalyje (dėl stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimų), 1245, 1246, 160–163, 166, 167 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje dalyje, 1851 straipsnio pirmojoje dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti savivaldybės administracijos vyriausieji specialistai;
3) už šio kodekso 49, 78, 103, 104, 110, 158 straipsnio pirmojoje dalyje, 160–163, 1639, 16313, 185, 1851, 186, 215 straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus – savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai.
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS