Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
Išnagrinėjęs bylą dėl skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, apylinkės teismas priima vieną iš šių sprendimų:
1) palikti nutarimą nepakeistą ir skundo netenkinti;
2) panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti;
3) panaikinti nutarimą ir paskirti administracinę nuobaudą remiantis teisės aktu, nustatančiu atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą. Šis sprendimas priimamas tais atvejais, kai teisės pažeidimo įvykis nekelia abejonių, teisės pažeidimo veika įrodyta, tačiau teismas nustato, kad buvo netinkamai pritaikytas įstatymas. Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, turi teisę pakeisti administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimą ir paskirti nuobaudą, atitinkančią pažeidimo kvalifikavimą;
4) panaikinti nutarimą ir grąžinti bylą organui (pareigūnui), įgaliotam surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus. Šis sprendimas priimamas tik išimtiniais atvejais, kai reikia atlikti didelės apimties papildomą bylos aplinkybių tyrimą;
5) pakeisti nutarimą ir paskirti švelnesnę nuobaudą arba neskirti administracinės nuobaudos.
Pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra institucijos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Administracinėn atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma skunde.
Jeigu apylinkės teismas nustato, kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmė organas (pareigūnas), neturintis teisės spręsti tokios bylos, tas nutarimas panaikinamas ir bylą išsprendžia pats teismas.
Šio straipsnio pirmosios dalies 2, 3 punktuose ir antrojoje dalyje numatytais atvejais teismas priima nutarimus, pirmosios dalies 1, 4 ir 5 punktuose numatytais atvejais – nutartis.
Nutarimo (nutarties) nuorašas per tris dienas nuo nutarimo (nutarties) paskelbimo įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio šis nutarimas (nutartis) priimtas, institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, ir nukentėjusiajam. Nutarimo (nutarties) nuorašai įteikiami pasirašytinai. Jeigu nutarimo (nutarties) nuorašas išsiunčiamas, tai pažymima byloje.
Apylinkių teismų nutarimai ir nutartys, kuriais baigiamos nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylos, įsiteisėja per dvidešimt dienų nuo atitinkamo nutarimo ar nutarties paskelbimo, jeigu jie nebuvo apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacine tvarka apskųstas apylinkės teismo nutarimas ar nutartis, jeigu jie nėra panaikinti, įsiteisėja, apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą, ta apimtimi, kiek nebuvo pakeisti apeliacinės instancijos teismo nutartimi.
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS