Lt|En
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS
I SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
Pirmasis skirsnis BENDRIEJI NUOSTATAI
II SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ I. BENDROJI DALIS
Antrasis skirsnis ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS
Trečiasis skirsnis ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA
Ketvirtasis skirsnis ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
II. YPATINGOJI DALIS
Penktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI DARBO IR GYVENTOJŲ SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE
Šeštasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUOSAVYBĘ
Septintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI APLINKOS APSAUGOS, GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, GAMTOS, ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS SRITYJE
Aštuntasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PRAMONĖS, ELEKTROS IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS NAUDOJIMO SRITYJE
Devintasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI ŽEMĖS ŪKYJE. VETERINARINIŲ SANITARINIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI
Dešimtasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI TRANSPORTE, KELIŲ ŪKIO BEI RYŠIŲ SRITYJE
Vienuoliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PILIEČIŲ BUTO TEISIŲ, BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR TVARKYMO SRITYJE
Dvyliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI PREKYBOS, FINANSŲ, APSKAITOS IR STATISTIKOS SRITYJE
Tryliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į VIEŠĄJĄ TVARKĄ
Tryliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į TEISINGUMĄ
Keturioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į NUSTATYTĄ VALDYMO TVARKĄ
Prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas, tai yra neteisėtas nukrypimas nuo muitinės nustatyto maršruto gabenant prekes tranzitu ar jas eksportuojant iš Lietuvos Respublikos, –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas, tai yra neteisėtas prekių, kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos per Lietuvos Respublikos valstybės sieną,
neišvežimas, –
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Prekių (daiktų, pašto siuntų, nacionalinės valiutos litų ir užsienio valiutos), kurių importas, eksportas ar tranzitas leidžiamas tik turint galiojantį leidimą, licenciją ar kitą dokumentą ir (arba) kurių importui, eksportui ar tranzitui yra taikomi apribojimai, draudimai arba specialus režimas, gabenimas pažeidžiant nustatytą tvarką –
užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai gabenamų prekių (daiktų) vertė yra iki penkių minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos, –
užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio trečiojoje dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai gabenamų prekių (daiktų) vertė yra iki penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos, –
užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio pirmojoje, antrojoje arba trečiojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio ketvirtojoje arba penktojoje dalyje numatyti veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šiame straipsnyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki aštuonių tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Keturioliktasis(1) skirsnis ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO SRITYJE.
III skyrius ORGANAI (PAREIGŪNAI), ĮGALIOTI NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS
Penkioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Šešioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ŽINYBINGUMAS
IV skyrius ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA
Septynioliktasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Aštuonioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS
Devynioliktasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENOS UŽTIKRINIMAS
Dvidešimtasis skirsnis ASMENYS, DALYVAUJANTYS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLŲ PROCESE
Dvidešimt pirmasis skirsnis ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
Dvidešimt antrasis skirsnis NUTARIMAS ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE
DVIDEŠIMT TREČIASIS SKIRSNIS ORGANŲ (PAREIGŪNŲ) PRIIMTŲ NUTARIMŲ APSKUNDIMAS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMUI
DVIDEŠIMT TREČIASIS(1) SKIRSNIS APELIACINIS PROCESAS DĖL PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
DVIDEŠIMT TREČIASIS(2) SKIRSNIS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ ATNAUJINIMAS
V skyrius NUTARIMŲ SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS VYKDYMAS
Dvidešimt ketvirtasis skirsnis PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Dvidešimt penktasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI ĮSPĖJIMĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt šeštasis skirsnis NUTARIMO SKIRTI BAUDĄ VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt septintasis skirsnis (Neteko galios) Dvidešimt aštuntasis skirsnis NUTARIMO KONFISKUOTI DAIKTĄ IR PAJAMAS VYKDYMO PROCESAS
Dvidešimt devintasis skirsnis NUTARIMO ATIMTI SPECIALIĄJĄ TEISĘ VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimtasis skirsnis NUTARIMO DĖL BAUDOS PAKEITIMO NEMOKAMAIS VIEŠAISIAIS DARBAIS VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis skirsnis NUTARIMO DĖL ADMINISTRACINIO AREŠTO VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt pirmasis(1) skirsnis NUTARIMO DĖL NUŠALINIMO NUO DARBO (PAREIGŲ) VYKDYMO PROCESAS
Trisdešimt antrasis skirsnis NUTARIMO DALIES DĖL TURTINIO NUOSTOLIO ATLYGINIMO VYKDYMO PROCESAS